(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 1969/57 sayılı 1967/41 E., 1969/57 K., 28.07.1967 T. (RG: 12.03.1971)
4477
KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - An. M. K. 1969/57(1971) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)
Teşvik ve tanzim:
Madde 2 - An. M. K. 1969/57(1971)
Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tanzimi maksadiyle:

(A) - (B) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi istimlaki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır.

(İkinci fıkra - İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahalli İdareler Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu gerekli tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır.

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolu konularında tatbikati geliştirici tedbirler almaya yetkilidir. Bu kontrolların hizmetin icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle (...)(2) personel çalıştırmak hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(1) 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile, bu Kanundaki “Muafiyet, kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar Kuruluna verilen yetki” hükümleri saklı tutulmuştur. (2) Bu parantez içindeki “veya mukaveleli” şeklindeki ifade, Anayasa Mahkemesinin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile iptal edilmiştir
4478
Madde 3 - An. M. K. 1969/57(1971)
Kalkınma Planı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadiyle:

(A)-(B) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınır.
Madde 4 - An. M. K. 1969/57(1971)
6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı kanunla eklenen 2 nci ve 3 üncü maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı kanunun 2 nci,3 üncü ve 5 inci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle işbu kanunun 2 nci maddesinin “A” ve “B” bendleri ile 3 üncü maddenin “B” bendinin “1” numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir “Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu” kurulmuştur.

Bu büroda, (...)(1) geçici süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam edilebilir.<(2)
  
Madde 5 - An. M. K. 1969/57(1971) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)
Çeşitli hükümler:
Madde 6 -
18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş olduğu görevleri Devlet Planlama Merkez Teşkilatı ifa eder. 
 
Aynı kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yüksek Planlama Kuruludur.
Madde 7 - An. M. K. 1969/57(1971)
Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini, daire başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görevlerine, meslek kıdemi ve müktesep maaş derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, görevliye tayin edildiği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir.

(Son fıkra İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)
Madde 8 -
Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 
 
Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak geçici görevlerde mukaveleli personel isdihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler hakkında da uygulanır.<(2)
(1) Parantez içindeki "İlgili Bakanlıklardan yeteri kadar personel, kadroları ile çalıştırılır ve " şeklindeki ifade Anayasa Mahkemesinin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 1967/41, K. 1969/57 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. (2) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesine 21/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen (e) bendi hükmüne bakınız.
4479
Madde 9 - An. M. K. 1969/57(1971) ( İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)
Madde 10 -
Kalkınma Planı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrolluk hizmetlerinin yaptırılması, 10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
 
Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir.
Madde 11 -
5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 12 - (10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair olup söz konusu kanundaki yerine işlenmiştir.)
Madde 13 -
Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce Yüksek Planlama Kurulunun mütalaası alınır.
  
Madde 14 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4480
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  933 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (30)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul