En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2006/UM.Z-1960
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2006
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :67
Karar Tarihi:11.06.2006
Karar No :2006/UM.Z-1960
Şikayetçi:
 Ser-Med Tıb. Cih. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Cevizli Mah. Karabük Cad. NO:24 Kat:1 Büro:2-3 Kartal/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği, Elazığ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2006 / 27455
Başvuruya konu ihale:
 2006/61631 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Otomatik Doku Takip Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2006 tarih ve 07.07.67.0207/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği’nce 26.06.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Otomatik Doku Takip Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Ser-Med Tıb. Cih. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.08.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2006 tarih ve 27455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik inceleme raporunda, teklif ettikleri Leica ASP300 model cihazın, teknik şartnamenin 16 inci maddesinin “Cihaz alkolün kirlilik derecesini göstermelidir.” hükmünü karşılamadığının yazıldığı, teklif ettikleri cihazın kullanım kılavuzunun 52 nci sayfasında 5.4. maddede (Reagent Status (Kimyasal Durumlar) bu özelliklerin gösterildiğini, bu özelliklerin ihaleye sunulan cihaza ait katalogun 4 üncü sayfasında Enhanced Reagent Management System başlığı altında da görüldüğü ve teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 16 inci madde hükmünü karşıladığı,

            2) Yine Teknik İnceleme Raporunda teklif ettikleri Leica ASP300 model cihazın teknik şartnamenin 21 inci maddesinin “Cihaz kısa süreli takip yapabilmesi amacıyla kimyasallarda ön ısıtma özelliğine sahip olmalıdır” hükmünü karşılamadığının yazıldığı, oysa teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin 21 inci maddesini karşıladığı,

            3) Teknik Şartnamenin 23 üncü maddesinde; “Cihaz parafin yıkama ve temizleme özelliğine sahip olmalıdır” hükmünün olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği Thermo Exelsior model cihazda bu özelliğin olmadığı, ihale komisyonunun teknik şartnameye uygun olmayan cihazı tercih ettiği, tercih edilen cihazın teknik şartnamenin 25 inci maddesinde istenilen “Cihaz ... en az iki kademeli filtre sistemine sahip olmalıdır” özelliğini de karşılamadığı, iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüşe ihtiyaç duyulmuş ve 14.09.2006 tarih ve 1513-10183 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş istenmiş olup, istenen teknik görüş 12.10.2006 tarih ve 539 sayılı yazı ile gelmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tam otomatik kapalı doku takip cihazı teknik şartnamesinin 16 nci maddesinde; “Cihaz alkolün kirlilik derecesini göstermelidir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Teknik görüşte, başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak; “Teknik şartnamenin 16. maddesinde istenilen "Cihaz alkolün kirlilik derecesini göstermelidir.” şartını Leica marka ASP300 model cihazın karşılayıp karşılamadığı sorulmuş olup ek-2´de yapılan incelemelerde, cihazda alkol kirlilik durumunun izlenebildiği görülmüş olup ancak alkolün kirlilik derecesinin gösterildiğine dair bir ifadeye rastlanılmamıştır.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Başvuru sahibi itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “Teklif ettiğimiz ASP 300 model cihaz, cihazda kullanılan sadece alkolün değil, tüm kimyasalların kirliliğini, cihaza yüklenen doku parçası sayısına, yapılan doku takip işlemi sayısına ve kaç günlük takip yapıldığına göre ayrı ayrı tespit etmektedir.” demek suretiyle kendiside, teklif ettiği cihazın alkolün kirliliğini gösterdiğini fakat alkolün kirlilik derecesini göstermediğini ifade etmektedir. Oysa teknik şartnamede cihazın, alkolün kirliliğini değil, alkolün kirlilik derecesini göstermesi istenmektedir.

 

Teknik görüşte de başvuru sahibinin kendi yazdığı itirazen şikayet dilekçesinde de teklif edilen cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uymadığı görülmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tam otomatik kapalı doku takip cihazı teknik şartnamesinin 21 inci maddesinde; “Cihaz kısa süreli takip yapabilmesi amacıyla kimyasallarda ön ısıtma özelliğim sahip olmalıdır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Teknik görüşte, başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak; “Teknik şartnamenin 21. maddesinde istenilen "Cihaz kısa süreli takip yapabilmesi amacıyla kimyasallarda ön ısıtma özelliğine sahip olmalıdır. " şartını Leica marka ASP300 model cihazın karşılayıp karşılamadığı sorulmuş olup yapılan incelemelerde, cihazın ön ısıtma özelliği olduğuna dair herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır .” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Başvuru sahibi itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “Cihazın kimyasallarda ön ısıtma uyguluyor olması teknik raporda belirtildiği gibi üstün bir özellik olarak addedilemez. Aslolan, kimyasalların ısıiılabilmesi ve istenilen ısı değerinin sabit tutulabilmesidir.” demek suretiyle kendiside, teklif ettiği cihazın ön ısıtma özelliğine sahip olmadığını ifade etmektedir. Oysa teknik şartnamede, cihazın sadece ısıtma değil ön ısıtma özelliğine de sahip olması istenmektedir.

 

Teknik görüşte de başvuru sahibinin kendi yazdığı itirazen şikayet dilekçesinde de teklif edilen cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uymadığı görülmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Tam otomatik kapalı doku takip cihazı teknik şartnamesinin 23 üncü maddesinde; “Cihaz parafin yıkama ve temizleme özelliğine sahip olmalıdır.” hükmü, 25 İnci maddesinde İse; “Cihaz ...en az 2 kademeli filtre sistemine sahip olmalıdır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Teknik görüşte başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak; “Teknik şartnamenin 23. maddesinde istenilen "Cihaz parafin yıkama ve temizleme özelliğine sahip olmalıdır.” şartını Thermo marka Exelsior model cihazın karşılayıp karşılamadığı sorulmuş olup yapılan incelemelerde, Thermo marka cihazın herhangi bir parafin temizleme programına sahip olmadığı görülmüş olup bununla birlikte bu tür cihazlarda standart olan bir parafın temizleme prosedürü mevcuttur.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Teknik görüşte, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın her ne kadar parafin temizleme programına sahip olmadığı görülmüş denilse de bu tür cihazlarda bir parafin temizleme prosedürünün mevcut olduğu ifade edilerek, bu cihazın aslında standart olarak parafin temizleme özelliğine sahip olduğu belirtilmiştir. Tercih edilen cihazın en az 2 kademeli filtre sistemine sahip olup olmadığı ile ilgili olarak teknik görüşte herhangi bir değerlendirme yer almamaktadır. İdarenin idari şartnamenin 7.3.3. maddesi hükmü gereğince isteklilerden teklif edilen cihazlarla ilgili broşür, numune ve katalog istediği, isteklilerin teklif ettikleri cihazlara ilişkin katalog verdikleri, ancak kataloglarda genelde standart özellikler bulunduğu ve istenilen bazı özelliklerin yer almayabileceği, bu durumda katalogda yer almayan bazı teknik özelliklerin teklif edilen cihazlarda bulunup bulunmadığının tespiti için bazı idarelerce teknik şartnameye cevaplar şeklinde yazılı açıklamalar istendiği yada demonstrasyon talep edilebildiği, inceleme konusu ihalede ise idarenin teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunu sadece kataloglar üzerinde değerlendirdiği, katalogda yer almayan hususların nasıl değerlendirildiği bilinmemekle birlikte idarenin teknik şartnameye uygun olmayan cihazı tercih edemeyeceği açıktır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının tespitinin ancak muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonunca değerlendirilmesinin mümkün olabileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca idare, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazı tercih gerekçelerini açıklarken bu cihazın bazı üstün özelliklere sahip olduğunu ve cihaza ait kimyasal kapların yanı sıra içerisinde kimyasal madde bulunan herhangi bir kabın (bidon v.s.) cihazın içerisine yerleştirmeye gerek kalmadan kullanılabildiği, bu özelliğin kullanım kolaylığı sağladığı, diğer bir üstün özellik olarak cihazın katalogunda, kullanılan kimyasal maddelerde ekonomik harcama sağladığının belirtildiğini, bu özellik sayesinde yıllık alkol tüketiminde %88, ksilol tüketiminde %63, parafin tüketiminde %26 azalma sağladığının ifade edildiğini, labaratuarlarında bu kimyasal maddelerle ilgili yıllık tüketim göz önüne alındığında kimyasal madde tüketiminde yaklaşık yıllık 17.000 YTL´lik bir azalmaya neden olduğunu ifade etmektedir.

 

17.10.2006 tarihli raporda yukarıdaki şekilde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 19.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2563 sayılı kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmişti, başvuru sahibinin 19.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2563 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada Ankara 16. İdare Mahkemesi, 02.03.2007 tarih ve Esas No: 2006/293 sayılı kararında; “Davalı idare tarafından yapılan incelemeler ve Ankara Üniversitesi’nden alınan görüşlerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketin teklif ettiği Leica ASP300 model cihazın ihale teknik şartnamesinin 16 ve 21 maddelerine uygun olmadığı anlaşılmakta ise de, ihale üzerinde kalan şirketin teklif ettiği Thermo Exelsior model cihazında ihale teknik şartnamesinin 25. maddesine uygunluğu saptanmadan tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. gerekçesi ile Yürütmenin Durdurulmasına karar vermiştir.

 

Ankara 16 ncı İdare Mahkemesinin yukarıdaki kararı doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 21.05.2007 tarih ve 2007/MK-53 sayılı kararı ile;   “Ankara 16 ncı İdare Mahkemesinin 02.03.2007 tarih ve Esas No: 2006/293 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasını teminen;

1- 19.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2563 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptaline,

2- Gerekli incelemenin yapılmasına,” karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun yukarıdaki kararı doğrultusunda yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak alınan teknik görüşte; “Teknik şartnamenin 25 inci maddesinde “Cihaz doku takip haznesinden ve kimyasal kaplarından çıkabilecek kimyasal buharlarını nötralize eden en az 2 kademeli filtre sistemine sahip olmalıdır” şartı bulunmaktadır. Tam Otomatik Kapalı Sistem Doku Tkip Cihazına ait katalogdaki modellerden “Shandon Excelsior Tissue Processor” model cihazın potasyum permanganat ve charcoal olmak üzere 2 doku kontrol filtresinin bulunduğu ve ayrıca adapte edilebilir “Downdraft Extraction Duct Kit” sistemi ile yine doku kontrolü yapılabildiği saptanmıştır.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Teknik görüşte, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın potasyum permanganat ve charcoal olmak üzere 2 doku kontrol filtresinin bulunduğu ve ayrıca adapte edilebilir “Downdraft Extraction Duct Kit” sistemi ile yine doku kontrolü yapılabildiği tespit edildiği için ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 25 inci maddesinde istenen; “Cihaz ... en az iki kademeli filtre sistemine sahip olmalıdır” şartını sağladığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul