• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlük Öncesi Süreç (Hükümsüz; Teklif Tarihi: 24/02/2017 Komisyon Raporu Tarihi: 07/03/2017)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULMASI VE UZAYA YÖNELİK FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı; ülkemizin uzay ve havacılık teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacı- lık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların koordine edilmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ile buna ilişkin faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

(2) Bu Kanun; uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel kanunları uyarınca yürütülen faaliyetler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 2 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Ajans: Türkiye Uzay Ajansını,

b) Başkan: Türkiye Uzay Ajansı Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığını,

ç) İcra Kurulu: Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulunu,

d) İhtisas bölgesi: Uzay teknolojileri ihtisas bölgelerini,

e) Koordinasyon Komitesi: Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesini,

f) Kurul: Uzay Kurulunu,

g) Sektör: Uzay ve havacılık sektörünü,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

h) Uzay aracı: İlgili ekipmanlar, cihazlar ve komponentlerden oluşan uzay taşıma sisteminin parçalarını ve uzay mekiği dâhil fırlatılması planlanan, fırlatılan veya uzayda birleştirilen nesneleri,

ı) Uzay operasyonu: Herhangi bir nesneyi uzaya fırlatma ya da fırlatma teşebbüsü, bir nesnenin uzayda seyrinin komutası veya gerekli hallerde dünyaya geri dönüşü ile ilgili herhangi bir faaliyeti,

i) Uzay operatörü: Bir uzay operasyonunun sorumluluğunu üstlenen ve bir uzay operasyonunu bağımsız bir şekilde yürüten herhangi bir ger- çek ya da tüzel kişiyi,

j) Uzay tabanlı veri işletmecisi: Yer gözlem uydu sisteminin programlanmasını gerçekleştiren ya da uzaydan yer gözlem verisinin alınmasını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,

k) Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri: Uzay ve havacılık ile ilgili temel bilim ve teknolojilerin tümünü,

l) Uzay ve Havacılık Programı: Uzay ve Havacılık Temel Politikası doğrultusunda hazırlanan ve Ajansa kanunlarla verilen görevler çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen eylemleri ihtiva eden programı,

m) Uzay ve Havacılık Temel Politikası: Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri alanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilerek bilimsel ve teknolojik altyapı, kapasite ve kabiliyetlerin artırılması, uzman işgücü ve nitelikli insan kaynaklarının geliştirilerek dışa bağımlı olmayan rekabetçi ve sürdürülebilir bir uzay ve havacılık sanayinin oluşturulması, kamunun, özel sektörün ve üniversitelerin bu amaçlarla koordine edilmesi, elde edilen bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerin toplumun refahı ve kişilerin hayat standartlarını yükseltecek şekilde uygulamaya geçirilmesi, ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve Ajansa kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi için belirlenecek hedef ve stratejileri,

n) Yönlendirme Komitesi: Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Ajansın kuruluşu ile görev ve yetkileri
Madde 3 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. Ajans, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) Ajansın taşınır ve taşınmazları ile para, evrak, dosya ve varlıkları Devlet malı hükmündedir, haciz ve rehin edilemezler. Bunlar aleyhine işlenen suçlar Devlet malı aleyhine işlenen suçlar gibi kovuşturulur ve cezalandırılır.

(3) Ajansın görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak Uzay ve Havacılık Temel Politikasını hazırlamak ve İcra Kurulunun onayına sunmak, bu politikalar doğrultusunda Uzay ve Havacılık Programını hazırlamak ve uygulamak.

b) Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak amaçlarıyla araştırma, geliş- tirme çalışmalarını yapmak, yaptırmak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek.

c) Orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamak ve bunları güncellemek.

ç) Uzay ve havacılık alanında, temel bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, araştırma ve geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerini desteklemek, uygulamaya koymak, elde edilen verileri kıymetlendirmek, idamesini sağlamak ve bu verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabakat dâhilinde paylaşmak.

d) Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerindeki seviyenin yükseltilmesi, uzayın kullanımı ve uzaya ilişkin geliştirmelerin teşvik edilmesi amaçları ile üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarınca yürütülen akademik araştırmaları destekleyici programlar geliştirmek, Ar-Ge destekleri vermek ve benzeri programları uygulamak.

e) Uydular ve uydularla ilgili her türlü alt sistemlerin, uydular ve uydu sistem ve teknolojilerinin geliştirilebilmesi için gerekli mekanik, çevresel, elektromanyetik, termal, akustik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve entegrasyonu ile uzay ve havacılık alanındaki faaliyetleri destekleyecek her türlü sistem ve yapıları kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

f) Görev alanı kapsamında haberleşme sistem ve teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve entegrasyonunu sağlamak, veri kıymetlendirme tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

g) Uzay platformları, uzay araçları, fırlatma tesis ve sistemleri, hava araç ve sistemleri ve bunlara ait her türlü alt sistemlerin geliştirilmesi, entegrasyonu, fırlatılması, izlenmesi ve operasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde bu hususlarda yetkilendirme yapmak, bu araç ve sistemlerle ilgili test ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, bunlar için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

ğ) Uzay ve havacılık faaliyetleri için gerekli kimyasal, fiziksel, elektriksel ve benzeri enerji kaynaklarını araştırmak, geliştirmek ve üretmek, bu alanda araştırma, geliştirme ve üretime yönelik proje ve faaliyetleri uygun teşviklerle desteklemek, uygulamaya koymak, test, deneme ve deneyler yapmak veya yaptırmak.

h) Deneysel amaçlı uydular, uzay ve hava araçları geliştirmek veya bunların geliştirilmesi amacıyla yerli veya yabancı tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak, deneme izinleri vermek, uzay ve hava araçları için yeni teknolojiler geliştirmek.

ı) İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, uzay ve havacılık teknoloji ve sistemlerine ilişkin uluslararası standartları da dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde ülke standartlarını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, revize etmek, gerektiğinde bu hususlarda yetkilendirmeye yönelik iş ve işlemleri yapmak.

i) Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımı, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları hazırlamak, ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütmek, uluslararası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, Birleşmiş Milletler nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmek.

j) Bilimsel ve araştırma geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonlar yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uzaya gönderilecek uydu ve uzay araçlarının fırlatılmasına ve yörüngeye yerleştirilmesine ilişkin gerekli izinleri vermek ve koordinasyonu sağlamak.

k) Uzayın keşfine yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerekli sistem ve araçları tasarlamak, geliştirmek veya sair suretle temin etmek, bu amaçlarla üniversiteler, diğer bilimsel kurum ve kuruluşlarla veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

l) Ülkenin sahip olduğu kritik uzay ve havacılık teknolojilerinin ve bu teknolojiler kullanılarak ortaya çıkacak ürünlerin ihracı ve kullanımına ilişkin usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek.

m) Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinin, ülke kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların tespit edilmesi ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılmasına yönelik kullanılması amacıyla ilgili kurumlar ile eşgüdüm içinde çalışmalar yapmak, kamuoyunu uzay ve havacılık ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

n) Uzay ve havacılık teknolojileri ve ilgili alanlarda bilim insanları, uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın; burs ve ödül vermek, yurtiçi ve yurtdışı eğitim gibi imkânları sağlamak, yarışmalar düzenlemek, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili bilimsel toplantı, yayın, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, bu tür yayın, toplantı ve faaliyetleri desteklemek.

o) 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun ve 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan faaliyetleri desteklemek.

ö) Okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli hallerde buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri, istasyonlar kurmak/ kurdurmak, ilişkili faaliyetleri yürütmek.

p) Uzaktan algılama ve görüntü işleme tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, uzay tabanlı uzaktan algılama verilerinin kullanılması ile ilgili düzenlemeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla sınırlamalar getirmek.

r) Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

s) Bu Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ihtisas bölgelerinin kurulması ve yönetimine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

ş) Bu Kanunda belirtilen amaçlarla gerekli hallerde, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında yurtiçinde ve yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmak, kurulu bulunan yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ortak olmak veya şirket satın almak, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmek.

t) Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinin veya uygulamalarının gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekleyici mahiyette finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri konularda çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

u) Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak, uzayla ilgili bölgesel veya uluslararası oluşum ve kuruluşlara üye olmak, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı ile de koordineli olarak uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile görev alanıyla ilgili ilişki kurmak ve uluslararası anlaşma yapmak.

ü) Astronomi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu amaçla gözlemevleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, optik, kızılötesi ve radyo teleskop ve benzeri teleskop teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek, astronomi ile ilgili ulusal düzeyde yürütülen çalışmaları koordine etmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmek.
Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulu
Madde 4 -
(1) Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulu; Başbakanın başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı, Millî Savunma Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından oluşur. Başbakanca gerek görülen diğer bakanlar ile görüşülecek konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri de İcra Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) İcra Kurulu, Başbakanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(3) İcra Kurulunun sekretarya hizmetleri Ajans tarafından yerine getirilir. Ajans, İcra Kurulunun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izler ve sonuçlarını İcra Kuruluna aktarır.

(4) İcra Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uzay ve Havacılık Temel Politikasını onaylamak. b) Onaylanan ana plan ve programlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmek.

c) Uzay ve havacılık teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağının oluşturulması amacıyla diğer bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarının da yer alacağı tümleşik programlar hakkında karar vermek.

ç) Stratejik önemi haiz büyük ölçekli yatırımlar ile Ajansın şirket kurma ve yurtdışı yatırımları ile ilgili konularda karar vermek.

d) İhtisas bölgelerinin kurulmasına onay vermek.

e) Uzay teknolojilerine ilişkin uygulamaların hayata geçirilebilmesi, kamu ve toplum yararına yaygınlaştırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona yönelik kararlar almak.

f) Belirlenen politika, plan ve programlar doğrultusunda yapılan uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ajansın Organları ve Hizmet Birimleri
Ajansın organları ve hizmet birimleri
Madde 5 -
(1) Ajansın organları şunlardır:

a) Uzay Kurulu

b) Başkanlık

c) Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi

ç) Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi

(2) Ajansın idari ve teknik hizmetleri; bilimsel, teknik ve idari ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulan hizmet birimleri tarafından yerine getirilir. Ajans ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Ajansın bu Kanunla verilen görev ve sorumlulukları dâhilinde kurumsal ihtiyaçlar ve bilimsel, teknik ve idari gereklilikler dikkate alınarak birimlerin kurulması, birimler arasında iş bölümü ve görev dağılımının yapılması 10 uncu madde hükümleri saklı olmak kaydıyla Kurul kararı ile yapılır.
Uzay Kurulu
Madde 6 -
(1) Kurul, Ajansın karar organıdır ve Başkan dâhil yedi üyeden oluşur. Başkan, Kurulun da başkanıdır. Başkan, Başbakanın teklifi üzerine müşterek kararla, Kurulun diğer üyeleri ise Başbakan tarafından atanır.

(2) Kurulun toplantı yeter sayısı dört, karar yeter sayısı dörttür. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

(3) Başkan ve Kurul üyeleri, yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin mühendislik, fizik, kimya, iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, astronomi, uluslararası ilişkiler lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ve alanlarında en az on iki yıl yurtiçi ve/veya yurtdışı bilgi ve deneyime sahip, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde öngörülen genel şartları haiz olanlar arasından atanır.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi dolan üye aynı yöntemle yeniden atanabilir. Görev süresi, ölüm, istifa veya başkaca herhangi bir nedenle boşalan kurul üyesinin yerine atanan üye, yerine atanmış olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar. Kurul, Başkanın önerisi üzerine Kurul üyeleri arasından bir üyeyi İkinci Başkan olarak seçer.

(5) Kurul toplantılarına yıl içinde mazeretsiz olarak toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan Kurul üyesi üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve Başbakana bildirilir. Bu şekilde üyeliğini kaybeden Kurul üyesi, tekrar Kurul üyeliğine atanamaz.

(6) Başkan ve Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak Kurul kararı ile atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya taşımadıkları tespit edilen Başkan veya Kurul üyelerinin görevleri atanmalarındaki usulle sona erdirilir.

(7) Başkanlık makamı ve Kurul üyelikleri, yenilenme hariç, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan yerlere bu maddenin birinci fıkrasında yer alan yöntem ile iki ay içinde atama yapılır.

(8) Üyelerin hastalık, kaza ve sair nedenlerle geçici iş göremezliğe uğraması veya Kurul üyeliğinin boşalması gibi nedenlerle Kurulun geçici olarak karar yeter sayısının ortadan kalkması halinde sırasıyla Ajanstaki kıdemi ya da mesleki kıdemi en yüksek olandan başlamak üzere kıdem sırasına göre Ajans Başkan Yardımcıları Kurul üyeliğine vekâlet eder. Kurul üyeleri, üyelikleri süresince kamu ya da özel kuruluşlarda görev alamazlar.

(9) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uzay ve Havacılık Temel Politikasını, İcra Kurulunun onayına sunmak üzere kabul etmek.

b) Uzay ve Havacılık Temel Politikası doğrultusunda Uzay ve Havacılık Programını hazırlayarak Başbakanın onayına sunmak.

c) Ajansın çalışma ilkelerini, politikalarını, uzay ve havacılık teknolojileri alanında öncelikli alanları belirlemek, bilimsel, teknolojik, hukuki ve idari altyapı ile insan kaynağı altyapısının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Ajansın personel politikasını belirlemek, uygulamasını izlemek, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle verilen yetki çerçevesinde personelin atama işlemlerini yapmak.

d) Başkanın teklifi üzerine merkez başkanlarını, enstitü müdürlerini, laboratuvar müdürlerini atamak, Yönlendirme Komitesi üyelerini seçmek.

e) Ajansın faaliyetlerini yönlendirmek, denetlemek ve eşgüdümü sağlamak.

f) Ajansın faaliyet sonuçlarını belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda izlemek, değerlendirmek ve beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli tedbirleri almak.

g) Başkanlıkça hazırlanan Ajansın yıllık bütçe teklifi, kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını görüşerek karara bağlamak, gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

ğ) Gerektiğinde yabancı ülkelerde çalışma ofisleri açılmasına yönelik teklifte bulunmak, buralarda istihdam edilecek personelle ilgili hususlarda kararlar almak.

h) Uzay ve havacılık teknoloji ve sistemleri ile ilgili her türlü tesis ve altyapının kurulmasına, kurdurulmasına veya kiralanmasına ilişkin hususlarda karar vermek.

ı) Ajansın faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması için karar vermek.

i) Uzay ve havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirlerini izlemek.

j) Yönetmelikle belirlenen limitin üzerinde kalan taşınır, veri ve hizmetlerin alımı ve satımı ile taşınmazların alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, Ajans dışına verilecek hizmetlerin satımına ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak.

k) Ajans personelinin iş tanımlarını ve performans değerlendirme kriterlerini belirlemek.

l) Ajansın görevleri ile ilgili yürüteceği faaliyetler çerçevesinde; ücret, telif, işletme ücreti, huzur hakkı ve benzeri adlarla yapacağı ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.

m) Ajans bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, lisans izninin verilmesine veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasına karar vermek.

n) Ajans tarafından şirket kurulması, satın alınması veya mevcut bir şirkete iştirak edilmesi ya da Ajansa ait şirket hisselerinin satışı veya devri gibi konularda karar alarak İcra Kurulunun onayına sunmak.

o) Ajans tarafından kurulacak veya ajansın ortak veya sahibi olduğu şirketlerin yönetim kurulları ve diğer organlarında görev alacak kişileri Başbakanın onayına sunmak.

ö) Ajansın faaliyetleri ve görev alanı ile ilgili gelişmeler hakkında yıllık raporlar yayınlamak.

p) Ajans ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesine, tutarı onbin Türk lirasına kadar (onbin Türk lirası dâhil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bu sınırlar dâhilinde bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine ve tutarı beşyüzbin Türk Lirasına kadar (beşyüzbin Türk lirası dâhil) olan ihtilaflarda sulh olmaya karar vermek.

r) Yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağışları kabul etmek.

s) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yönetmelikler, tebliğler çıkarmak ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmak.

ş) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

(10) Kurul, görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini Başkana veya alt makamlara devredebilir. Ancak, yetki devri Kurulun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(11) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (p) bendinde belirtilen tutarlar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Başkanlık
Madde 7 -
(1) Başkanlık; Başkan ve hizmet birimleri ile 10 uncu madde uyarınca kurulan birimlerden oluşur.

(2) Başkan, Ajansın en üst amiri olup, Ajansın genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

(3) Başkanın görev süresi beş yıldır. Süresi dolan Başkan yeniden atanabilir. Başkanlık görevinde boşalma olması veya Başkanın geçici olarak görevde bulunmadığı hâllerde, İkinci Başkan, İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde Kurul tarafından belirlenecek üyelerden biri Başkanlığa vekâlet eder.

(4) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurula başkanlık etmek.

b) Kurul ile Ajans birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını koordine etmek, birimler arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek.

c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli işlemleri yapmak ve uygulanmasını izlemek.

ç) Birimlerden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.

d) Ajansın yıllık bütçesi, kesin hesabı, mali tabloları ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve Kurula sunmak.

e) Ajansı, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

f) Yönlendirme Komitesine ve Koordinasyon Komitesine başkanlık etmek.

g) Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hariç Ajans personelinin atanmasını Kurula teklif etmek.

ğ) Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünü atamak.

h) Yönetmelikle belirlenen limitler dâhilinde; taşınır, veri ve hizmet alımı ve satımı konularında karar vermek.

ı) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle veya Kurul tarafından kendisine verilen işleri yapmak.

(5) Başkan, bu maddede belirtilen görevlerini yetkilendireceği kişi veya kişiler eliyle de yerine getirebilir.

(6) İkinci Başkanın görevleri şunlardır:

a) Başkanın yokluğunda Ajansı temsil etmek.

b) Başkanın katılamadığı durumlarda Koordinasyon Komitesinin toplantılarına katılmak, kararların uygulanması ve koordinasyonunu takip etmek.

c) Başkanın vereceği yetki çerçevesinde Yönlendirme Komitesine başkanlık etmek.

ç) Kurul kararlarının uygulanması ve koordinesinde Başkana yardımcı olmak.

d) Kurul tarafından belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

(7) Ajansta, Başkan tarafından Kurul kararı olmaksızın yapılacak atamalarda İkinci Başkanın da imzası aranır.

(8) Ajansta, kanunlarla verilen görev ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde Başkana yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görevlendirilir. Başkan Yardımcıları, Kurul tarafından kendilerine bağlanan birimlerin koordinasyonunu sağlamak, Kurul ve Başkan tarafından kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkan Yardımcıları, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş ve kamu ve/veya özel sektörde en az oniki yıl görev yapmış kişiler arasından Kurulun önerisi üzerine Başbakan onayı ile atanır.
Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi
Madde 8 -
(1) Yönlendirme Komitesi; enstitüler, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar gibi altyapı ve birimlerin kurulması da dahil olmak üzere Ajans faaliyetleri açısından önem arz eden bilimsel ve teknolojik konularda Kurulun karar almasına görüş ve önerileriyle yardımcı olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları ile kamu veya özel sektörde alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçilerek oluşturulur. Yönlendirme Komitesine Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından birer temsilci davet edilir. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Yönlendirme Komitesinin doğal üyesidir.

(2) Yönlendirme Komitesinin çalışma usul ve esasları ile üyelerinin sayısı, seçimi, Komite toplantılarına Ajans dışından katılacak üyelere ödenecek yol ve konaklama giderleri ile ayda iki günü ve her gün için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere yapılacak ücret ödemeleriyle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. Bu madde kapsamında görevlendirilmiş olunması 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre sigortalı sayılmayı gerektirmez ve bu görevler sebebiyle yapılan ödemeler sigorta primine esas kazancın hesabına dâhil edilmez.
Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi
Madde 9 -
(1) Koordinasyon Komitesi; uzay ve havacılık teknolojileri alanında kazanı- lan kapasite ve kabiliyetlerin sosyal refah ve ülke kalkınmasında kullanılabilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere, Ajans Başkanının veya İkinci Başkanın genel koordinesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından en az Müsteşar Yardımcısı düzeyinde belirlenecek birer temsilci ile Genelkurmay Başkanlığını temsilen bir temsilci, TÜBİTAK’tan en az Başkan Yardımcısı, Türksat A.Ş.’den Genel Müdür düzeyinde bir temsilci ve Meteoroloji Genel Müdüründen olu- şur. Komiteye, İcra Kurulu kararıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla bakanlıkların üst düzey temsilcileri de dahil edilebilir.

(2) Koordinasyon Komitesi; uzay ve havacılık teknolojileri alanında kazanılan kapasite ve kabiliyetlerin sosyal, ekonomik ve ticari uygulamalarla ülke refah ve kalkınmasında kullanılabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan uydu ve uzay tabanlı verilerin temininde kaynak israfını önleme, farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve yönlendirme görev ve faaliyetlerinin yanında gerek her bir kurum, kuruluş veya bakanlık nezdinde bu teknolojilere dayalı uygulamaların hayata geçirilebilmesi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütür. İlgili kurum ve kuruluşlarla bakanlıklar stratejik planlarını yaparken Koordinasyon Komitesi kararlarını dikkate alırlar.

(3) Koordinasyon Komitesi her yıl Ocak ve Haziran ayının üçüncü haftasının ilk mesai günü kendiliğinden toplanır. Gerekli durumlarda Ajans Başkanı, Koordinasyon Komitesini bu tarihler dışında da ayrıca toplantıya çağırabilir. Sekretarya hizmetleri Ajans tarafından yerine getirilir. Koordinasyon Komitesi kararları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin gelişmeler ve ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş temsilcisince hazırlanan yıllık raporlar İcra Kurulunun o yıla ilişkin son toplantısına sunulur.
Ajansın diğer birimleri
Madde 10 -
(1) Ajans bünyesinde; araştırma merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar, yer gözlem, yönetim ve kontrol merkezleri, uzay parkı, uzay bilim merkezleri, mükemmeliyet merkezi ve benzeri birimler Yönlendirme Komitesinin önerisi ve Kurulun kararı üzerine Başbakan onayı ile, uydu fırlatma merkezleri ise Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen birimlerin çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesinde bilimsel ve idari özerklik esastır. Bu birimlerin yönetim ve icra organları ile çalışma usul ve esasları Kurul kararıyla belirlenir.

(3) Ajans, gerekli hallerde yurtiçinde ve yurtdışında Bakanlar Kurulu kararı ile çalışma ofisleri kurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ajansın Gelirleri, Yetki, İmtiyaz, Muafiyet ve İstisnalar
Ajansın gelirleri ile bütçe esasları
Madde 11 -
(1) Ajansın gelirleri şunlardır:

a) Her yıl genel bütçeden aktarılan tutar.

b) İşletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler.

c) Ajansa yapılan her türlü yardımlar ve bağışlar.

ç) Ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler.

d) Ajansa ait taşınır veya taşınmazların gelirleri.

e) Ajans dışına verilen hizmetler karşılığında Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan ücretler.

f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yıllık gelirlerinden o yıla ilişkin her türlü giderinin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 20’si oranında izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar aktarılan tutar.

g) Diğer gelirler.

(2) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Kurul kararı ile çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Yetki, imtiyaz, muafiyet ve istisnalar
Madde 12 -
(1) Ajans, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü ölçü aletleri ile özel nitelikli giysi, araç, gereç, vasıta ve malzemenin yapılması, geliştirilmesi veya satın alınması, gerektiğinde kiralanması veya başka suretle temini konusunda yetkilidir.

(2) Ajans, bu Kanun çerçevesinde kendisine verilen görevlerle ilgili olarak yapacağı her türlü deney, test, imalat veya araştırma ve inceleme faaliyetlerinde herhangi bir izne tabi değildir. Ajans görev alanına giren konulardaki test ve deneyleri, kendi gözetimi ve denetimi altında Türkiye’de veya bu amaçla yurtdışında kurulu tesis ve laboratuvarlarda yaptırabilir. Ülke içinde yapılan test ve deneylerin çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli her türlü önlem Ajans tarafından alınır veya aldırılır.

(3) Ajans, görev alanına giren hususlar ile araştırma ve inceleme amaçlı olarak gerekli gördüğü bilgileri, mesleki ve ticari sırlara ilişkin mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkilidir. Bu şekilde sağlanan bilgilerden Devlet sırrı mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir.

(4) Ajans tarafından desteklenen projeler ile Ajans tarafından yürütülen dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilir.

(5) Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 11 inci madde kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Ajansa makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahları- nın tespitinde, gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(6) Ajans, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma paylarından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır. Ajansın alacakları, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır.

(7) Bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerin ifasına ilişkin olarak Ajans tarafından veya Ajans adına ithal edilecek, binek araçları hariç her türlü eşya, araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve yedek parçaları katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergileri ile fonlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan istisna olup, bu eşyanın ithaline ilişkin diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler uygulanmaz.

(8) Ajans veya Ajansın şirketleri tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel ve teknolojik projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları gibi sınai mülkiyete konu her türlü ürün üzerindeki fikri mülkiyet hakları 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Ajansa aittir.

(9) Ajans, bizzat kendi bünyesinde veya şirketleri tarafından yürütülen araştırma geliştirme faaliyetleri ile bilimsel ve teknolojik projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, tasarım, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları gibi sınai mülkiyete konu her türlü ürünle ilgili fikri mülkiyet haklarının Ajans adına tescili ile sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(10) Ajans, bu madde kapsamındaki haklarını Ajans bünyesinde oluşturulan Buluşlar ve Patent Kurulunun önerisi üzerine, üniversiteler ve diğer bilimsel araştırma kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına devredebilir veya yararlanmalarına açabilir. Buluşlar ve Patent Kurulunun yapısı ile çalışma usul ve esasları ve bu madde hükümlerinin uygulamasına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(11) Ajansın ve Ajans payının yüzde 50’nin üzerinde olması kaydıyla bağlı şirketlerinin mali açıdan denetiminde 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(12) Ajans bu Kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla yönetmelik, tebliğ, genelge ve sair düzenleyici işlemler yürürlüğe koyabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzay ve Havacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme, Destek, Sigorta ve Teminata İlişkin Hükümler
Uzay ve havacılık faaliyetlerine ilişkin genel esaslar
Madde 13 -
(1) Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olmamak kaydıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilir, imal edebilir, kurabilir, kullanabilir ve uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilir. Ajansın iznine tabi hususlar ile alınacak izinlere ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

(2) Uzay ve havacılık teknolojilerinin gelişimi ve kullanımında özel sektörün önemi göz önünde bulundurularak; uzay ve havacılık sanayii ve ilgili sektörlerin uluslararası rekabet edebilirliğinin ve teknik yeteneklerinin güçlendirilmesi amacıyla, özel işletmecilerin kabiliyetleri kullanılarak ürün ve hizmetlerin sistematik bir şekilde tedarik edilmesi, uzay ve havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme sonuçlarının özel sektöre transferi, özel sektörce kullanılması ve sektöre özel girişimciler tarafından yapılan yatırımların kolaylaştırılması hususlarında finansal veya diğer önlemleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Ajans, özel sektör tarafından bağımsız bir şekilde uydular geliştirmek, fırlatmak, işletmek ve benzeri kabiliyetlere sahip olmanın önemini dikkate alarak, gerekli ekipman ve teknolojiler konusunda araştırma ve geliştirme amacıyla tesisler ve yerleşkelerin kurulması, uzaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve uzayın kullanımının teşviki amacıyla gerekli her türlü tedbiri alır.

(4) Uzay ve havacılık ile ilgili faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen faaliyetleri ve elde ettikleri yetenekleri uzay ve havacılık politika ve stratejisinin geliştirilmesi çerçevesinde Ajansa bildirmekle yükümlüdür.

(5) Uzaya yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerinde kişi, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğe yönelik ilgili kanunlarda ve Ajans tarafından yapılan düzenlemelerde belirlenen tedbirleri almak zorundadır.

(6) Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılır. Ajans, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(7) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyduğu uydu ve uzay kabiliyetlerini kazanmaya yönelik olarak Ar-Ge, projelendirme, üretim, entegrasyon ve tedarik faaliyetlerini icra edebilir, personel yetiştirebilir, uzay sistemlerine sahip olabilir. Ajans, Uzay ve Havacılık Temel Politikası ve Programının hazırlanmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde koordinasyonu sağlar.

(8) Uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili kritik milli teknolojilerin yabancı bir kuruluş veya firma ya da yabancı ortaklı bir firma ile paylaşılması, satılması ve devredilmesi gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlenir.
Yetkilendirme, yetkilendirmeye ve izne tabi faaliyetler
Madde 14 -
(1) Ajans, bir uzay nesnesini fırlatma, komuta etme, fırlatılan uzay nesnesinin komutasını devralma veya bu nesnenin dünyaya geri dönüşünü gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili olarak başvuru sahibinin belirli bir zaman diliminde etik, finansal ve profesyonel garantileri sağladığını onaylayan, bildirilen sistem ve prosedürlerin ortaya konan teknik düzenlemelere uygunluğunu tasdikleyen lisanslar verebilir. Ajans tarafından verilecek lisanslar belli operasyonlar için yetkilendirmelere eşdeğer olabilir.

(2) Ajans, bu Kanun hükümleri uyarınca yapacağı yetkilendirmelerde kişi ve mülk güvenliği, çevrenin ve genel sağlığın korunması, uzay çöpü ile ilgili risklerin sınırlandırılması, milli güvenli- ğin korunması ve Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine saygılı davranılmasını güvence altına almak amacıyla yükümlülük ve sınırlamalar getirebilir.

(3) Bir nesneyi,

a) Türkiye sınırları içerisinden veya Türk yargısına tabi tesisler ya da araçlardan uzaya fırlatmayı veya uzaydan Türkiye sınırları içerisine veya Türk yargısına tabi tesislere ya da araçlara geri döndürmeyi planlayan, uyruğu ne olursa olsun tüm işletmeciler,

b) Uzaya fırlatma hizmetlerini tedarik etmeyi ya da bir nesnenin uzayda seyrini komuta etmeyi planlayan, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek ya da merkezi Türkiye’de bulunan tüzel kişiler,

Ajans tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde verilmiş bir yetki belgesine sahip olmaksızın faaliyette bulunamazlar.

(4) Ajansın ön iznini gerektiren durumlar şunlardır:

a) Bir uzay nesnesinin komuta edilmesi işlerinin üçüncü kişilere devri, bu Kanun hükümleri uyarınca Ajansın ön iznine tabidir.

b) Ajans tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca verilen bir izin olmaksızın fırlatılan ya da kontrolü gerçekleştirilen uzay nesnelerinin kontrol işlerini devralmayı planlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm işletmeciler, Ajanstan ön izin almak zorundadır.

(5) Milli güvenlik açısından tehlike doğurabilecek veya Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine aykırı nitelikteki operasyonlara ve sistemlere izin verilmez.

(6) Teknik nitelik ve özellikleri Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenen birincil uzay tabanlı veri işletmecileri, faaliyetlerine başlamadan önce Ajansa bildirimde bulunmak zorundadır. Ajans; milli güvenlik, dış politika ve Türkiye’nin uluslararası taahhütlerinin gerekli kıldığı hallerde birincil uzay tabanlı veri işletmecilerinin faaliyetlerinin sınırlandırılması- na veya düzenlenmesine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri alır.
Denetim, yetkilendirmenin askıya alınması ve iptali
Madde 15 -
(1) Ajans, bu Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu yetkilendirmelerin koşullarına uyulup uyulmadığını ve yetki veya lisans sahibinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini her zaman denetleyebilir. Ajans, denetim sonucunda yetkilendirme veya mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde, gerekli tedbirleri almaya ve aykırılığın niteliğine göre idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(2) Yapılan yetkilendirmeler, yetki sahibinin yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yetkilendirmenin milli güvenliği veya Türkiye’nin uluslararası taahhütleri açısından saygınlığını tehlikeye atma riski oluşturması halinde Ajans tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

(3) Fırlatılan bir uzay nesnesinin komutasına ilişkin yetkilendirmenin askıya alınması durumunda Ajans, uzay operatörlerine masrafları kendilerince karşılanmak üzere söz konusu uzay nesnesi nedeniyle oluşacak risklerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını emredebilir.

(4) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenen hususlar ile bu maddenin uygulanma usul ve esasları, denetim ve yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Ajans tarafından sağlanan destekler, sigorta ve teminatlar
Madde 16 -
(1) Ajans, bu Kanunla verilen görevler çerçevesinde uzay ve havacılık teknolojileri alanında yenilik ve tasarım faaliyetleri dâhil olmak üzere araştırma ve geliştirme ile ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yıllık olarak veya yıllara sari olabilecek şekilde destek programları uygulayabilir. Uygulanacak desteğin miktarları ile yararlanma usul ve esasları Kurul kararıyla belirlenir.

(2) Ajans, bu Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzeri yapılar kurabilir veya kurulmasını destekleyebilir, destek programları oluşturabilir, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenleyebilir veya bu tür etkinlikleri destekleyebilir, bu amaçlarla ödül, burs ve teşvik ikramiyesi verebilir. Bu amaçlarla teminat alınmaksızın ön ödemede bulunulabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlık nezdinde oluşturulan kaynağın yüzde 20’si, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında Ajans tarafından havacılık ve uzay teknolojileri alanında bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca kullanılmak üzere, Başbakanın onayı ile her yıl Ocak ayının son gününe kadar Ajans hesaplarına aktarılır.

(4) Ajans, bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yerine getirilmesinde veya bu amaçla ilişki içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere sözleşmeye tabi olarak iş vermesi durumunda, karşılaşılabilecek zararları ve riskleri telafi etmek veya ettirmek için sigorta yaptırabilir veya teminat isteyebilir.

(5) Ajans, deneysel bir hava veya uzay aracı ya da hava veya uzay aracı için yeni bir teknoloji veya prototip geliştirilmesi amacıyla yapacağı anlaşmalar çerçevesinde geliştirilen veya kullanılan deneysel hava veya uzay aracının geliştiricisine, sorumluluk sigortası veya teminat sağlayabilir.

(6) Ajans, uzay operasyonları veya uzay aracının dünyaya geri dönüşü gibi faaliyetler sonucunda ölüm, fiziksel yaralanma, mülke zarar gelmesi ya da mülkün tamamen kaybedilmesi nedeniyle üçüncü kişiler tarafından yapılan taleplerin tamamının ya da bir kısmının karşılanması için herhangi bir uzay aracının kullanıcısına sorumluluk sigortası sağlayabilir.

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile sağlanacak sigorta veya teminatın limitleri ve uygulanma şartları Kurul tarafından hazırlanarak Başbakan onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Uzay Teknolojileri İhtisas Bölgeleri
Uzay teknolojileri ihtisas bölgeleri kurulması
Madde 17 -
(1) Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Ajans veya özel sektör ya da ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulan montaj, entegrasyon ve test merkezleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, enstitüler, uçuş pistleri, test alanları, fırlatma rampa ve üsleri ve benzeri altyapı ve tesislerin veya aynı amaçla oluşturulan Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri ve benzeri araştırma altyapıları ile uzay ve havacılık teknolojileri ekosistemine dahil şirketler ile kişi ve kuruluşların yer alacağı ihtisas bölgeleri kurulabilir. İhtisas bölgeleri, Ajansın teklifi ve İcra Kurulunun onayı üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun destek, teşvik, muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümleri bu Kanun kapsamında kurulan ihtisas bölgeleri yönetici şirketleri, bu bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı, Ar-Ge ve destek personeli ile Ajans bünyesinde yer alan araştırma merkezleri, fırlatma merkezleri, gözlem yönetim ve kontrol merkezleri, test merkezleri, mükemmeliyet merkezleri, laboratuvarlar ve araştırma enstitülerinde iş mevzuatına tabi olarak çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır. Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşamaz.

(2) Ajans; ihtisas bölgelerinin yönetimi, ortak ihtiyaçlarının temini, ihtisas bölgesine ilişkin diğer iş ve hizmetlerin yerine getirilmesi gibi hususları, kuruluşunda ihtisas bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile kişi ve kuruluşların da ortak olarak yer alacağı yönetici şirketler eliyle yürütebilir. İhtisas bölgelerinin yönetimi, yönetici şirketin kurulması ve çalışma usul ve esasları ile ihtisas bölgesine ilişkin diğer iş ve hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esaslar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Planlama ve imar düzenlemeleri
Madde 18 -
(1) İhtisas bölgelerindeki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri ile uygulama imar planları ve değişiklikleri Ajans tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır ve Başbakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşen imar planları, bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

(2) Teknik sorumluluğu Ajans tarafından belirlenen proje müellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler 3194 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Ajans tarafından verilir.

(4) İhtisas bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Ajansın başvurusu üzerine Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak Ajansa tahsis edilir. İhtisas bölgesi içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın Başbakan onayıyla resen kaldırılır ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilir. İhtisas bölgelerinde ihtiyaç duyulan diğer araziler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Ajans tarafından kamulaştırılabilir.

(5) İhtisas bölgesi alanları içinde yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve taşınmazlar bu kurum ve kuruluşların onayı üzerine mülkiyeti ilgili kurum ve kuruluşlarda kalmak kaydıyla Ajansa tahsis edilebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Şirket kurma ve ortak olma
Madde 19 -
(1) Ajans, bu Kanunda belirtilen faaliyetleri açısından gerek görülmesi hallerinde uzay ve havacılık teknolojileri ile sistemleri alanında Kurulun önerisi ve İcra Kurulu kararıyla yurtiçinde ve yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilir, satın alabilir, kurulu bulunan şirketlere ortak olabilir, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devredebilir.

(2) Ajans tarafından kurulan şirketler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazırlanan şirket sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. 6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdi sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri ile 414 üncü maddesi hükmü Ajans tarafından kurulan şirketler hakkında uygulanmaz.

(3) Kurul, Ajans tarafından kurulacak şirketlere tahsis edilecek sermaye miktarını veya kurulu bulunan şirketlere hangi oranlarda iştirak edileceğini ve buna ilişkin sermaye miktarını belirlemeye yetkilidir. Şirket kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak ya da yerli veya yabancı sermayeli şirket satın alınması amacı ile ihtiyaç duyulan ödenek Ajans bütçesinden karşılanır.

(4) Şirket organlarında görev alan kamu görevlilerine yapılacak aylık ödeme tutarı 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri için belirlenen miktarı geçemez.
Kamulaştırma ile yapı ve tesisler
Madde 20 -
(1) Ajans, görev alanına giren her türlü tesisin yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli arazi, binalı ve binasız taşınmazlar ile bu Kanun hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı diğer taşınmazları 2942 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamulaştırabilir. Kamulaştırma bedeli Ajansın bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(2) Ajans, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kuracağı tesislerin güvenliği için gerekli her türlü fiziki tedbir niteliğindeki yapı veya tesisatı inşa edebilir.

(3) Ajans tarafından yapılacak her türlü yapı ve tesisler ile bunların eklentileri; mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti Ajansta olmak kaydıyla 3194 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan yapı ruhsatiyesine tabi değildir. Bu yapı ve tesisler için imar planlarında o maksada ayrılmış olması şartı aranmaz, ancak bu hükme göre oluşturulan yapı ve tesisler imar planlarına işlenir.
Kurum ve kuruluşlarla işbirliği
Madde 21 -
(1) Ajans, kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı protokollerle bu kurum ve kuruluşlara ait araç, gereç, ekipman ve tesisleri kullanabilir.

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idareler; hizmetlerinin, ekipmanlarının, personelinin ve tesislerinin kullanımı konusunda Ajansla işbirliği yapmaya, havacılık ve uzay araçlarını, fiili kullanımlarındaki teçhizat ve ekipman dışındaki teçhizat ve ekipmanlarını karşılıksız olarak Ajansa vermeye veya Ajanstan almaya yetkilidir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan mecburi hizmet yükümlülükleri; yükümlünün istemi, Ajansın talebi ve yükümlünün bağlı olduğu kurum ve kuruluşun onayı ile Ajansa devredilebilir.

(4) Ajans tarafından yapılacak başvuru üzerine, test veya deneylerin güvenle yapılabilmesi, çevre ve insan sağlığı ile kamu güvenliğinin sağlanabilmesi için belediye veya valiliklerce her türlü kolluk önlemlerinin zamanında alınması zorunludur. Ajans gerektiğinde bu konularda doğrudan İçişleri Bakanlığından yardım talep edebilir.

(5) Ajans, kanunlarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşan ve Ajans tarafından yıllık veya periyodik planlama ve programların hazırlanmasında, stratejilerin belirlenmesinde çıktılarından faydalanılmak üzere koordinasyon ve istişare amaçlı paydaş ve sektör toplantıları düzenleyebilir veya istişare kurulları oluşturabilir. Paydaş ve sektör toplantıları ile istişare kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(6) Birden fazla bakanlık, kurum veya kuruluşların katılımı ile geliştirilecek veya sonuçlarından birden fazla kurum veya kuruluşun yararlanacağı ortak projeler için genel bütçeden Ajans bütçesine ödenek aktarılabilir.
İdari yaptırımlar ve adli cezalar
Madde 22 -
(1) 14 üncü maddede düzenlenen yetkilendirme ile ilgili hükümlere uymaksızın faaliyet gösteren veya Ajans tarafından yetkilendirilmiş olmakla birlikte yetkilendirildiği hususlar dışında başka bir faaliyeti yetkisiz olarak yürüten işletmeciler hakkında Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Ajansa ait herhangi bir laboratuvar, istasyon, üs ya da benzeri tesislerle bunların müştemilatının veya Ajansa ait herhangi bir hava aracı, füze, uzay aracı ve benzeri araçların, diğer mülk veya cihazlarının ya da Ajansla bir sözleşmesi bulunan yüklenicilerle bunların altyüklenicisi gerçek ya da tüzel kişiye ait mülkler veya ekipmanların korunması ve güvenliği için Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir düzenleme ya da talimatı kasıtlı olarak ihlal edenler Ajansın talebi üzerine bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Başkan ve Kurul üyeleri ile Ajans personeli, görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Soruşturma izni; Başkan, Kurul üyeleri ve Başkan Yardımcıları için Başbakan, diğer personel için Başkan tarafından verilir.

(4) Başkan ve Kurul üyeleri ile Ajans personelinin görevleri ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak, üçüncü kişiler tarafından açılan veya başlatılan davalarda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.
Uygulanmayacak hükümler
Madde 23 -
(1) Ajans ve şirketleri hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler Personele ilişkin hükümler
Madde 24 -
(1) Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarında iş mevzuatı hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen hükümlere tabi olmaksızın 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir.

(2) Ajans personelinin hizmete alınmaları, nitelikleri, görev ve yetkileri, yükümlülükleri, disiplin esasları, sözleşmelerinin fesih halleri ile diğer hususlar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(3) Başkana, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanına yapılan her türlü ücret, ikramiye, mali ve sosyal hakların net tutarı kadar aylık net ücret ödenir. İkinci Başkana, Başkana yapılan ödemelerin yüzde 97’si; Kurul üyelerine ise yüzde 95’i oranında aynı usul ve esaslara göre ödeme yapılır. Ajansta görev yapan diğer personele, atandığı kadronun unvan ve kıdemine göre ödenecek ücretler, Kurul üyelerine bu madde kapsamında yapılan ödemeyi geçmemek üzere kurum içi hiyerarşi gözetilerek Kurul tarafından belirlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(4) Başkan ve Kurul üyeleri ile Başkan Yardımcıları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Başkan ve Kurul üyeleri ile Başkan Yardımcıları emeklilik hakları bakımından sırasıyla bakanlık müsteşarı, bakanlık müsteşar yardımcısı ve bakanlık genel müdürüne denk kabul edilip emeklilik açısından aynı haklardan yararlandırılır ve bu görevlerde geçen hizmet süreleri makam tazminatında öngörülen hizmet süresinde değerlendirilir. Ajansın diğer personeli ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

(5) Ajansta; Direktör, Başkanlık Müşaviri ve Merkez Başkanı veya Enstitü Müdürü görevlerine atanacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya özel sektörde en az on iki yıl çalışmış olmaları gerekir. Ancak, bu süreler yüksek lisans yapmış olanlar için on yıl, doktora yapmış olanlar için ise sekiz yıl olarak uygulanır.

(6) Ajansta uzmanlık isteyen görevlerde istihdam edilen personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilir. Ajansta uzmanlık isteyen görevlerde veya diğer teknik sınıflarda istihdam edilen personelde aranan yabancı dil seviyesi ve diğer nitelikler Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(7) Ajans kadrolarında, ihtiyaç halinde toplam kadro sayısının yüzde onunu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilir. Ajans bünyesinde istihdam edilecek yabancı uzmanlar hakkında, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre sınırlamaları uygulanmaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin çalışma izni başvuruları Ajansın bildirimi üzerine karara bağlanır. Ajans da bu şekilde istihdam edilen personelin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, talepleri halinde 6735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre sınırlamalarına tabi olmaksızın anılan Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde çalışma izni verilir.

(8) Ajans bünyesinde istihdam edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personel, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.

(9) Ajans tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen veya desteklenen projelerde hakem, izleyici, panelist veya benzeri şekilde Ajans dışından görevlendirilecek uzmanlara yol ve konaklama giderleri hariç ayda altı günü ve her gün için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere yapılacak ödemeler Kurul tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilmiş olunması 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayı gerektirmez ve bu görevler sebebiyle yapılan ödemeler sigorta primine esas kazancın hesabına dâhil edilmez.

(10) Öğretim elemanları ile diğer kamu gö- revlilerinden gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Ajansta istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenlerin kurumlarıyla olan ilişkileri, Ajans ile yapılacak iş sözleşmesi ile son bulur. Bu fıkra uyarınca istihdam edilenlerin önceki kurumlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının ve kıdem süresine bağlı diğer hakların hesabında dikkate alınır. Ancak, Ajansta geçen hizmet süresi üç yıl altı aydan az olanlara, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli ikramiyesine ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, sadece Ajansta geçen hizmet süreleri esas alınarak kıdem tazminatı ödenir. Bu fıkra uyarınca Ajansta istihdam edilenlerden, önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların iş sözleşmelerini imzaladıkları tarihi takip eden bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde önceki kadroları esas alınmak suretiyle aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. İlgililerin bu şekilde Ajansta geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bunların Ajansta geçen hizmet süreleri 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır ve bu süreler için kıdem tazminatı ödenmez. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleş- mesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, öğretim elemanları bakımından üç yıl, diğer kamu görevlileri bakımdan ise iki yıl içinde önceki kurumlarına dönmek isteyenler, Devlet memuriyetine atanma şartlarını kaybetmemiş olmak kaydıyla, öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında durumlarına uygun boş bir kadroya en geç üç ay içinde atanırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanların Ajansta çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Ajans tarafından kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(11) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Ajansta görevlendirilenlere ödenecek ücret, anılan maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sı- nırlamaya tabi tutulmaksızın, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

(12) Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kişilere ödenen proje teşvik ikramiyesi ve diğer ücretlerin belirlenmesinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(13) Ajans personelinin istihdamında, 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, Ajans tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, güvenlik bakımından gerekli tedbirler alınır.

(14) Başkan ve Kurul üyeliklerine atananların Ajansta görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Bu hüküm, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından gelen Başkan ve Kurul üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar bunların almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Ajans tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Başkan veya Kurul üyeliğine atanıp Ajanstaki görev süresi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Ajans tarafından yapılmasına devam olunur. Bu durumdakilere Ajans tarafından yapılan ödemeler bir yılı geçemez ve bu süre içerisinde aylık ücret ile sosyal hak ve yardımlarda meydana gelen artışlar yansıtılmaz. Başkan ve Kurul üyeleri, gö- revlerinden ayrılmalarını izleyen bir yıl süre ile uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda görev alamaz. Bu fıkra hükmüne uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(15) Ajans dışına verilen hizmetlerin ücretleri ilgili merkez ve enstitülerce belirlenir ve Kurul kararıyla uygulanır. Bu hizmetler karşılığı sağlanan gelirlerden projelerde görevli personele yapılan ödemeler, 278 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen orandan fazla olmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenir. Bu konu ile ilgili diğer hususlarda 278 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

(16) Yedinci fıkrada belirtilen yabancı uzmanlar ile toplam kadro sayısının yüzde onunu geçmemek şartıyla uzay ve havacılık teknolojileri alanında doktora derecesi almış veya on hizmet yılını doldurarak bu alanda temayüz ettiği Kurul kararı ile belirlenenlere, Başkana aylık olarak ödenen net ücretin iki katını geçmemek üzere Kurulca belirlenecek tutarda aylık net ücret ödenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Değiştirilen Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Madde 25 -
(1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu” ibaresi “Uydu” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafına “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye Uzay Ajansında Müdür ve üstü unvanlı görevlerde çalışanlarla kamuda veya Ajansta geçen toplam hizmet süreleri itibarıyla en az on yıl süreyle çalışmış olan Başbakan onayı ile belirlenen uzman personel” ibaresi eklenmiştir.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcıları,” ve “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,” ibareleri,

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümü- nün (ğ) bendinde yer alan “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,” ibaresi,

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinde yer alan “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,” ibaresi,

metinden çıkarılmıştır.

(4) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye Uzay Ajansı” ibaresi, 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye Uzay Ajansına” ibaresi, 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Milli İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Uzay Ajansı,” ibaresi eklenmiş,

b) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Türkiye Uzay Ajansı” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi,

c) 14 üncü maddesi,

ç) 37 nci maddesinin başlığında yer alan “, Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, birinci fıkrasında yer alan “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı,” ile “, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı” ibareleri,

d) Eki (I) sayılı Cetvelin “Hizmet Birimleri” bölümünde yer alan “8) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) Bu Kanunda Türkiye Uzay Ajansına verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yapılan atıflar Türkiye Uzay Ajansına yapılmış sayılır.

(7) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanun hü- kümleri çerçevesinde Ajans bütçesinin yürürlü- ğe konulmasına kadar geçecek sürede Ajans tarafından ihtiyaç duyulan ödenek ve harcamalar, Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ait taşınır, araç, gereç, malzeme, demirbaşlar ile mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan projeler ve bunlara ilişkin sözleşmeler her türlü hak ve yükümlülükler ile birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Ajansa devredilmiş sayılır. Mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bu projeler için ayrılmış olan ödeneklerden kalan tutarlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın aynı proje, iş ve işlemlerde kullanılmak üzere Ajans bütçesine aktarılır.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinde mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan veya görevlendirilmiş olan personel, Ajans Başkanlığı ve Kurul üyeliklerine atamalar yapılarak Ajansın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar mevcut kadro ve unvanları ile mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje, iş ve işlemlerin ve bu Kanunla Ajansa verilmiş olan görevlerin ifasında istihdam edilmeye devam edilir. Söz konusu personelden Uzay Kurulunun karar yeter sayısı itibarıyla teşekkülünden itibaren en geç dört ay içerisinde kendi istekleri ve Uzay Kurulu kararıyla Ajansta istihdamı uygun bulunanlar geçici 2 nci madde çerçevesinde Ajans bünyesinde istihdam edilir. Uzay Kurulu kararıyla kurumlarına iade edilmesine karar verilenler ise bu Kanunun yayımı tarihindeki mevcut kadro ve unvanları ile kurumlarına iade edilirler. Bu madde hükümleri uyarınca Ajans kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin Ajans kadro ve pozisyonlarında istihdamı hususu Uzay Kurulu kararıyla kesinleşinceye kadar geçen sürede her türlü ücret, harcırah, mali ve sosyal hakları ile diğer özlük hakları, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak zam ve tazminatları dâhil kurumları bütçesinden karşılanmaya devam olunur.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinde mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne tahsisli kadroların mevcutlu olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının merkez teşkilatı bünyesinde yer alan birimlere dağıtımına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yetkilidir.

(5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmaya ilgisine göre Başbakan veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yetkilidir.

(6) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Personele ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 2 -
(1) Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Kurul kararıyla Ajans kadrolarında istihdam edilen personel en fazla beş yıl süreyle kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Bu süre içinde, kendi isteği ile kurumlarına dönmek isteyenler taleplerini Ajansa bildirdikleri tarihten itibaren en geç on gün içinde Ajans tarafından doğrudan kurumlarına bildirilmeleriyle aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. Bu durumdaki personelin, Ajansta çalıştıkları süre kurumlarında geçmiş gibi değerlendirilir.

(2) Geçici 1 inci madde hükümleri uyarınca Ajansla iş mevzuatına göre sözleşme imzalayanların önceki kurumlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının ve kıdem süresine bağlı diğer hakların hesabında dikkate alınır. Ancak, Ajansta geçen hizmet süresi iki yıldan az olanlara, 5434 sayılı Kanun uyarınca emekli ikramiyesine ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, sadece Ajansta ge- çen hizmet süreleri esas alınarak kıdem tazminatı ödenir. Bu fıkra uyarınca Ajansta istihdam edilenlerden, önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların iş sözleşmelerini imzaladıkları tarihi takip eden bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde önceki kadroları esas alınmak suretiyle aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. İlgililerin bu şekilde Ajansta geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli kesene- ğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bunların Ajansta geçen hizmet süreleri 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır ve bu süreler için ayrıca kıdem tazminatı ödenmez. Birinci fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönenlere iş sözleş- mesinin sona ermiş olmasından dolayı Ajans tarafından kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler, sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(3) Mülga Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığında Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personel başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Söz konusu personelin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda geçen süreleri, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda geçirilmiş gibi değerlendirilir.
Türksat A.Ş.’nin yetkilendirilmesi
Geçici Madde 3 -
(1) 406 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi hükmü ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.)’ne verilen yetkiler çerçevesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanan görev sözleşmesindeki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi amacıyla Türksat A.Ş. tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin bu Kanunla getirilen hükümler kapsamında düzenlenmesi, uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat A.Ş. arasında bir görev sözleşmesi imzalanır. Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip vermesini müteakip Ajans ile Türksat A.Ş. arasında imzalanan görev sözleşmesi yürürlüğe girer. Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan hükümler Türksat A.Ş. tarafından, sermayesinin yüzde 50’den fazlasının kamuya ait olduğu sürece bildirimde bulunularak yerine getirilir.

(2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türksat A.Ş. arasında imzalanan görev sözleşmesi, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip en geç bir yıl içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türksat A.Ş. arasında; 406 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile bu Kanun çerçevesinde ve kapsamı ilgili mevzuat çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına konu hizmetlere ilişkin yetkilendirmeler hariç olmak üzere, diğer yetkilendirmelere konu elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarının sunumuna imkân verebilecek şekilde yenilenir. Yenilenen bu görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türksat A.Ş. arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer.
Başkan ve Kurul üyelerinin ilk ataması
Geçici Madde 4 -
(1) Bu Kanun hükümleri dâhilinde ilk atanan Başkanın görev süresi altı yıldır. İlk atanan Kurul üyeleri bakımından; Başkan ve İkinci Başkan hariç diğer beş Kurul üyesinden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek ikisinin görev süresi atama tarihinden itibaren üç yılın hitamında, yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek diğer iki Kurul üyesinin görev süresi ise dördüncü yılın hitamında sona erer. Görevi bu şekilde sona eren Kurul üyeleri bu Kanunda atanma için belirlenmiş olan usullerle tekrar atanabilir.

(2) 7 nci maddenin yedinci fıkrası hükmü bu görevlere yapılacak ilk atamalarda uygulanmaz.
Devre ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 5 -
(1) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet yürütmekte bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün ve bu Enstitü tarafından yürütülmekte olan Ajansın görev alanıyla ilgili görevlerin, milli proje veya çalışmaların Ajansa devriyle ilgili hususlarda karar almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 26 -
(1) Bu Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları bu Kanunun yayımı tarihinden iki yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  KOMİSYON RAPORU
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul