Metin bilgisi: Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
91
ECNEBİ ANONİM VE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASİM ŞİRKETLERLE ECNEBİ SİGORTA ŞİRKETLERİ HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (1)

BİRİNCİ FASIL
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketlere dairdir
Madde 1 - Bilgi Butonu
Memaliki ecnebiyede teşekkül ederek Memaliki Osmaniyede şube veya acentehane tesis ve küşadiyle icrayı muamele edecek olan her nevi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketler muamelata iptidar etmezden evvel Ticaret Nezaretine şirketin ünvanını ve mahalli teşekkülünü ve tabiiyetini ve miktarı sermayesini ve Memaliki Osmaniyedeki muamelatında Kavanini Osmaniye ahkamına tebaiyeti deruhte ettiğini havi vereceği istidaname ile beraber evvela şirketin mensup olduğu katibiadilikten ve saltanatı seniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak evrakı teşekküliyesiyle nizamnamei dahilisi suretlerini ve merkezi idaresinin bulunduğu memleket kavanini mer'iyesine muvafık olarak teşekkül etmiş ve elyövm icrayı muamele eylemekte bulunmuş olduğunu mutazammın mensup olduğu hükümetten ita olunmuş bir şahadetnameyi, saniyen şirketin nizamnamei dahilisinde gösterilmiş olan muamelatı aktetmeye ve muamelatı vakıadan mütevellit hernevi deaviden şirket nam ve hesabına olarak gerek müddei ve gerek müddealehy sıfatiyle gerek diğer bir sıfatla derecatı mehakimde hazır bulunmağa mezun ve murahhas bir vekilin tayinini mübayyin kezalik mensup olduğu memleket katibiadiliğinden ve saltanatı saniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak veyahut Memaliki Osmaniyede katibiadil huzurunda tanzim olunmuş bir vekaletnameyi tevdie mecburdur.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Memaliki Osmaniyede mukaddema tesis etmiş oldukları şube veya acentehaneler marifetiyle elhaletühaazihi icrayı muamelat etmekte bulunan ecnebi anonim şirketleri maddei sabıkada tayin olunan muamelatı kanuniyeyi işbu kanunun tarihi mer'iyetinden itibaren altı ay zarfında ifa edeceklerine dair iki ay zarfında Ticaret Nezaretine veya vilayata bir taahhütname takdim edecekler ve aksi takdirde icrayı muameleden muvakkaten menolunacaklardır.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Ticaret Nezareti birinci maddede tadat olunan evrakın tevdii tarihinden itibaren iki mah zarfında ecnebi şirketin işbu kanun mucibince ifası lazımgelen muamelatı kanuniyeyi ikmal eylediğini mübeyyin bir beyaname
(1) Bu Kanunun harçla ilgili hükümleri 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 139 ncu maddesinin (n) bendi ile; 23/6/1958 tarih ve 29 sayılı Bankalar Kanununa aykırı hükümleri de mezkür Kanunun 83 ncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
92
verecektir. İşte bu beyannamenin itası için bir defaya mahsus olarak on beş Osmanlı altını harç istifa olunur.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Ecnebi şirketleri bu nizamnamenin birinci maddesinde musarrah ahkama tevfiki muamele eyledikten sonra nizamnamei dahililerinde bazı tadilat icra eyledikleri veyahut memaliki şahanedeki vekillerini tebdil eylemek istedikleri takdirde Ticaret Nezaretine muaddel nizamnamei dahilinin bir sureti musaddakasını ve yeniden tayin eyledikleri vekillerinin vekaletlerini mübeyyin ve mensup oldukları memleket katibiadili ile saltanatı seniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak bir vekaletnameyi tebliğ edeceklerdir. Her bir şirket Memaliki Osmaniyede bir veya müteaddit vekil bulundurabilir. Bundan maada ecnebi şirketler tatili muamelat ve iflas ve sermayelerini tebdil ettikleri veyahut başka bir şekilde birleştikleri takdirde dahi vukuu hali Ticaret Nezaretine bildireceklerdir ve Nezaret de keyfiyeti masarifi şirkete ait olmak üzere Memaliki Osmaniyenin bir veya müteaddit gazeteleriyle neşretmekle beraber icabı hali icra edecektir.
Madde 5 - Bilgi Butonu
Ticaret Nezareti şirket nizamnamei dahilinde icra edilen tadilatı havi veya vekillerinin tebdilinden yeni vekaletname metnini veya şirketin yeni mevzuunu veya diğer bir şirketle ittihat etmiş olduğunu muhtevi bir beyanameyi bir mah zarfında şirkete ita edecek ve bunun için bir lirayı Osmani harç alınacaktır.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Şirketler maddei sabıka ahkamı icra edilmedikçe kendileriyle akti mukavele edenlere veyahut şahsı salislere karşı nizamnamei dahilinin tadilatı ahkamından veya dördüncü maddede gösterilen diğer tahavvülattan istifade edemiyeceklerdir.
Madde 7 - Bilgi Butonu
Ecnebi anonim veya sermayesi eshama münkasim şirketlerin vekilleri şirket nizamnamei dahilisinin ve hamil oldukları vekaletnamelerin Ticaret Nezareti tarafından musaddak birer hülasasını cerideyi resmiye ve en ziyade münteşir bir veya bir kaç gazete ile ilan edecektir.
Madde 8 - Bilgi Butonu
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketlerin acentesi Memaliki Osmaniyenin bir mahallinde işbu nizamnamede muharrer muamelat ifa olunarak tanındıktan sonra Memaliki Osmaniyenin diğer mahallerinde küşat edeceği yeni şube ve acentehaneler için tekrar muamelatı mezküreyi ifaden vareste olup yalnız keyfiyeti Ticaret Nezaretine ihbar eyliyeceklerdir. Mezkür yeni şube ve acentehanelerin müdürleri üçüncü maddede muharrer beyananmenin bir sureti ile şirket nizamnamei dahilisinde musarrah muamelatı ifaya mezuniyetini mübeyyin şirket tarafından müta ve makamı aidinden ve katibiadil tarafından usulen musaddak vekaletnameyi hamil olacaklardır. İşbu müdürler mezkür beyanname ile vekaletnamenin birer sureti musaddakalarını memurini mahalliyeye tevdi edecekler ve bundan maada işbu kanunun 4 ve 7 nci maddelerinde muharrer olduğu veçhile şubei merkeziye tarafından icra edilmiş olan neşriyat veçhile ceraidi mahalliyeye ilanat dercettireceklerdir.
Madde 9 - Bilgi Butonu
Ticaret Nezareti baistidaname talep edenlere mevaddı sabıkada mezkür kaffei evrakın sureti musaddakalarını verecektir. Her sureti musaddakanın itasında yirmi kuruş harç alınır.
Madde 10 - Bilgi Butonu
İşbu kanuna tevfikan şube veya acentehane tesis olunan mahaller mensup oldukları her ecnebi anonim veya sermayesi eshama münkasim şirketler için ikametgahı kanuni olup mahalli mezküredeki mehakim şirketin ihtilafatının mercii rü'yetidir.
93-117
Madde 11 - Bilgi Butonu
Şube veya acentehaneler asıl şirketin tabiiyetini haiz olacaklardır. Şirketin muamelatından dolayı ikame olunacak davalarda şirket vekilleri veya şube müdürlerinin tabiiyeti şahsiyeleri asla nazarı itibare alınmıyacaktır.
Madde 12 - Bilgi Butonu
Birinci ve dördüncü ve sekizinci maddelerde münderiç muamelati kanuniyeyi ifa etmediklerine mebni şube veya acentehaneleri resmen tasdik edilmemiş olan ecnebi şirketler mehakimi aidei Osmaniyesi huzurunda takip edilip elli lirayı Osmani cezayi nakdiye mahküm olacakları gibi işbu kanun ahkamına tevfiki hareket için imtinada ısrar eylediklerinden dolayı şube veya acentehaneleri seddedilmekle beraber bu şirketler nam ve hesabına her ne sıfatla olursa olsun akti muamele edenler dahi şahsen mesul tutulacaklardır, şurası derkardır ki Memaliki Osmaniye dahilinde şube veya acentehanesi bulunmıyan ecnebi şirketler mehakimi Osmaniye huzurunda ikamei davaya salahiyettardırlar.
Madde 13 - Bilgi Butonu
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketler bilcümle kavanin ve nizamatı devleti aliyeye tebaiyete mecburdurlar.
Madde 14 - Bilgi Butonu
Muamelatı esasiyesi umuru maliyeye müteallik bulunan ecnebi şirketler her senei maliyelerinin ilk üç ayı zarfında kendi hali malilerini mübeyyin evrak ile senei sabıka bilançosunu Ticaret Nezaretine tevdi edecekler ve işbu evrakın hakikati hale mutabık olduğu şirketin meclisi idare azasından biriyle hesabat müfettişi tarafından tasdik olunacaktır.
Madde 15 - Bilgi Butonu
Esas muamelelerini Memaliki Osmaniyede icra eden ecnebi anonim veya sermayesi eshama münkasim şirketler işbu kanunun tarihi mer'iyetinden itibaren üç ay zarfında Osmanlı anonim şirketine tahavvül edecekler ve aksi takdirde idarehaneleri seddolunacaktır.
İKİNCİ FASIL
Ecnebi sigorta şirketlerine dairdir.
Madde 16 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 -1149/24 md. )
Madde 17 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 18 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 19 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 20 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 21 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 22 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 23 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 24 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 25 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 26 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 27 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 28 - Bilgi Butonu(Mülga : 25/6/1927 - 1149/24 md.)
 
Madde 29 - Bilgi Butonu
Ecnebi anonim şirketleriyle sigorta kumpanyaları hakkında 22 Rebiülevvel 1305 ve 29 Muharrem 1324 tarihlerinde neşrolunan nizamnameler mefsuhtur.
Madde 30 - Bilgi Butonu
İşbu Kanun tarihi neşrinden muteberdir.
Madde 31 - Bilgi Butonu
İşbu Kanunun icrasına Ticaret, Adliye ve Dahiliye Nezaretleri memurdur.
118
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul