En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2006/UH.Z-975
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,12.03.2007 tarih ve 2006/UH.Z-975 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.04.2006 tarih, 2006/UH.Z-975 olmuştur.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :81
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2006/UH.Z-975
Şikayetçi:
 Özel Akran Sağlık ve Eğit. Hizm İnş. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti, Fevzi Çakmak Mah. D 100 Kenarı Kervan Mevkii DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. K.M.P. Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2006 / 41373
Başvuruya konu ihale:
 2006/120265 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.18.08.0196/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özel Akran Sağlık ve Eğit. Hizm İnş. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 13.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.12.2006 tarih ve 41373 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; geçici teminat olarak bir banka tarafından idare adına bloke ettirdikleri hazine bonosunu sundukları, idare tarafından geçici teminatlarının uygun olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde;  “ Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası. 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. 

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi isteklinin geçici teminat olarak 85.655,00 YTL tutarında Devlet Tahvilinin Denizbank A. Ş. Ankara Şubesince bloke edildiğine dair belgeyi sunduğu, anılan bankanın 15.12.2006 tarihli yazısında 85.655,00 YTL nominal değerli devlet tahvilinin banka nezdinde blokede tutulmakta olup, fiziki basımının Hazine ve Merkez Bankası tarafından yapılmaması nedeniyle saklama makbuzu düzenlendiği ve ilgili ihale için bloke edildiği, bloke kaydının ilgili makbuz altına eklendiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta başvuru sahibi firmanın geçici teminatının uygun olmadığı belirtilmiş, başvuru sahibine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında da teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 13.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikayet başvurusuna idarenin 15.12.2006 tarihli cevabi yazısında 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan “Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.” hükmü uyarınca, devlet tahvillerinin, ihale tarihinde saymanlık hesaplarında firmanın geçici teminatı olarak muhasebe kaydının yapılmış olması ve buna ilişkin menkul kıymet alındısının ihale dosyasında mevcut olarak sunulması gerekmekte olduğundan, ihale esnasında sunulan geçici teminatın 4734 sayılı Kanuna anılan gerekçelerle uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.   

 

Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlığı altında sayılan değerlerden biri de Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.

 

Devlet iç borçlanma senetlerinin “gelir ortaklığı senetleri”, “devlet tahvilleri”, “hazine bonoları” gibi bir çok türü bulunmakla birlikte, uygulamada en çok karşılaşılan türü, “devlet tahvilleri” ile “hazine bonolarıdır.”

 

Devlet tahvilleri ve hazine bonoları, ülkemizde, uzun yıllardan bu yana  fiziken tedavül edilmemektedir. Bu itibarla, isteklilerin teminat olarak fiziken devlet iç borçlanma senedi sunma imkanları bulunmamaktadır. Bu nedenle kanun koyucu, Kanunun 34 üncü maddesinde, bu senetler yerine düzenlenen belgeleri de teminat olarak kabul etmiştir.

 

Bununla birlikte devlet iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgelerin kapsam ve şekli ile ihalelerde hangi esas ve usuller dahilinde teminat olarak kabul edilecekleri belirlenmiş değildir.

Diğer yandan 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında teminat mektupları dışındaki teminatların ihale komisyonlarınca teslim alınmayacağı, bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Başvuru sahibi firma, geçici teminat olarak devlet tahvilinin idarenin şikayete konu ihalesi için bloke edildiğine ilişkin belgeyi sunduğundan ve bu belge teminat mektupları dışında olduğundan bu belgenin mevzuat hükümleri uyarınca saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Başvuru sahibi tarafından anılan belgenin saymanlık müdürlüğüne yatırılmayıp, teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulduğu anlaşıldığından, idare tarafından yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibini iddiası yerinde değildir.

 

Ancak yapılan inceleme sonucunda, her ne kadar şikayetin uygun olmadığına karar verilmesi gerekmekte ise de şikayete konu ihaleye ilişkin olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-379 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi uyarınca ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul