• Kabul Tarihi: 10.03.2017
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlük Öncesi Süreç (Hükümsüz; Tasarı Tarihi: 3/3/2017; Komisyon Raporu Tarihi: 13/03/2017)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YÜKSEK TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ VE BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ İCRA KURULU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi

Kuruluş

MADDE 1- (1) Bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kurulmuştur.

(2) Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezinin kısa adı YÜTAM’dır. YÜTAM’ın merkezi Gebze’dedir.

(3) YÜTAM aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Yönetim Kurulu

b) Başkanlık

(4) YÜTAM, bu Kanunda hüküm bulun-mayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezinin görev ve yetkileri

MADDE 2- (1) YÜTAM’ın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

c) Üniversitelerde icra edilen bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan teknoloji alanlarında kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

ç) Üniversitelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkezleri ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmak.

d) Görev alanı ile ilgili olarak laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarını kurmak, kullanıma açmak ve/veya işlettirmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

e) Görev alanı ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde anlaşmalar yapmak.

f) Görev alanı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre hizmet vermek.

g) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 3- (1) Yönetim Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, üniversitelerden ve özel sektörden ikişer temsilci ile YÜTAM Başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşur. YÜTAM Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği bulunan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olanlar ve/ veya lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik yetkinliği bulunan firmalarda en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli olmamaları gerekir.

(3) YÜTAM Başkanı dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri en fazla dört yıl görev yapabilir. Başkanın görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Kurul üyeleri üst üste en fazla iki defa seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir. Bu şekilde seçilenler, yerine seçildikleri üyelerin sürelerini tamamlar. Kurul toplantılarına yıl içinde mazeretsiz olarak toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan Kurul üyesi üyelikten çekilmiş sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı beş, karar yeter sayısı dörttür.

(5) Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık huzur hakkı ödenir.

(6) Yönetim Kurulu üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılırlar. Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi politika, strateji ve hedefleri doğrultusunda YÜTAM’ın faaliyetlerini yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek.

b) YÜTAM’ın çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikleri ve diğer mevzuat taslaklarını onaylamak.

c) YÜTAM’ın stratejik plan, yıllık bütçe teklifi, kesin hesap ve faaliyet raporlarına ilişkin karar almak.

ç) YÜTAM’ın faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olunması veya üyelikten ayrılması için karar almak.

d) Görev alanı ile ilgili olarak laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarının kurulmasına ilişkin karar almak.

e) YÜTAM’ın taşınır ve taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin karar almak.

f) YÜTAM’a taşınmaz alınmasına veya satılmasına veya laboratuvarlar ile temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmeye yönelik test altyapılarının işlettirilmesine yönelik hususları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayına sunmak.

g) YÜTAM dışına verilecek hizmetler ile ilgili usul ve esaslar ile ücretlere ilişkin karar almak.

ğ) YÜTAM’ın personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeler ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları onaylamak, YÜTAM organizasyon şemasını onaylamak.

h) YÜTAM faaliyetleri kapsamındaki ücret, telif ve işlenme ücreti, tutar veya üst limitlerine ilişkin karar almak.

ı) YÜTAM bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine ve lisans izninin verilmesine karar vermek.

i) YÜTAM’ın görevleri kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda danışma kurulları oluşturulmasına karar vermek.

j) YÜTAM’a yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin karar almak.

k) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı

MADDE 5- (1) Başkanlık; YÜTAM Başkanı, beş Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) YÜTAM Başkanı, YÜTAM’ın en üst amiri olup, YÜTAM’ın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. YÜTAM Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi politika, strateji ve hedefleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda YÜTAM’ı yönetmek.

b) Mevzuat taslaklarını ve onaya tabi tüm dokümanları Yönetim Kuruluna sunmak.

c) YÜTAM’ın personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeler ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları belirlemek.

ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak

(2) YÜTAM Başkanı, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Personele ilişkin hükümler

MADDE 7- (1) YÜTAM ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerini düzenler. YÜTAM personeli özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) YÜTAM Başkanı, Başkan Yardımcıları ve YÜTAM hizmet birimlerinin yöneticilerinin bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir. Başkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından, Başkan Yardımcıları ve YÜTAM hizmet birimlerinin yöneticileri ise YÜTAM Başkanının teklifi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından atanır. YÜTAM’ın diğer personeli ise YÜTAM Başkanı tarafından atanır.

(3) YÜTAM bünyesinde, teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre sınırlamalarına tabi olmaksızın anılan Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde yabancı personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin çalışma izni başvuruları YÜTAM’ın bildirimi üzerine karara bağlanır. YÜTAM’da bu şekilde istihdam edilen personelin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, talepleri halinde 6735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre sınırlamalarına tabi olmaksızın anılan Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde çalışma izni verilir.

(4) YÜTAM’ın talebi, ilgili kurum veya kuruluşun muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel YÜTAM Başkanı tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle YÜTAM’da görevlendirilebilir. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder ve bunlara yapılacak ödeme personelin görevi ve yürüteceği işin nitelikleri dikkate alınarak YÜTAM tarafından Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

(5) Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar dışındaki YÜTAM personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından emsal olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin iki katını; bu madde uyarınca YÜTAM’da görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net ödeme ise toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından emsal olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçemez.

(6) YÜTAM anlaşmalı araştırıcı ve danışman kullanabilir. Daimi veya anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar yabancılar arasından da seçilebilirler.

(7) Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar; üniversiteler, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri ve belediyeler ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu sermayeli kuruluşların personeli arasından da seçilebilirler. Bu şekilde görevlendirileceklere dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(8) Bu Kanun ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. YÜTAM tarafından ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın, 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından tespit edilir.

(9) Yürütülen projelerin kaynağı, türü ve tutarına göre Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere, YÜTAM tarafından verilen hizmetler karşılığında sağlanan gelirin %40’ına kadar olan tutar, projelerde görevli personele dağıtılabilir. Söz konusu dağıtıma ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(10) Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan kadrolara ilk defa verilecek açıktan atama izinleri hariç olmak üzere, YÜTAM hakkında 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezinin gelirleri

MADDE 8- (1) YÜTAM’ın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

b) YÜTAM faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

c) YÜTAM’ın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gelirler.

ç) YÜTAM’a ait taşınır veya taşınmazlardan elde edilen gelirler.

d) Uluslararası anlaşma ve faaliyetlerden kaynaklanan gelirler.

e) YÜTAM’a yapılacak her türlü yardımlar ve bağışlar.

f) Diğer gelirler.

(2) Aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak YÜTAM Başkanının onayı ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.

a) YÜTAM tarafından gerçekleştirilen projeler için proje süresince ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları.

b) Fikri ve sınai mülkiyet hak alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tesciline yönelik vekillik hizmetlerinin temini.

(3) YÜTAM tarafından yürütülen projeler için gerekli olan ve yurtdışından temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak yüklenicilerin akreditif karşılığı kredi şeklindeki ödemeleri kabul etmemeleri halinde imzalanan sözleşmelerde ön ödeme yapılacağı yönünde hüküm bulunması kaydıyla, Yönetim Kurulu onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir.

(4) YÜTAM’ın alacakları, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır.

(5) YÜTAM’ın malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. YÜTAM’ın taşınır ve taşınmazları ile her türlü malları haczedilemez, rehnedilemez.

Mali kolaylıklar

MADDE 9- (1) YÜTAM, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

(2) YÜTAM tarafından binek araçlar dışındaki araçlar ve her türlü eşyanın ithali ile yurtdışından gelen yayınlar, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisi ile buna bağlı vergilerden, fonlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, yapılan işlemler harçlardan istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.

(3) YÜTAM’a makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(4) YÜTAM’ın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 8 inci madde kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

(5) YÜTAM tarafından yapılacak her türlü yapı ve eklentileri mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti YÜTAM’da olmak kaydıyla 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan yapı ruhsatiyesine tabi değildir. Bu yapı ve tesisler için imar planlarında o maksada ayrılmış olması şartı aranmaz, ancak bu hükme göre oluşturulan yapı ve tesisler imar planlarına işlenir.

(6) YÜTAM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu

MADDE 10- (1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu; Başbakanın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kurul gündemi ile ilgili bakanlardan oluşur. Gündemine göre toplantıya katılacak bakanlar Başbakan tarafından belirlenir. Kurul yılda en az iki defa toplanır.

(2) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izler, değerlendirir ve sonuçlarını Kurula sunar.

(3) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun hazırlık çalışmaları kapsamında bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulundan destek alınabilir.

Görev ve yetkiler

MADDE 11- (1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar almak.

b) Öncelikli araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanlarını ve bunlarla ilgili plan ve programları belirlemek, bu doğrultuda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve kamu kuruluşlarını görevlendirmek, özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik içeren alanlarda çalışmalar yapmak üzere, araştırma merkezleri ve/veya enstitülerin kurulması veya kurdurulmasına yönelik karar almak.

ç) Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımına yönelik karar almak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Araştırma, geliştirme, üretim ve sanayileşmeye ilişkin yurtiçi ve yurtdışı yatırım alanlarını belirlemek, yönlendirmek ve desteklemek, gerektiğinde söz konusu yatırımlara Devletin iştiraki için karar almak.

e) Kamu kurumlarının ve özel sektörün yüksek teknoloji içeren ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanmasına yönelik kararlar almak ve gerekli faaliyetleri yürütmek üzere ilgili kurum ve kuruluşları görevlendirmek.

f) Kamu kurumlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Sanayi İşbirliği Programı uygulanmasına yönelik karar almak.

g) Yukarıda belirtilen görevler kapsamında; gerekli destek mekanizmalarının ve/veya programların geliştirilmesi ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesine yönelik karar almak.

ğ) Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabının kullanımına ilişkin karar almak.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulu kurulur. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve üniversitelerden dörder temsilci olmak üzere toplam oniki üyeden oluşur. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulu üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilir.

(2) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Danışma Kurulunun üyelerinin nitelikleri ile çalışma usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı

MADDE 13- (1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından alınacak kararların uygulanmasına yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez muhasebe birimi nezdinde Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı açılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yer alan Ar-Ge ödenekleri, ilgili bütçe tertiplerine gider kaydedilmek suretiyle Özel Hesaba aktarılarak kullanılır. Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kararlarına istinaden gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler, Özel Hesaptan karşılanır. Özel Hesap Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilir.

(2) Özel Hesabın gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yer alan Ar-Ge ödeneklerinden aktarılacak tutarlar. b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşların bir önceki yıl bütçesi gelir fazlasından, Maliye Bakanının katılacağı Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenecek tutarlar.

c) Özel Hesap için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan bağış ve yardımlar.

ç) Özel Hesabın nemalandırılmasından elde edilen gelirler.

d) Diğer gelirler.

(3) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer program ve faaliyetlere ilişkin tutarlar, Özel Hesaptan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan kamu kurum ve kuruluşlarının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan kamu idarelerinden olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir.

(4) Özel Hesaptan desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer program ve faaliyetler için ön ödeme yapılabilir.

(5) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine Özel Hesaba aktarılmak üzere tefrik edilen ödenekler başka amaçla kullanılamaz. Özel Hesaba aktarılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde tertiplenen ArGe ödeneklerinin kullanılmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir.

(6) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerine yılı bütçe kanunlarıyla Ar-Ge ödeneği tefrik edilmez.

(7) Özel Hesap, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan her türlü muameleler nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, yapılan işlemler yönünden harçlardan muaftır.

(8) Bu madde kapsamında açılacak özel hesaplardan yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez.

(9) Özel hesaplardan yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna tabi değildir.

(10) Özel hesaplara aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan

Hükümler

MADDE 14- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye’nin refahını ve rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politika, altyapı ve araçlarına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu sahip, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ilgili “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” kurulmuştur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK’tır.”

MADDE 15- 278 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve yapmak” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı bendine “faaliyetlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “yürütmek,” ibaresi eklenmiş, (b), (c)ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek;” ibaresi metinden çıkarılmış, aynı bentte yer alan “Bilim Kurulu” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “kuluçka merkezi, teknoloji merkezi,” ve “proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri,” ibareleri metinden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “bilim merkezi” ibaresi “bilim ve teknoloji merkezi” şeklinde, “Bilim Kurulu” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “ödül, burs ve teşvik ikramiyesi vermek” ibaresinden önce gelmek üzere “kamu personeli de dâhil olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

“b) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kuru-lunun aldığı kararları uygulamak;

c) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kararlarına istinaden kamu kurumlarının ve özel sektörün yüksek teknoloji içeren ihtiyaçlarının yurtiçinde geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, bu amaçla gerekli sözleşmeleri yapmak ve programları yönetmek;

d) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenen teknolojilerin ülke ekonomisine, sınaî ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla ilgili Bakanın onayı üzerine şirketlere % 49’a kadar ortak olmak;”

MADDE 16- 278 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilim Kurulu” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “bilim merkezi” ibaresi “bilim ve teknoloji merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Bilim ve Teknoloji Kurulu, Başkan dâhil yedi üyeden oluşur. Bilim ve Teknoloji Kurulu, Kurumun karar organıdır. Başkan, Kurumun ve Bilim ve Teknoloji Kurulunun Başkanıdır. Bilim ve Teknoloji Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Bilim ve Teknoloji Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi ile Bilim ve Teknoloji Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Üyelerin seçimi: Bilim ve Teknoloji Kurulunun üyeleri; bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği bulunan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olanlar ve/veya lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya Ar-Ge, inovasyon ve Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli olmamaları gerekir. Bu üyeler; ikisi üniversite temsilcisi, ikisi özel sektör temsilcisi, ikisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi olmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilir.

b) Görev süresi:

1) Bilim ve Teknoloji Kurulu üyeleri en fazla dört yıl görev yapabilirler. Üyeler en çok iki defa bu göreve seçilebilir. Başkanın bu görevi sona erdiğinde Bilim ve Teknoloji Kurulu üyeliği de sona erer.

2) Bilim ve Teknoloji Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim ve Teknoloji Kurulu kararıyla düşürülür. Bu üyelerden boşalan üyeliklere bu maddede belirtilen usullere göre seçim yapılır. Bu suretle seçilen üyeler de en fazla dört yıl görev yapabilirler.

c) Bilim ve Teknoloji Kurulunun görev ve yetkileri:

1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunca belirlenecek hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun bilim ve teknoloji ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

2) 3 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen birimler ile Başkanlık birimlerini kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

3) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeler ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.

4) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak

5) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.

6) Kurumun yurtiçinde ve yurtdışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.

7) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına yönelik hususları Bakan onayına sunmak.

8) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında, yapacağı ücret, telif, işlenme ücreti, huzur hakkı ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.

9) Kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim ve teknoloji merkezi, yurtdışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulması, yönetimi ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ilgili Bakanın onayı üzerine şirketlere ortak olmaya karar vermek.

10) Kurum bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, lisans izninin verilmesine karar vermek.

11) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

Bilim ve Teknoloji Kurulunun çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18- 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde” ibaresi “(a) bendinde” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “, Bilim Kurulu üyesi olan” ve “Bilim Kurulu Başkan vekili ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bilim Kuruluna” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kuruluna” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Bilim Kurulunun” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulunun” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Bilim Kuruluna” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kuruluna” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “Bilim Kurulunun” ve “Bilim Kurulu” ibareleri “Bilim ve Teknoloji Kurulunun” ve “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Başkan Yardımcıları Başkana yardımcı olmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen niteliklere sahip kişiler arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 19- 278 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurum bünyesinde 3 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen birimlerin kurulması Başkanın önerisi üzerine Bilim ve Teknoloji Kurulu kararıyla gerçekleşir. Bu birimlerin organizasyon şemaları ve ana faaliyet alanları Bilim ve Teknoloji Kurulunca belirlenir.”

MADDE 20- 278 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim Kurulunca” ibareleri “Bilim ve Teknoloji Kurulunca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bilim Kurulu,” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 278 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “süresi dört yılı geçmemek üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Kurum dışına verilecek hizmetler karşı-lığında elde edilecek gelirler,”

“h) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edilecek gelirler,”

“a) Kurum tarafından yürütülen ve desteklenen proje ve programlar için söz konusu proje ve programlar süresince ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları.”

MADDE 22- 278 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Denetleme Kurulu” ibaresi “Sayıştay” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bilim Kurulu” ibareleri “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 278 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yürütülen dış destekli projelere ilişkin” “ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “(bu Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi gereği kurulan merkez ve enstitüler dâhil)” ibaresi metinden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bilim Kurulu” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 278 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bilim Kurulu” ibareleri “Bilim ve Teknoloji Kurulu” şeklinde ve “Bilim Kurulunca” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 278 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim Kurulu Üyelerine” ibaresi “Bilim ve Teknoloji Kurulu üyelerine” şeklinde ve “Başbakan” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 278 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Bu madde kapsamındaki kişiler, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu organizasyonunda yönetici olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 27- 278 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üretim ve” ibaresi metinden çıkarılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruma ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelir, fikri ve sınai ürün sahibine verilecek kısma ilişkin sınırlamalar da dâhil olmak üzere, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir.”

MADDE 28- 278 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Mevzuatta “Bilim Kurulu”na yapılan atıflar “Bilim ve Teknoloji Kurulu”na ve “bilim merkezi”ne yapılan atıflar “bilim ve teknoloji merkezi”ne yapılmış sayılır.”

MADDE 29- 278 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bilim Kurulu üyelerinin üyelikleri sona erer. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bilim ve Teknoloji Kurulu üyeleri seçilir.”

MADDE 30- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan” ibaresinden önce gelmek üzere “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve” ibaresi,

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin (f) paragrafına “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” ibaresinden önce gelmek üzere “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ile” ibaresi,

c) Geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasına “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” ibarelerinden önce gelmek üzere “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve” ibareleri,

eklenmiştir.

MADDE 31- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı “Özel Bütçeli İdareler” başlıklı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “47) Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bölümünde yer alan Personel Dairesi Başkanı kadro unvanı İnsan Kaynakları Daire Başkanı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar ile teknoloji öngörüleri doğrultusunda bilim, teknoloji, sanayi politika ve stratejilerini, bunlarla ilgili plan ve programları, öncelikli araştırma ve geliştirme alanlarını ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının planlamasını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, etki analizi yapmak veya yaptırmak, sonuçlarını takip etmek ve değerlendirmek.

b) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun sekretaryasını yapmak ve alınan kararları uygulamak.

c) Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabını yönetmek.

ç) Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ülkemizin teknoloji ve sanayi altyapısının geliştirilmesi, yenilikçi ve katma değeri yüksek yurtiçi üretimin artırılması, sanayimizin küresel pazarda rekabet edebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımları belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek ve işbirliklerini teşvik etmek.

d) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak Sanayi İşbirliği Programlarını yürütmek, bu kapsamda gerekli sözleşmeleri imzalamak ve yürütmek.

e) Sanayiye yönelik araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik program ve projeleri ile bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak, söz konusu projeler sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlere ilişkin patent, yatırım, tanıtım ve pazarlama konularında gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

f) Bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına uygun olarak ülkenin potansiyeli olan ve istikbal vadeden sektörel alanlarına uygun bir yapılanma ile sektörel analizler yapmak, değerlendirme raporları ve stratejiler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g)Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından belirlenen sanayi ve teknoloji politikalarına uygun olarak özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak.

ğ) Sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler ile gerekli faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, sanayii teşvik etmek, gerektiğinde hibe ve/veya kredi desteği sağlamak ve dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

h) Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak ilgili artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemek.

i) Sanayi için yatırım alanları belirlemek, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanmasına ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak, planlama, kuruluş, yapılaşma ve işleyişe ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, organize sanayi üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirmek ve uygulamak, kümelere hibe desteği sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

j) Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlarının hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler yapmak ve faaliyetlerini denetlemek.

k) Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi kurulum ve işleyişine yönelik olarak işletmelerin başvurularını değerlendirmek, belirlenen kriterleri haiz işletmelere Ar-Ge merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi vermek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve raporlamak.

l) Metroloji politikasını hazırlamak, stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak, uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

m) Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi sağlamak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak.

n) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya  bulunmayan sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek, söz konusu teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış kuruluş ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

o) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek, ilgili konularda teknik yardım sağlamak, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, verimlilik ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, verimliliği ölçmek için çalışmalar yapmak, elde edilen sonuçları diğer ülkelerin verimlilik sonuçları ile karşılaştırmak, bu sonuçları belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak, verimlilik konusunda belgelendirme yapmak.

ö) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, ikili ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmaları ve protokollerin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.

p) Uhdesindeki destek programlan ve projeler ile ilgili görevleri, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırmak.

r) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, araştırma, geliştirme, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde almak, analiz etmek ve paylaşmak için bilgi sistemi oluşturmak.

s) Görev ve faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası fuar, kongre, seminer, konferans ve toplantılara katılmak, söz konusu etkinlikleri düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, yazılı, görsel ve elektronik ortamda yayınlar yapmak veya yaptırmak.

ş) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü faaliyet alanında; hazırlanan programlar veya komite/komisyon/ çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar, Bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinin bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak kaydı ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemeler döner sermaye kesintisinden istisnadır. Kamu görevlisi olan alanında uzman kişilere gerçekleştirdikleri göreve ilişkin olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah giderleri ödenir.

 t) Bu maddede belirtilen görevler kapsamında gerektiğinde hizmet alımı yapmak.

u) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.”

MADDE 35- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

b) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü.

c) Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü.

ç) Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü.

d) Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü.

e) Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü.

f) Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü.”

“ı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.”

MADDE 36- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 MADDE 7- (1) Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına uygun olarak ülkenin potansiyeli olan ve istikbal vadeden sektörel alanlarına uygun bir yapılanma ile teknolojideki gelişmeler dikkate alınarak sektörel analizler yapmak, sorunları tespit etmek, değerlendirme raporları hazırlamak, çözüm önerileri geliştirmek, stratejiler oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

b) Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemek.

c) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek.

ç) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış kuruluş ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

d) Sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, istatistikler ve analizler üretmek.

e) Yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 37- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü MADDE 8- (1) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Teknolojideki gelişmeler doğrultusunda, dünyadaki teknoloji eğilimlerini izlemek, analiz etmek, ülkemizin insan kaynağı ve altyapısı dikkate alınarak stratejik ve odaklanılması gereken teknoloji alanlarını belirlemek ve kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar ile teknoloji öngörüleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerini, bunlarla ilgili plan ve programları, öncelikli araştırma ve geliştirme alanlarını ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının planlamasını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. b) Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yerine getirmek. c) Sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler ile gerekli faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, sanayii teşvik etmek, gerektiğinde hibe ve/veya kredi desteği sağlamak ve dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik faaliyetleri icra etmek. ç) Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 38- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Sanayi için yatırım alanları belirlemek, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu yararı kararı vermek ve endüstri bölgeleri ile özel endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

c) Sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak.

ç) Sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve özel endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak.

d) Organize sanayi bölgeleri altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binası ve sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek.

e) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, belli bir coğrafyada faaliyet gösteren firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu kümelenme girişimleri için destek programları hazırlamak, hibe vermek; bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

f) Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlarının hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler yapmak ve faaliyetlerini denetlemek.

g) Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi kurulum ve işleyişine yönelik olarak işletmelerin başvurularını değerlendirmek, belirlenen kriterleri haiz işletmelere Ar-Ge merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi vermek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve raporlamak.

ğ) Bu maddedeki görevlerin yürütülmesine ilişkin esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlemek.

h) Özel endüstri bölgelerine ilişkin usul ve esasları hazırlamak. ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Özel endüstri bölgelerinin kuruluşu, yönetimi, işleyişi, terkin edilmesi, imar planları ile altyapı ve üstyapı projelerinin onaylanması, kamulaştırma işlemleri ve uygulanacak teşvik ve desteklere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 39- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü

MADDE 10- (1) Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sanayiye yönelik araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik program ve projeleri ile bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak, yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılacak harcamaları belirlemek ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, söz konusu program ve projeler sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlere ilişkin patent, yatırım, tanıtım ve pazarlama konularında gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

b) Yurtiçi üretim ve sanayii geliştirme faaliyetlerini yürütmek, kamu kurumlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak Sanayi İşbirliği Programlarını yürütmek, bu kapsamda gerekli sözleşmeleri imzalamak ve yürütmek.

c) Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ülkemizin teknoloji ve sanayi altyapısının geliştirilmesi, yenilikçi ve katma değeri yüksek yurtiçi üretimin artırılması, sanayimizin küresel pazarda rekabet edebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımları belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, işbirliklerini teşvik etmek.

ç) Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak.

d) Uhdesindeki destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırmak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir.

(3) Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanun kapsamında denetlenir.

(4) Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına (15.000) gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise (8.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.”

MADDE 40- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin başlığı “Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğünün” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendine “uygunsuzluk” ibaresinden önce gelmek üzere “belgelendirilmesini sağlamak,” ibaresi eklenmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (f) bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“f) Metroloji politikasını belirlemek ve metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

 g) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler ile ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek.

ğ) Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak, uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara katılmak ve işbirliği yapmak.

h) Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

ı) Ulusal ölçü etalonlarının bulundurulma ve kontrol esaslarını belirlemek.

i) Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlıkça gerekli görülen standartlara ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

j) Laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, kapatmak, kurulan laboratuvarların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek.”

MADDE 41- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/A maddesinin başlığı “Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Verimlilik Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğünün” şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“a) Verimlilik stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.”

“h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, araştırma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde almak, analiz etmek ve paylaşmak için bilgi sistemi oluşturmak.

ı) Bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejileri kapsamında uygulanan plan, programlar ve faaliyetlere yönelik olarak etki analizi yapmak veya yaptırmak, sonuçlarını takip etmek ve değerlendirmek.”

MADDE 42- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin başlığı “Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek.”

MADDE 43- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin başlığı “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” şeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığının” ibaresi “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Mevzuatta “Sanayi Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne, “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü”ne, “Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü”ne, “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” ile “Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü”ne, “Verimlilik Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü”ne, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü”ne yapılan atıflar “Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü”ne ve “Personel Dairesi Başkanlığı”na yapılan atıflar “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı”na yapılmış sayılır.”

MADDE 45- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. “Genel Müdür” kadrosunda olanlardan; Sanayi Genel Müdürlüğünde bulunan personel Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde “Genel Müdür” kadrosuna, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünde bulunan personel Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğünde “Genel Müdür” kadrosuna, Verimlilik Genel Müdürlüğünde bulunan personel Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğünde “Genel Müdür” kadrosuna, “Personel Dairesi Başkanı” kadrosunda bulunan personel “İnsan Kaynakları Daire Başkanı” kadrosuna, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünde Genel Müdür kadrosunda bulunan personel hakkında ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 46- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (1) sayılı Cetvelinin “Hizmet Birimleri” başlıklı sütununun (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (11) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü

3) Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü

4) Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü

5) Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü

6) Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü

7) Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü”

“11) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikler

MADDE 47- (1) YÜTAM’ın, Yönetim Kurulunun, danışma kurullarının ve hizmet birimlerinin faaliyetleri ile personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin yönetmelikler YÜTAM tarafından hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı onayı ile yürürlüğe konulur.

Devir hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) TÜBİTAK bünyesinde yer alan; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve bu merkez bünyesindeki Enerji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) (Kamu Sertifikasyon Merkezi hariç) ve bu merkez bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin (TUG); personeli, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve dokümanları, projeleri, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtları, bütün araç, malzeme ve gereçleri başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın YÜTAM’a mevcut yönetim ve organizasyon yapısıyla devredilmiştir. Mülkiyeti Hazineye ait olup, Maliye Bakanlığınca, devredilen merkezler, enstitüler, laboratuvar ve gözlemevine tahsis edilmiş taşınmazlar, tahsis amacında kullanılmak üzere YÜTAM’a tahsis edilmiş sayılır. Mülkiyeti TÜBİTAK’a ait olup devredilen merkezler, enstitüler, laboratuvar ve gözlemevinin kullanımında olan taşınmazlar, tapuda resen YÜTAM adına tescil edilir. Devredilen birimlerce yapılmış olan iş ve işlemler sebebiyle ve mülkiyeti devredilen taşınmazlarla ilgili açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler YÜTAM tarafından yürütülür. Bu Kanun ile ilgili mevzuatta söz konusu merkezlere, enstitülere, laboratuvara ve gözlemevine yapılan atıflar YÜTAM’a yapılmış sayılır.

(2) YÜTAM’ın 2017 Malî Yılı harcamaları, 16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan YÜTAM’a devredilen birimlere ait bütçe ödeneklerinden karşılanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen devir kapsa-mındaki iş ve işlemler ile söz konusu devri müteakip yapılacak çalışma neticesinde YÜTAM’ın yapılanması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı onayı ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır.

(4) Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) YÜTAM Yönetim Kurulu üyeleri ile YÜTAM Başkan ve Başkan Yardımcılarının ataması bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

(2) İlgili maddelerde düzenlenmesi öngö- rülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, devredilen merkezler, enstitüler, laboratuvar ve gözlemevinin tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(3) Bu Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde YÜTAM’ın kadro ve kuruluşu belirlenip gerekli atamalar yapılıncaya kadar devredilen merkezler, enstitüler, laboratuvar ve gözlemevinde görev yapan personel görevine devam eder. Ancak, YÜTAM Başkanı, söz konusu personeli ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirebilir

Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kararlarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabından yapılacak harcamalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 2017 yılı bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten, Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabının diğer harcamaları ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılı bütçesine tefrik edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürütülen ve bir sözleşme veya taahhüde bağlanmış projeler dikkate alınarak projelerin devamı süresince ilgili kamu idarelerine Ar-Ge ödeneği tefrik edilebilir.

Yürürlük

MADDE 48- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul