İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/DÜZELTME-9
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :4
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-9
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün “Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Afet Konutları Alt Yapı İşi” ihalesine ilişkin 20.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2442 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 08.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Afet Konutları Alt Yapı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Akın İnşaat-Taahhüt’ün 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 20.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2442 sayılı kararıyla, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 13.08.2007 tarih ve 23079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli yazı ve ekleri ile Kuruma başvuruda bulunularak Kurul Kararında yer alan “…gerekçeleri açısından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 10.000,00 m3 olarak ve … hesaplanmış olduğu,…” ifadesinde yer alan 2200 poz numaralı kazı miktarının 100.000,00 m3 olarak düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

Daha sonra yine Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 20.08.2007 tarih ve 23860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli yazı ile, 13.08.2007 tarihli başvuruya ilişkin açıklamalar içeren ve Müdür Yardımcısı A.KARACADAĞ tarafından Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış 10.08.2007 tarihli dilekçenin bir örneğinin incelenip değerlendirmek üzere yazı ekinde gönderildiği hususu belirtilmiştir.

 

Anılan yazı ekinde yer alan ve Müdür Yardımcısı A.KARACADAĞ tarafından Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış söz konusu dilekçede özetle;

 

Hakan AKIN tarafından Cumhuriyet Savcılığına başvurularak ihale komisyonunun ikinci oturumda idari şartnameleri de hazırlayan idareden şartnamedeki bir madde ile ilgili resmi yazı ile bilgi sormasını ve idarenin cevabı da ilgi tutularak bunun suç olduğu iddiasıyla ihale komisyonu ve cevabı imzalayan idare ve ihale yetkilisi hakkında işlem yapılmasının talep edildiği, talebe dayanak teşkil eden 2007/UY.Z-2442 sayılı Kurul Kararında şikayetçinin savcılık başvurusuna sebep olan konuya dair bir kusur bulunmadığı, Kararın incelenmesinden birden fazla maddi hata ve dayanakları ihale görevi yapan memurlara endişe verecek yorumların bulunduğunun tespit edildiği, bunların sırasıyla;

 

1) Kararın A-Bölümünün 4 üncü paragrafında, dört firmanın idari şartnamenin DİĞER HUSUSLAR kısmındaki (1) maddesinden elendiğinin ifade edilmiş olduğu, bunun doğru olmadığı, bahsedilen dört istekliden Acerler İnşaat Ltd. Şti. dışında kalan diğer üçünün kararda anılmayan kesin sebeplerle zaten değerlendirme dışı kaldığı,

 

2) Aynı sayfada anılan maddenin altıncı paragrafında, idari şartnamenin DİĞER HUSUSLAR kısmında yer alan ve yukarıda bahsedilen düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğinin anlaşıldığının ifade edildiği, ancak dayanak gösterilen Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin idari şartnamenin DİĞER HUSUSLAR kısmında istenecek belgeleri düzenleyen madde olmadığı, bu düzenlemenin anılan Yönetmeliğin 2 numaralı eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin son sayfasındaki IV-DİĞER HUSUSLAR başlığına ait 19 numaralı dipnotta yer aldığı ve bu dipnotta öyle bir sınırlama ya da engel söz konusu olmadığı, bu nedenle idari şartnamede yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı,

 

3) Anılan Kurul Kararının B Bölümünün
1 ) maddesinde yer alan değerlendirme ile mevzuat maddesinin hükümsüz bırakıldığı, bu değerlendirme ile istekli tarafından imzalanması gereken bazı belgelerin noter huzurunda imzalanması halinde imza beyannamesi ya da sirküleri vermesine gerek olmadığının anlaşılabileceği, kaldı ki 2 maddesinde açıklanan sebepten Acerler İnşaat Ltd. Şti.’nin zaten değerlendirme dışı kaldığı,

 

4) Anılan Kurul Kararının 4 üncü sayfasında, idari şartnamenin mevzuata aykırı olduğu belirtilen maddesi ile ilgili olarak elenen iki isteklinin ve ihale üzerinde kalan isteklinin sundukları metrajlardan örnekler verilmiş olduğu, bir alt paragrafta, ihale üzerinde bırakılan isteklinin dosyasında da benzer eksik ve kusurlar bulunduğunun ifade edildiği, ancak değerlendirmeye dayanak gösterilen rakamların yanlış olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait 2200 poz numaralı kazı miktarı için belirtilen 10.000 m3 kazı ifadesinin yanlış olduğu, bu rakamın 100.000 m3 olduğu, bu nedenle ihale üzerinde kalan istekli ile elenen isteklilerin teklif içeriklerinin hiç benzeşmediği, hiçbir isteklinin elenme gerekçesinde yaklaşık maliyete göre %5 dolayında bir farkın kusur olarak görülmemiş olduğu,

 

5) Anılan Kurul Kararının 4 üncü sayfasının son paragrafında, herkese açık olarak yapılan birinci oturumda zarfı uygun olmadığı için değerlendirme dışı kalan Erkut İnşaat Ltd. Şti.’nin teklifinde idarenin açık adresinin yazıldığı ifade edilerek mevzuata uyarlık bulunmadığının ifade edilmekte olduğu, herkese açık olarak yapılan birinci oturumda, mevzuata ve idari şartname ile ilana tekrar bakılmış olduğu, idarece belirtilen adres olan “Ragıpüner mahallesi Avanos Yolu Üzeri” adresinin zarf üzerinde görülmediğinden anılan isteklinin zarfının hiç açılmadan kendisine tutanakla teslim edilmek üzere idare görevlisine verildiği, 15 gün içinde bu istekli tarafından bu işleme itiraz edilmemiş olduğu ve bu nedenle anılan isteklinin kendi özgür iradesi ile isteklilikten çıkıp isteksiz olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Maddi hataların düzeltilmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

(1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde düzeltilebilir.


 

 (2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 13.08.2007 tarih ve 23079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli yazısı ile 20.08.2007 tarih ve 23860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli yazısı ekinde yer alan ve Müdür Yardımcısı A.KARACADAĞ tarafından Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış olan 10.08.2007 tarihli dilekçede 5 madde halinde özetlenen hususların değerlendirilmesi neticesinde;

 

20.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2442 sayılı Kurul Kararının B) Bölümünün 2 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 10.000,00 m3 olarak ve 4300/1 poz numaralı bitüm miktarının 210,00 ton olarak hesaplanmış olduğu,…” ifadesindeki 2200 poz numaralı kazı miktarının sehven 10.000,00 m3 olarak yer aldığı, bu miktarın 16.07.2007 tarih ve 06.04.36.0198/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunun B) Bölümünün 2 nci maddesinin birinci paragrafında da sehven 10.000 m3 olarak yazılmış olduğu, anılan Rapor ve eklerinin tekrar incelenmesi neticesinde  bu iş kalemi ile ilgili miktarın 100.000 m3 olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; söz konusu Kurul Kararında yer alan ifadenin “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 100.000,00 m3 olarak ve 4300/1 poz numaralı bitüm miktarının 210,00 ton olarak hesaplanmış olduğu,…” şeklinde düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından gönderilen söz konusu başvuru dilekçelerinde bu husus dışında belirtilen diğer hususlara ilişkin olarak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen şartların bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 20.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2442 sayılı Kurul Kararının B) Bölümünün 2 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 10.000,00 m3 olarak ve 4300/1 poz numaralı bitüm miktarının 210,00 ton olarak hesaplanmış olduğu,…” ifadesinin “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 100.000,00 m3 olarak ve 4300/1 poz numaralı bitüm miktarının 210,00 ton olarak hesaplanmış olduğu,…” şeklinde değiştirilmesine,

 

2) Anılan Kurul Kararının asıllarının şikayetçi Hakan Akın İnşaat-Taahhüt ve Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden istenilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul