En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
701
MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
İstanbul'da bulunan Milli Matbaa ve şuabatı masarifi için her sene bütçelerine mevzu tahsisat, mütedavil sermaye olarak istimal olunur. Maarif Vekaletinin 1926 senei maliyesi bütçesinin (488) inci faslına mevzu tahsisatın tamamının da mütedavil sermaye şeklinde istimaline mezuniyet verilmiştir.
Madde 2 -
Mütedavil sermaye ile tedvir olunan muamelata mütaallik hesabat her senei maliye nihayetinde katı ve mütedavil sermaye miktarından istimal olunmıyan kısmı senei maliye nihayetinde iptal ve safi temettü bütçeye irat kaydedilir.
Madde 3 -
Mütedavil sermaye sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. İşbu sarfiyat hesabatı senei maliyenin hitamında Divanı Muhasebatça rüyet olunur.
Madde 4 - KHK 700(2018)
Bu kanunun sureti tatbikı Cumhurbaşkanınca tanzim olunacak bir talimatname ile tayin olunur.(1)
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 -
Bu kanunun ahkamını icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Maliye ve Maarif Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik” ibaresi “Cumhurbaşkanınca tanzim” şeklinde değiştirilmiştir.
702
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  968 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  968 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/700

  4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte


    

  
  
  968 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul