(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
707
SERİRİ (...)(1) TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 5179(2004), KHK 560(1995)
Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen (...)(1) sariri taharriyat ve tahlilat yapılan veya masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları,yapılacak tahlilat ve taharriyatın cinsine göre ihtisas vesikasına malik ve Türkiye'de icrayı sanata mezun tabip,baytar,eczacı veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır.
Madde 2 - 1551(1930)
Laboratuvar açacak her mütehassıs mahalli sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdiriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına atideki evrak raptedilir.

A – (Değişik: 27/1/1930 - 1551/1 md.) Nüfus tezkeresi, diploma, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile nizamnamesinde münderiç ihtisas vesikaları hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış vesikalar veya suretleri.

B – Laboratuvarların ismi,muvazzah adresi ve krokisi, iştigal edeceği tahlilatın envar ve tahlilatın her nev'ine nazaran tesbit edilen ücretler miktarı laboratuvarlarda şerik veya memur sıfatiyle ifayı vazife edecek mütehassısların isimlerini, alatını ve edavatını ve echize ve müfredatını muhtevi beyanname.
  
Madde 3 -
İstida ve merbutatı sıhhiye müdiriyetince tetkik olunarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine gönderilir.Şeraiti anifeyi haiz olanlara müsaade edilir. Ve ruhsatname verilir.Tarihi müracaattan itibaren azami bir ay zarfında muamele intaç olunarak sahibine tebliğ olunur.
Madde 4 -
İşbu kanunun neşrinden mukaddem hali faaliyette olan ve ihtisas vesikasını hamil bulunan laboratuvar sahiplerinin vesikaları muteberdir. Ancak bu laboratuvarlar ashabı iki ay zarfında müsaade talebine ve bu kanunla tesbit edilen ahkama ittibaa mecburdurlar.
Madde 5 -
Laboratuvarların hususatı fenniyesinden ruhsatname sahibi mesuldür.
(1) Bu Kanunun başlığında yeralan "ve Gıdai" ibaresi ile, 1 inci maddesindeki "gıdai ve" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup , bu değişiklik 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle aynen kabul edilerek Kanunlaşmıştır.
708
Madde 6 -
Laboratuvarlar senede bir defa umumi teftişe tabi olduğu gibi lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Laboratuvar müdiri mesulü ispatı hüviyet eden teftiş memurlarına defterleri ve laboratuvarının umumi tahlilat ve taharriyata mahsus aksamını göstermeğe ve icap eden izahatı vermeğe mecburdur.
Madde 7 - 5179(2004), KHK 560(1995)
Seriri (...)(1) tahlilat yapılan masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarının krokisi, muhtevi olacakları alat ve echize ve bunların sureti muhafazaları ve muktazi defterlerle ne suretle tutulacakları ve vaserman yapılan laboratuvarların tabi olacakları ahkamı mahsusa ve bu teamülün hangi usul ile icra olunacağı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince bir talimatname ile tesbit olunur.
Madde 8 -
Bir laboratuvarın sahibi tarafından seddi veya başka bir mahalle nakli takdirinde sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdüriyetine malümat verilir.
Madde 9 - 6225(2011), 5728(2008), 4854(2003) (Değişik birinci fıkra: 6/4/2011- 6225/15 md.)
Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar veya izinle açmış oldukları laboratuvarlarını yetkisi olmayanlara terk edenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu kanunun dördüncü maddesinde gösterilen laboratuvar ashabından, alat ve edevat ve sairesi noksan görülenlere,laboratuvarlarının ikmali nevakısı için verilen mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde laboratuvarları kapatılır ve ruhsatnamesi geri alınır.
Madde 10 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik : 23/1/2008- 5728/9 md. )
Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır.
Madde 11 - 4854(2003) (Mülga : 24/4/2003- 4854/6 md. )
Madde 12 -
Bu Kanun neşri tarihinden on beş gün sonra müteberdir.
Madde 13 -
Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur.
(1) Bu arada yeralan "ve gıdai" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu değişiklik 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle aynen kabul edilerek Kanunlaşmıştır.
709-741
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  992 SAYlLl KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

        Kanun                                                                                                                    Yürürlüğe

           No.                          Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                       giriş tarihi

          1551                                                          —                                                           2/2/1930

          4854                                                          —                                                           6/5/2003

   

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                      Yürürlüğe

  No.                                   992 sayılı Kanunun değişen maddeleri              giriş tarihi

       5728                                                           9,10                                           8/2/2008

       6225                                                                   9                                           26/4/2011

  
  
  992 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul