(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1918 Karar Tarihi: 04/07/2006
(07.07.2006 tarih ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29/5/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 24/5/2006 tarih ve
BDDK.DZM.2/11/3-358 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;


Kurul Başkanlığının 3/7/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 3/7/2006 tarih ve
BDDK.DZM.1/2-474 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden,
yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak
üzere yönetim kurullarınca oluşturulacak denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu
üyelerinin aşağıdaki nitelikleri haiz olmalarına karar verilmiştir.


(1) Yönetim kurulu tarafından denetim komitesine seçilecek icrai görevi bulunmayan
yönetim kurulu üyelerinin;


a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;


1) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması,


2) Đç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev
yapanlar hariç, bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmaması,


3) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan
kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız denetim sürecinde yer almaması,


4) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren
kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması,


b) Bankada ve konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması,


c) Hakim ortağın veya genel müdürün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan veya sıhrî hısımı olmaması,


ç) Aralıklı veya sürekli olarak, 9 yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim
komitesinde görev yapmış olmaması,


d) Ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan
yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların
kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir almaması,
e) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya finans alanında en az on
yıllık deneyime sahip olması,


f) Eş ve çocuklarının bankada veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür,
genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (1) numaralı alt bendi
hariç olmak üzere 1 inci maddenin (a) bendi ile (b) bendinde aranan nitelikleri haiz olması


şarttır.


(2) Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan nitelikler üyelerin söz konusu
görevleri süresince aranır. Atanacak denetim komitesi üyelerinden en az bir tanesinin, hukuk,
iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde,
mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görülmüş ise belirtilen alanlarda lisansüstü
öğrenim görmüş olması zorunludur.


(3) Türkiye’de şube olarak faaliyet gösteren bankalarca denetim komitesinde
görevlendirilecek kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan
müdürler kurulu üyesinde ise, 1 inci maddenin (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile
(ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikler aranır. Ayrıca bu üyenin eş ve çocuklarının;
bankada kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler
kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şubesi müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda
yönetici olmaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere,
bankanın bağımsız denetimini yapan kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya
bağımsız denetim sürecinde yer almaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da
dahil olmak üzere danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli
olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması şarttır.


(4) Đcrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri ile kendisine bağlı icrai mahiyette
faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyeleri; kendisine doğrudan gelir
getirici birimler bağlı bulunmayan yönetim kurulu/müdürler kurulu üyelerini ifade eder.


(5) Bankalar durumlarını 1/5/2007 tarihine kadar bu Karara uygun hale getirmekle
yükümlüdür.


(6) Bu Karar hükümleri, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul