(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 4551 sayılı ASKERİ CEZA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (RG: 26.03.2000)
95
ASKERİ TAYİNAT VE YEM KANUNU MUVAKKATİ (1)

Tayinat faslı
Madde 1 - 4087(1941), 2326(1933), 2247(1933), 1495(1929)
Vakti hazırda bir erin tayinatı yevmiyesi berveçhilatidir :

(Ek Kanun: 1/6/1929 - 1445.) Madde 1 – Kars, Erzurum, Bayazıt, Hakkari, Van vilayetleri dahilinde bulunan askerin gündelik tayınlarına 50 gram ekmek, 20 gram sade yağ 10 gram şeker, 1 gram çay, 300 gram yaş 100 gram kuru sebze ilave edilmiştir.(4)
Madde 2 - 2326(1933)
Zamolunan bu istihkakın mübadelesi kabildir.
(1) Kanunda geçen "Erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile "Erbaş ve Er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 31/5/1933 tarih ve 2247 sayılı Kanunun 1 . maddesi ile, sabun ve gaz istihkakları değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Kömür ve odun istihkaklarından birisi verildiği zaman diğeri verilmiyecektir. (Tefsir No:160) (4) 4/7/1941 tarih ve 4087 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile sebze miktarı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
96
[(Ek Kanun: 26/10/1933 - 2326.) Madde 1 – 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 4/6/1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun dairesi şümulü haricinde kalan mevakideki askerin gündelik tayinatına 300 gram yaş veya 100 gram kuru sebze ile 1 gram çay ve on gram şeker ilave edilmiştir.
Madde 2 -
Askerinbilcümle istihkakı kabili mübadeledir.
Madde 2 -
Bir erin ramazanı şerife mahsus tayinatı yevmiyesi berveçhiatidir.

Sabun ve mahrukat eyyamı saire veçhile ita olunur.
Ekmeğin mübadelesi
Madde 3 -
A) Ekmek verilmediği zamanlarda 600 gram peksimet yahut 600 den 630 grama kadar un ve bunun için idareye kafi miktarda tuz ve odun verilir. İşbu un erbaşın ve erin saç ve karavana ile ekmek pişirmeğe müsait zamanlarında verilecek ve zamanın ademi müsaadesi takdirinde peksimet ita ve peksimetten başka erzak verilemiyen ahvali fevkaladede peksimetin miktarı 1000 grama iblağ olunacaktır.

(İhtiyat depolarında müdehhar peksimetlerin hüsnü halde bulundurulmasını temin için haftada iki gün ekmek yerine veyahut papara suretiyle yedirilerek daima tecdit ve hüsnü muhafaza edilecektir.)

B)Ekmeğin usulu ihzarı:

(900) gram ekmeğin fırınlarda tabh ve ihzarı için kabul olunan baladaki tertibat unun cins ve nev'ine göre tebeddül eder. Zikrolunan tertibat gluteni ve rutubeti (0,12) yüzde oniki ve hamıziyeti (0,05) yüzde beş derecesinde olan unlara mahsus olup derecatı mezkürenin tebeddülü halinde su miktarı dahi tehalüf eder.
97
C) Ekmeğin usulü tabhı :

Evsafı mezküreyi haiz undan imal olunacak ekmek, fırından sıcak olarak çıktığı zaman ile soğuduktan altı saat sonra bilvezn tamam (900) gram hasıl edebilmek için berveçhilati düstur esas ittihaz edilecektir :

D) Ekmeğin sureti tevzii :

Ekmeğin kıtaata nakli zamanında kırıntı gibi vukuu tabii olan zayiata karşı berveçhi bala nardan başka ayrıca (23,075) nispetinde fire namiyle telefat kabulü zaruri olduğundan bunun kıtaata hini tesliminde beher çift ekmekten miktarı muayyen olan 900 gramdan bazan noksan ve bazan fazla zuhuru halinde kıtaatça teamülen cari olduğu üzere kırk çift ekmek birden veznedilerek mecmuu otuz altı kilo geldiği halde kabul olunacaktır.

Şu kadar ki kırk çift ekmekten bu miktardan noksan zuhur eden mikdarın fırından ahzı lazımdır. Şu hesaba nazaran yüz kilo undan nisbeti malume dairesinde tuz ve su ilavesiyle 143,5 kilo ekmek husule geleceği bittecrübe anlaşılmakla bu miktardan noksan zuhur eder ise memuru mes'ullerinden aranılacaktır.
Mübadelatı gıdaiye hakkında izahat
Et istihkakı
Madde 4 - 879(1926) (Değişik: 2/2/1942 - 4187 md.)
Erbaşın ve erin et istihkakı Birincikânun, İkincikânun, Şubat, Mart, Nisan aylarında sığır eti; Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Birinci ve İkinciteşrin aylarında koyun etidir.

İşbu et istihkakını lüzumu halinde sığır eti yerine koyun eti veya koyun eti yerine sığır eti vermek suretiyle değiştirmeğe Milli Müdafaa Vekili salahiyetlidir.

Sığırlar zayıf olmıyacak ve yaşları 3 - 10 arasında bulunacaktır. Koyunlar da 2-4 yaş arasında bulunacaktır.

Seferde veya fevkalade hallerde sığırlar için yaş haddi 12 ye ve koyunlar için de 6 ya kadar çıkarılabilir.

Taze et bulunmadığı takdirde istihkakın yarısı miktarında kıyma veya koyun etinden yapılmış kavurma verilir.
98
Asli istihkak olan sığır ve koyun eti yerine bunlardan en yüksek fiatta olanının fiatını aşmamak üzere tayin olunacak bölgeler dahilindeki Erbaş ve er için istihkaktan bir kısmının veya tamamının keçi eti olarak verilmesine Milli Müdafaa Vekili salahiyetlidir.

Bu takdirde kesilecek keçilerin yaş haddi koyunlarda olduğu gibidir.

Hayvanların kesilmezden evvel veya sonra muayenesiyle yemeğe elverişli olup olmadığını tayin etmek veterinerlere, bulunmadığı halde tabiplere aittir.
Bulgur istihkakı
Madde 5 -
Bulgur bulunmadığı takdirde yerine pirinç verilebileceği gibi pirinç dahi bulunmadığı zamanlarda kuru sebze, patates, cezir zamanı biladı harrede havuç, enginar, şalgam, lahana, pırasa, ıspanak, lahana turşusu, yeşil salata ve emsali sebze konservesi, sebze bulunmıyan yerlerde komprime halinde kuskus, arpa şehriyesi, tarhana, irmik, kestane, her nevi kuru sebzeler, konserveler.

Kuru meyva, kuru üzüm, buğday, mısır, mercimek, nohut,fasulya unları, salamura ve kaşar peynirleri, şeker ve pekmez ile kabili mübadeledir.
Yağ istihkakı
Madde 6 -
Yağ bulunamadığı zamanlarda taze yağlı et zeytin yağı, kuyruk veya iç yağı, şeker, pekmez, kahve, çay, ekmek, süt, yoğurt, tahan helva ile mübadele olunabilecektir.
Madde 7 - 2247(1933) (Değişik: 31/5/1933 – 2247/2 md. )
A) Günlük sabun istihkakı er başına 12 gramdır. (1)

B) Yemek kaplarının temizlenmesi için sabun istihkakları, kazan için (10) gram, bakraç ve karavana için (5) gramdır.

C) Makine, kömür, yağ, hamur, aşçılık ve kasaplık hizmetleri gibi kirletici ve yağlatıcı işlerde çalışanların, çalıştıkları günler için sabun istihkakları bir misline kadar arttırılabilir.

(Ek: 11/4/1926 – 809/1 md.) Emrazı sariye ve müstevliyeden tevakki için görülecek sıhhi lüzuma binaen kıtat ve müessesat ve teşkilatı sairei ekseriyeye mensup efrat ile bunlardan celp ve sevk veya terhise tabi ve mezun veya tebdilhavalı bulunanların ve eşyalarının ve ikametgahlarının tathir ve tebhiri için mahallin en büyük amiri askerisinin tasdikine iktiran etmek üzere etibbayı askeriyenin (bulunamadığı halde etibbayı mülkiyenin) gösterecekleri lüzum ve miktara göre sabun sarfolunur.
  
(Kalori) hakkında izahat
Madde 8 - 169(1963), 6305(1954), 2247(1933) (Mülga: 29/1/1963 – 169/3 md. )
 
Madde 9 - 169(1963) (Mülga: 29/1/1963 – 169/3 md. )
 
Madde 10 - 169(1963), 2247(1933) (Mülga: 29/1/1963 – 169/3 md. )
 
Madde 11 -
Bir erin hazari metaip ve iştigalatı yevmiyesi ile vuku bulacak zayiatı bedeniyesini telafi etmek için yevmi üçbin vahidi nari (kalori) hasıl edebilecek  et'ime  ile  tağdiyesi  esas  itibariyle  kabul  edilmiş  ve  nümune  olarak tezyil
99
edilen kalori ve iaşe cedavelinde gösterilen her cins mekulatın kıymeti gıdaiyeleri ve kalori mikdarları düveli saire ordularınca hemen umumiyetle kabul ve tatbik edilen "küning" düsturu mucibince mevaddı albuminiye ve fahmiyenin 4,1 ve mevaddı şahmiyenin 9,1 ile zarp edilerek hesap ve tayin olunmuştur.
Madde 12 -
Marüzzikir iaşe cedvelinde gösterildiği veçhile askere sabahları talimden evvel yevmi istihkakından tefrik sureti ile biraz ekmek ile biraz peynir, kahve veya çay ve öğle vakit kuvvetli bir gıda ve akşamları daha hafif ayrıca bir yemek verilecektir.
Madde 13 -
Mübadelatı gıdaiye bahsinde tadat olunan et'ime mütenevviadan kıta kumandanının emri ve tabibin inzimamı reyi ile askere yedirilecek kısımların bedeli o günkü istihkakı nizami esmamını tecavüz etmemek şartiyle matlup olan kalori mikdarını hasıl edebilecek miktarda intihap ve ita edilecektir.
Ramazan tayını
Madde 14 -
Ramazan tayını ehli sıyama mahsustur.

Seferberlik zamanında askere oruç tutmamaları için mezuniyeti şer'iye sadır olursa eyyamı adiye misillü tayinat verilecektir.
Madde 15 -
Ruzu Hızır ile eyyamı mübareke ve resmiyede fevkalade olarak Erbaş ve ere verilecek et'imei nefise senesi içinde diğer günlerin tasarrufatiyle kapatılır. (1)
Kumanya hakkında izahat
Madde 16 -
Şimendifer ve vapurla müçtemian sevkolunan kıtaatı askeriye için başka türlü et'ime tedariki mümkün olamadığı zamanlarda her er için berveçhizir kumpanya verilir:(2)

Madde 17 -
Birkaç erden ibaret perakende Erbaş ve er için her yerde kumanya tedariki mümkün olamıyacağından bu gibi ahvalde her er için yemeklik namiyle yevmiye üç kuruş verilecektir.
Madde 18 -
Erbaş ve erin vasıtai nakliye ile sevki mümkün olamadığı halde katedecekleri mesafe için beş saatlik mahal bir konak itibar olunup her beş konakta dahi istirahat için bir günlük aram zammile alelumum kumanya ve yemekliler ona göre hesap ve ita olunacaktır.
(1) Bu maddede yeralan “Efrat” ibaresi 22/3/2000 tarih ve 4551 sayılı Kanunla “Erbaş ve er” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede yeralan “nefer” ibaresi 22/3/2000 tarihli ve 4551 sayılı Kanunla “er” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
100
Tasarruf hakkında izahat
Madde 19 -
Vakti hazarda ve hali seferberide fazla kalan erzakın esmanı, sayi hazine edilmeyip her günkü tabelalarda ve ay nihayetinde teraküm eden mikdarı şehri tabela kaydının mülahazat hanesinde buna mahsus bir sütun açılarak tarih ve günleriyle berveçhi müfredat kayıt ve tasrih ile ertesi aya devredilecek ve ertesi ay tasarrufatiyle beraber birleştirilerek bu veçhile devren ve müteselsilen sene nihayetine kadar tahakkuk ve tebeyyün edecek akçesinin yekunu her kaç kuruşa baliğ olursa senesi dahilinde efrada istihkaklarından fazla olarak etibbanın tensibi ve kumandanın emriyle diğer et'imei nefise ita olunarak mahsubu icra olunacaktır.
Madde 20 -
Tasarrufata karşı fazla iaşe masrafı hangi günlerde vuku bulmuş ise o günkü tabelanın istihkak sütununa karıştırılmıyarak ayrıca tabelanın zahrında verilen emrin tarih ve numarası ve emri veren kumandanın ismi tasrih ve kıta kumandanı ve nöbetçi zabitanı tarafından da imza olunacak ve şehri tabela kaydının mülahazat hanesinde dahi buna mahsus bir sütun açılarak tarih ve günleriyle berveçhi müfredat sarfiyatı vakıa miktarı irae edilecektir.
Madde 21 -
Sene nihayetinde tahakkuk edecek tasarrufat akçesinden fazla iaşe masrafları badettenzil baki mebaliğ seneden seneye müdevver erzak esmanı meyanında senei atiyeye devredilerek yirmi üç ve yirmi dördüncü maddelerde muharrer usul ve kavaide tevfiki muamele olunacaktır.
Madde 22 -
Odun ve kömür ve gaz ile sabun vesair buna mümasil levazım tasarrufatı sarf olunmaksızın diğer tayinatı ayniye tasarrufatı meyanında sene nihayetine kadar ayrıca gösterilecek ve bedehu yirmi birinci madde mucibince muamele olunacaktır.
Seneden seneye devrolunan erzak ve nukud hakkında yapılacak muamele
Madde 23 -
Bir emri mahsusla iddihar edilmiş olan ihtiyat erzakı demirbaş olup kıtaat hesabına karıştırılmıyacağından ihtiyat anbarlarında mevcut zehairin esmanı işbu anbarların merbut bulunduğu idare heyetlerinin tanzim edeceği icmallerde ayrıca birer kalem mevcut gösterilerek anbar kayıtlarınca aynen devrolunacak ve senei atiyede anbarlar talimatnamesi ahkamına tevfikan tecdit suretiyle muhafaza edilecektir.
Madde 24 -
Şubat nihayetinde kıtaat kilerlerinde mevcut erzakın esmanı kezalik kıtat ve idare kasalarında bittadat zuhur edecek nukudu mevcude için fusul ve mevadına göre ayrı ayrı üç nüsha devir mazbataları tanzim olunarak bunlardan birer nüshası mahallerinde hıfz ve ikişer nüshası fırkalar vasıtasiyle kolordular idarelerine gönderilecek ve kolordu idareleri işbu mazbataların birer nüshasını alıkoyarak diğer nüshayı kolordu kasa ve anbarlarında bulunanları da ilave suretiyle tanzim edecekleri umumi bir cedvel ile birlikte Harbiye Nezaretine irsal eyliyeceklerdir.

Kıtaat işbu müdevver erzakı senei cedide martında "senei sabıkadan devrolunan" kaydiyle kiler ve anbar defterlerine aynen irad kayıt ve alelusul sarfedilerek esmanı kasa defterlerinde tasarrufat akçesinden fazla kalan mebaliğ ile mikdarlarını ayrı ayrı tasrih ve kayıt suretiyle birleştirerek izahatı lazimesiyle irad ve masraf kaydedecektir. Kolordu idareleri dahi müdevver işbu mebaliği ilk tahsisat tevziatında o kıtanın tahsisatı cedidesinden mahsup eyliyecektir.
Madde 25 -
Kolordu idareleri kıtaattan vürut eden işbu devir mazbatalarını tetkik ve hesap ederek Şubat nihayetinde tahakkuk edecek kaffei mevcudat ve matlubatı bütçede muharrer fusul ve mevadına nazaran bilmuvazene bir kısım kıtaatın fazla tahsisat ve mevcudile diğer kıtaların tahsisat noksanı veya düyunu tesviye ve ikmal edilerek neticede umum kolordunun matlubu kalırsa  tahsisat  açığı demek
101
olduğundan yirmi yedinci maddede maharrer tahsisatın sureti tevzii hakkındaki izahat veçhile esbabı mucibe beyanile nihayet Martın on beşinci gününe kadar tahsisatı munzama talep edecektir.

Muvazene neticesinde kolordunun mevcudu kaldığı tebeyyün ettiki taktirde müddeti mezkure zarfında Harbiye Nezaretine bildirilecektir.
Madde 26 -
Seneden seneye devreden erzak esmaniyle nukudu mevcude için kolordu idareleri kıtaatınca hiçbir nam ve hesaba senedi mahsus yazılmıyacaktır.
Tahsisatın sureti tevzii hakkında izahat
Madde 27 -
Bütçeler Dersaadetçe tanzim olunacağı cihetle muayyenatı akseriye tahsisatının hesabına esas olmak üzere kolordularda bilumum idareler mıntakaları dahilindeki mevakii her sene mayısın on beşinci gününden ertesi senesi mayısının on beşinci gününe kadar olan kontrat fiatlarını cem ve tevhit edip bir senelik fiatı vasatiyi mübeyyin musaddak defterlerini haziranın birinci günü behemehal Harbiye Nezaretine göndermeğe mecburdur. Harbiye Nezareti bu suretle vürut eden fiat defterleri üzerine umumi bütçesini tanzim ve tasdika iktiran ettirildikten sonra orduların tahsisatını icabı hale göre tevzi ve ita eder.
Madde 28 -
Ordular ve bilumum idareler kendilerine verilen tahsisatı, mıntıkaları dahilindeki kıtaata tevzi eder ancak bazı mahallerde fiatın gali ve bazı mahallerde dun bulunmasından dolayı verilen tahsisat fazla veya noksan zuhur edebileceğinden tahsisat hini tevzide her mevkiin fiatına, kadrosuna ve kuvvei mevcudesinin tezayüt veya tenakusuna göre hesap ve tevzi edilecektir.
Madde 29 -
Kıtaatla bilmuhabere senesi zarfında en son icra olunacak tahsisat tevziatında mukaddema verilen tahsisatın fazla veya noksanı olan kıtaata hemen havale ita olunacak ve umumiyet itibariyle orduların ve idarelerin tahsisatı mürettebesi kifayet etmiyeceği bilmuvazene tebeyyün ettiği halde bilahare beyhude muhaberatla vakit zayi edilmemek üzere derhal esbabı mucibe beyaniyle Harbiye Nezaretine bilmuracaa tahsisatı munzama talep olunacaktır.
Madde 30 -
Mevaddı sabıka dairesinde tahsisatın hüsnü tevzi ve idaresi kolordular ve bilumum idarelerin cümlei vezaifinden bulunulduğundan hesapsız tevziat icrasiyle tahsisatı muhavveleden bir kısmını bir mahalde yığarak senenin hitamiyle kendi idaresi dahilindeki kıtaatın bazısında fazla ve bazısında noksan tahsisat zuhura getirilmesinden ve bu suretle vuku bulacak muhaberatı zaideden idare heyetleri mes'ul olup tahsisatı daima hakiki bir muvazene tahtında bulundurmağa mecburdurlar.
Tahsisatı askeriyeye reddolunacak mebaliğ hakkında
Madde 31 -
Tahsisatı askeriyeden zaruriülvuku olan erzak ve eşya sarfiyatında eşhas zimmetinde ve askeri fabrikalariyle müessesatında mahalli sarfı bulunamıyan ve hasbelicap elden çıkarılması lazım gelen mevaddı mütenevvia hasılası ait olduğu sene hesabı kat'isinin tanzim ve takdimine kadar mer'i olmak üzere tahsisatı askeriyeye iade ve istirdat kaydolunacaktır.
Madde 32 -
Ait olduğu sene hesabı kat'isinin tanziminden sonra tahakkuk etmiyen istirdat ne vakit tahakkuk ederse tahakkuk ettiği tarihte cari olan bütçenin hasılatı müteferrikasına irat kaydolunur.
102
Yem faslı
Madde 33 - 2247(1933), 1257(1928) (Değişik: 12/5/1928 - 1257/1 md. )
Beygir ve katırlara ita olunacak mevaddı gıdaiye miktarı berveçhiatidır.        

Sureti umumi yedek verilecek ağdiye miktarı/// Gemi ve trenderununda verilecek ağdiyemiktarı///Çayır mevsiminde ahırda beslenenlere verilecek ağdiye miktarı

Yulaf veya Kuru Arpa Ot///Yulaf veya Kırılmış Saman Tuz Arpa Ot/// Yulaf veya Kuru Buğday Kepeği Su///Gemide Kırılmış Arpa Çayır Tuz Taze                           

                                   K. K. K. G. K. K. K. Lt. K. K. G.

Ağır top çekmeğe mahsus beygirler, ağır katırlar.           7  5  3 30 3,5 5  1 30 4  50 35

Sahra toplarında dip vazifesini gören ağır beygir ve ağır katırlar.  6  4  3 25  3  4  1 20 3  45 30

Sahra toplarında şuyugar ve çengel vazifesini gören ağır ve hafif beygir ve katırlarla dağ toplarında dahili namlu, ön kundak taşıyan ağır ve hafif beygir ve katırlar. 
                                   5,5 3,5 3 20 2,5 3,5 1 20 2,5 45 25

Top çekenlerden başka hizmetlerde bulunan ağır beygir ve ağır katırlar5  3,5 3 20 2,5 3,5 1 20 2 45 25

Binek, saka,nakliye koşum hafif beygirleri, dağ topçusu ve makineli tüfenk hafif beygir ve hafif katırları(Dağ topçusunda dahili namlu ve ön kundak taşıyanlardan gayrisi)
                                   4,5 3 2 15  2  3 0,5 15 1,5 40 20

Mekkare hafif beygir ka tırları ile nakliye koşum hafif katırları  3,5 2 2 15 1,5 2 0,5 15 1 35 20

(Ek : 14/1/1938 – 3310/1 md.) Askeri hizmetlerde kullanılan köpeklerle bunların yetiştirilecek yavrularına aşağıda gösterilen tayinat gündelik olarak verilir :
103
Gram
———
350 Et

450 Ekmek

5  Tuz

10  Sabun (su ve yemek kablarının ve kendilerinin temizliği için)

600 Odun (icabında mübadele suretile verilecek gıdaların pişirilmesi için)

30  Gazyağı (icabında haşarat ve tufeylattan korunmaları için)

(Ek: 14/1/1938 - 3310/1 md.) Yukarıda gösterilen gıda istihkaklarının aynen verilmesi kabil olmayan zaman ve yerlerde esas istihkakın tutarı dahilinde olarak yiyebilecekleri gıda maddeleri ile mübadelesi ve mübadele şekilleri Milli Müdafaa Vekaletince tesbit olunur.

(28/5/1927 – 1060/1 md. ile eklenen A ve B bendleri) :

A) Serum istihsali için laboratuvarlar emrine tahsis edilen katanalara istihkakı aslilerine ilaveten iki kilo arpa ve iki kilo ot ve yerli beygir ve esterlere ilaveten bir kilo arpa ve birbuçuk kilo ot verilir.

B) Muhabere hizmetinde bulundurulan gövercinlerle laboratuvarlar emrinde tecrübeye tahsis olunan gövercin, tavşan, kobay, fare, hindi, tavuk gibi hayvanata zirdeki cetvel dahilinde yevmi tayınatı gıdaiye verilir.

Bu gıdaların sureti itasını ve hasbelicap mübadelesini bir talimatname ile tesbite Müdafaai Milliye Vekaleti mezundur.                  

Ecnası hayvanat

Anason--Ekmek İçi--Yeşil Kenevir Tohumu--Keten Tohumu--Mercimek-- Taze Lahana--Pancar--Havuç--Buğday--Kepek--Tuz--Salata--Pirinç--Mısır--Çayır--Süt--Darı--Ot Arpa

      Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.

Gövercin  1 0,5 5  5  2  2  5 2,5 25 10 5 3,5 5

Tavşan ve kobay 2 100 100 100 100 100 100 10

Fare(çayır mevsiminde ilaveten verilir) 100 30 10 2 10 
Hindi                  50  150 

Tavuk                  50  50

(31/5/1933 - 2247/5 md. ile eklenen A ve B bendleri) :

A) Süvari Binicilik Mektebinde milletler arasındaki müsabakalara iştirak etmek üzere talim edilen yarış hayvanlariyle zabitlerin yetişmelerine tahsis edilen yetiştirme hayvanlarının yemleri şunlardır.

Yulaf (bulunmadığı takdirde ezilmiş arpa) Kg. 7

Kuru ot  Yataklık  Tuz Saman
Kg.     Kg.     Gr.

5      4      30
104
B) Dört kilo yataklık saman, fiyatını geçmemek üzere diğer yataklık maddelerle mübadele edilir.
Madde 34 -
Hazari yürüyüş esnasında (mesela manevrada) hayvanatın muayyen olan yevmi istihkakından bir kilogram saman kat'olunup arpasına yarım kilogram zam edilir ve bu zammiyat tasarrufattan mahsup edilir.
Madde 35 -
Vakti harbte her hayvanın muayyen olan hazari yem istihkakı mikdarına marüzikir tasarrufattan bir kilo ot ile bir kilo saman zam edilir.
Madde 36 - 879(1926) (Değişik: 31/5/1926 - 879/2 md. )
Cins ve miktarları kanunun otuz üç-otuz dört ve otuz beşinci maddeleri ile muayyen olan hayvan yemlerinin yevmi istihkak bedellerini tecavüz etmemek ve kalori nazarı itibara alınmak şartiyle her mevkide bulunabilecek diğer yemlerle ledelicap mübadelesini ve tarzı itasını talimatname ile tesbite Müdafai Milliye Vekili mezundur.

       (Ek: 28/1/1942 - 4177/1 md.; Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul : 7/2/1990 - 3612/1 md.) Fevkalade hallerin devamı müddetince Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığının istihkak bedelini tecavüz edebilme yetkisi vardır.(1)
  
Madde 37 - 5201(1948) (Değişik: 17/1/1948 - 5201/1 md. )
Ordu malı kısraklardan doğan taylara süt kesiminden sonra veya ordu hesabına yetiştirilmek üzere satın alınan 6 ayını doldurmuş yerli ve yabancı taylarla yavru katırlara aşağıdaki 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı yemler verilir.

Yabancı taylar vasfını,ağırlığını gösteren yerli taylar da yabancı taylar gibi beslenir.

(1) 28/1/1942 tarih ve 4177 sayılı Kanunun 1 inci maddesi şu hükmü getirmektedir: "Bu kanun hükmü 20/12/1941 tarihinden bu kanunun neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş olan istihkak bedellerine de şamildir."
105

Havuç gibi gelişmeyi sağlayıcı, içinde vitaminleri bulunan köklerin bulunmadığı zamanda değiştirme yolu ile içinde aynı maddeler bulunan yemler ve kuru otun bulunmadığı zamanlarda aynı kaloriyi tutmak şartiyle kuru yonca verilir.
Madde 38 - 1257(1928)
Hayvanatı bakariye ve ağnam ve deve ve merkeplere verilecek ağdiye miktarı:

A) Manda ve öküzlere:

Arpa bulunmadığı takdirde verilmesi lazım gelen hububat:

1. Yulaf (arpa miktarınca)

2. Mısır buğdayı (arpa miktarınca)

3. Çavdar (arpa miktarınca)

4. Buğday (2/3 nisbetinde)

Kuru ot ve keyah bulunmadığı takdirde:

Saman

Kilo

———

10      Vakti hazarda

11      Vakti seferde
106
Tuz miktarı:

(Ek: 28/5/1927 - 1060/2 md.) [A,D] fıkralarında muayyen olan istihkaka,serum istihsali için labaratuvarlar emrine tahsis edilen öküzler için ilaveten bir kilo arpa, üç kilo ot ve merkepler için bir kilo arpa, bir buçuk kilo ot verilir.
Madde 39 - 879(1926)
Arpa yerine kepek verilmek icap ettiği takdirde her halde kırılmış arpa ile karıştırılarak arpanın üçte biri nisbetinde verilecektir. Ahvali zaruriye ve istisnaiyede kepeğin yalnız olarak itası halinde azami olarak iki kiloyu tecavüz etmiyecektir.
107
(Ek: 31/5/1926 - 879/3 md.) Bu halde beher hayvana yevmiye on gram tuz verilir.
  
Madde 40 - 1257(1928) (Değişik: 12/5/1928 - 1257/4 md. )
Ahvali zaruriye mevcut olmadığı halde her sene umum hayvanata çayır verilir. Çayır müddeti iklime göre yirmi günden bir aya kadar imtidat eder. Çayıra bağlanarak yeşil ot verildiği zaman beher hayvana tahsis edilecek çayır mahallinin miktarı etibbayi baytariyenin raporuna göre tahdit olunur. Bu halde arpa verilmez. Fakat (33) üncü madde ile (38) inci maddenin (d) fıkrası mucibince ahırda çayırlandıkları zaman verilen miktarda tuz verilir. (1)
Madde 41 -
Kıtaatın saferberliği zamanında hayvanata çayır verilmez.
Madde 42 -
İaşesi ashabına ait olan zabitanın binek hayvanatı mirı hayvanlariyle çayıra çıkarıldığı takdirde çayır pahasına mukabil yem bedeli kat'olunur.
Madde 43 -
Hastalanan vaya sakatlanan veyahut baytar tarafından barapor füruht olunmak üzere çürüğe çıkarılan hayvanata iyileşinceye veya füruhtlarına kadar verilecek yem miktarları baytar tarafından tayin ve tahdit olunarak ita olunur.
Madde 44 -
Emrazı adiye ile malul olan hayvanatın torba fazlalarından istifade edilir. Emrazı sariye ile malul olan hayvanatın torba fazlaları barapor imha edilir.
Madde 45 -
Hayvanatın torba fazlaları istihkaktan tenzil olunmaz.

Her gün hasıl olacak fazlalar yine ertesi günün istihkakına sarfolunur.

Şu suretle her ay nihayetinde işbu fazlaların miktarı bilhesap tahakkuk ettirilip ayrıca tutulacak defteri mahsusuna kaydedilir sene nihayetine kadar bu suretle devren ve müteselsilen kayıt üzerine tahakkuk ve tebeyyün edecek torba fazlaları senesi dahilinde harp veya manevra vuku bulduğu taktirde hayvana verilecek fazla yem ve kıtaatça lüzum görülecek arpa, kırma ve elek makineleri ve buna müteferri malzemenin tedarik ve mübayaasına karşılık tutulur.
Madde 46 -
Vakti hazarda hayvanatın ecnas ve mevasime ve hayvanatın ifa edecekleri fevkalade hidemata göre etibbayi baytariye istihkakın tezyidine lüzum gösterdikleri zaman zammedilecek miktar, senesi zarfındaki tasarruf miktarını tecavüz etmiyecektir.
Madde 47 -
Fazla sarfiyat hangi günlerde hayvanata eklettirilmiş ise o günkü tabelanın istihkak sütununa karıştırılmaksızın ayrıca tabelanın zahrında verilen emrin tarih ve numarası ve emir veren kumandanın ismi tasrih ve kıta kumandanı ve nöbetçi zabitanı tarafından da imza edilir.

Şehri tabela kaydının mülahazat hanesinde dahi buna mahsus bir sütun açılarak tarih ve günleriyle alelmüfredat sarfiyat miktarı irae edilir.

Sene nihayetinde tahakkuk edecek torba fazlalarından harb ve manevra zamanlarındaki fazla masrafları bedettenzil baki mikdarın fiatları mucibince bilhesap esmanı hasılası hakkında tayinat faslının mevaddı mahsusası ahkamına tevfikan muamele icra edilir.
(1) 24/5/1928 tarih ve 1257 sayılı Kanunun 5 inci maddesi şu hükmü getirmektedir "Mezkur kanundaki (kadana, ester, merkep) tabirleri yerine (ağır ve hafif beygir, ağır ve hafif katır, eşek) tabirleri kabul edilmiştir. Çıplak olarak sıkletleri (375) ve daha ziyade olan beygirlere (ağır beygir) ve daha az olanlara (hafif beygir) ve çıplak sıkletleri (400) kilo ve daha ziyade olanlara (hafif katır) denir.”
108
Madde 48 -
İdari askeriye nizamnamesinin işbu kanunname münderecatına muhalif olan mevadı ile hayvanatı bakariyenin iaşesine dair olan 21 Şubat 1328 tarihli mevadı nizamiye ahkamı mefsuhtur.
Madde 49 -
İşbu Kanunnamenin ahkamı tarihi neşrinden itibaren mer'i olacaktır.
Madde 50 -
İşbu kanunnamenin icrasına Harbiye Nazırı memurdur.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (16)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul