• Karar No: 2007/UH.Z-1000
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :26
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1000
Şikayetçi:
 Sym Turizm Tic. Ltd. Şti., Soğuksu Mahallesi 303. Sokak K. Karabekir Cad. Pişkin Apt. No: 9 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Serik Devlet Hastanesi Başhekimliği, Atatürk Caddesi 07500 Serik/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4372
Başvuruya konu ihale:
 2006/169015 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.04.32.0022/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Serik Devlet Hastanesi’nce 29.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Sym Turizm  tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdareye 15 günlük itirazen şikayet süresi içinde başvurulduğu halde itirazın süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle reddedildiği belirtilerek,

 

             1) İlanın 4.1.2.3 maddesinde istenilen Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi’nin idari şartnamenin ilgili maddesinde istenilmemiş olması nedeniyle ihale tarihinden bir gün önce düzenlenen zeyilname ile idari şartnamede değişiklik yapıldığı ve ihale tarihinin ertelendiği, ancak ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine ilişkin olarak düzeltme ilanı süresi geçtikten sonra zeyilname düzenlenmesinin mümkün olmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamedeki gider kalemlerine idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde yer verilmesi gerektiği, maliyet hesabında tereddüdün oluştuğu,

            3) İdari şartnamenin 13.5 maddesinde yemek taşımada kullanılacak aracın maliyetinin de 26 ncı maddede yer alması gerektiği, maliyet hesabında tereddüdün oluştuğu,

 

            4) Şartname ekinde verilen standart formların mal alım ihalelerinde kullanılan örneklere uygun olduğu,

 

            5) Hastane mutfağının ilaçlanmasına ilişkin olarak teknik şartnamede yer alan maliyete idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmesi gerektiği,

 

            Bu nedenlerle teklife dahil edilmesi ön görülen bir maliyet kalemine teknik şartnamede yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, ayrıca hesaplanabilir olmayan maliyet kalemlerine ihale dokümanında yer verilmesinin temel ilkelere aykırı olduğu ve Kanunun 38 inci maddesine göre yapılacak değerlendirmenin sağlıklı ve objektif olarak yapılmasını engelleyeceği, bu nedenle oluşması ihtimale dayalı olan ve idarenin sorumluluğunu da devam ettiren ve hesaplanabilir olmayan maliyet kalemlerinin ihale dokümanı kapsamına dahil edilmemesi gerektiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi firma 29.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın almış olup istekli olabilecek sıfatını haizdir. Doküman satın aldığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günlük idareye şikayet süresi bulunmakta olup bu tarih 13.01.2007 Cumartesi günü sona ermektedir. Ancak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre şikayet süresinin son günü tatil gününe rastladığından izleyen gün mesai bitimine kadar süre uzamış olmaktadır. Bu durumda 15.01.2007 tarihinde idare kaydına alınana şikayet başvurusu süresi içinde yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:” başlıklı 4 üncü maddesinin “İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler” başlıklı 4.1 maddesinin 4.1.2.3. alt maddesinde,  “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: Teklif veren firmalar ilaçlama işi için, Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesini, bu belgesi yoksa  belgesi olan firmaya yaptıracağına dair taahhütname ve ilaçlama yaptıracağı firmanın izin belgesini teklif dosyasında bulunduracaklardır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin 7 (u) maddesinde, “…Hastane idaresinin uygun gördüğü şekilde ve idarenin belirlediği aralıklarla, hastane görevlilerinin kontrolünde mutfak, yemekhaneler ve kat ofislerinde haşere ile mücadele için gerekli ilaçlama işlemleri, insan sağlığına zararı olmayan maddelerle ve gerekli tüm önlemler alınarak müteahhit firma tarafından yerine getirilecektir.” düzenlemesi ve 10 (5) maddesinde, “Firma mutfak, yemekhane ve servislerde bulunan ofisleri muntazam olarak (15 günde bir) haşerelerden korunması için önlem alacak, ehli kişiler nezaretinde ilaçlama yapacaktır. Bu yoldaki masraflar firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu iş 12 ay süresince 90.000 adet kahvaltı, 180.000 adet öğle ve akşam yemeği ve 30.000 adet öğle ve akşam diyet yemeğini kapsayan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı İşi” olup birim fiyat usulde ihale gerçekleştirilmiştir. Teknik şartnamede belirtildiği üzere, gıda maddelerinin sağlanması istekliye ait olup yemeklerin tamamı hastane mutfağında pişirilecektir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde,

 

          “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait ilana göre ihale tarihi 13.12.2006 olup ihale komisyonu tarafından düzenlenen 12.12.2006 tarihli tutanak üzerine 12.12.2006 tarihinde düzenlenen zeyilnamede, ilanda yer alan ilaçlamaya ilişkin hükme idari şartnamede sehven yer verilmediği belirtilerek idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri bölümüne, “Teklif veren firmalara ilaçlama işi için, Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesini, bu belgesi yoksa  belgesi olan firmaya yaptıracağına dair taahhütname ve ilaçlama yaptıracağı firmanın izin belgesini teklif dosyasında bulunduracaklardır.” hükmü ilave edilerek ihale tarihinin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre bir defaya mahsus olmak üzere ertelendiği ve 29.12.2006 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı, bu zeyilnamenin doküman satın alanlara gönderilmek ve ihale dokümanına eklenmek üzere düzenlendiği belirtilmiştir. 

 

Zeyilname düzenlenmesinden önce ihale dokümanı satın alan 5 firmaya 12.12.2006 tarihli yazılar ile zeyilname gönderilmiştir.

 

            İlandaki düzenleme mevzuata uygun olup Tebliğe uygun şekilde teknik şartnamede düzenleme yapılmamış olması şeklindeki aykırılığı gidermek üzere idarenin zeyilname düzenleyerek doküman satın alanlara bildirimde bulunmasında, ihale tarihini 29.12.2006 tarihine ertelemek suretiyle doküman alanların da 10 gün öncesinden bu durumdan bilgi sahibi olmaları yönündeki şart da yerine getirilmiş olduğundan mevzuata aykırılık görülmemiştir.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

a. Teknik şartnamenin 6 (d) maddesinde, ihale konusu iş için kullanılacak elektrik ve Lpg gazının süzme saat takılarak belirlenecek kullanım bedeline ilişkin faturasının yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlenmesinde maliyet hesabını engeller bir nitelik bulunmadığı anlaşılmıştır. Zira bu maliyet ihaleden önce idare için de belli olmayıp uzmanlık alanı ihale konusu iş olan firmalar için tahmin edilebilir nitelik arz etmektedir. Süzme saat takılması kullanım bedeli ile sınırlı olarak yüklenicinin sorumluluğunun öngörülmesi yönünden adil bir düzenleme olduğundan bu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

b. Teknik şartnamenin 6 (e) maddesinde, “Kat ofislerinin dolaplarının onarımı, boyası, mutfağın boyası onarımı, soğuk hava deposunun kırık fayanslarının yaptırılması, bulaşık temizlik dezenfektanda kullanılacak temizlik malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesinin de maliyet hesabında belirsizlik yarattığı iddia edilmekte olup işin yapılacağı yerin ihaleden önce görülmesi ile bu maddedeki onarıma ilişkin masrafların belirlenebilmesi mümkün olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

c. Teknik Şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı maddesinde, “Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli işçilerin nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. İdari konumda çalışanlar (müdür, sekreter, şef, ambar sorumlusu) bunların dışındadır. İşçilerin iş konularına göre dağılımı: aşçı 2, aşçı yardımcısı 1, garson ve bulaşıkçı 5” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde, “Teknik Şartname’de belirtildiği gibi, aşçı 2 kişi, aşçı yardımcısı 1 kişi, garson ve bulaşıkçı 5 kişi olmak üzere toplam 8 kişi çalışacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarından değildir. Bu nedenle işçilik maliyeti ihale konusu işin maliyetine ilişkin esaslı unsur olmayıp yemek maliyeti önem taşımaktadır. Bu nedenle anılan düzenleme teklifin hazırlanmasında tereddüt yaratan bir durum olarak görülmemiştir.

 

            d. Teknik Şartname 7 (f) maddesindeki, “Yüklenici gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacı ile hastanenin mutfağında yemek pişirme ve dağıtım için kullanılmak üzere hiçbir ücret talep etmeden malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunları sözleşmenin feshi veya hitamında önceki hale dönüştürülmek koşulu ile aynen geri alabilecektir.” şeklindeki düzenleme ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında arızi hallerde kullanılacak ve sözleşmenin sona ermesinde yükleniciye geri dönecek masraflar düzenlenmiş olduğundan teklif verme aşamasında maliyeti etkileyecek bir hal olarak değerlendirilmemiştir.

 

            e. Teknik Şartnamenin 6 (z) maddesinde “Yemekhaneye klima monte ettirilecektir” düzenlemesi yapılmış olup klimanın teklif fiyata dahil olduğu anlaşıldığından düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13.5 maddesinde, “Yüklenici firma Hastane mutfağında hazırladığı yemekten semt polikliniğine de götürecektir. Taşıma esnasında uygun koşulları sağlamak zorundadır.” düzenlemesi yapılmış olup,

            Teknik şartnamede ise, “hizmetin ifa yeri Serik Devlet Hastanesi olup; ana bina, ana bina ekleri ve semt polikliniğidir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hastane mutfağında pişirilen yemeğin hastaneden semt polikliniğine taşınmasına ilişkin maliyetin belirlenebilmesi mümkün olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında düzenlenen ve doküman satın alanlara verilen standart formların mal alımı ihaleleri için hazırlanan standart formlar olduğu, ihalenin ihaleye uygun doküman hazırlama yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği görülmekle iddia yerinde görülmüş; ancak doküman içeriklerinde teklif vermeye engel farklılık bulunmadığından sonuca etkili görülmemiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartname’nin 7 (u) maddesinde, “…Hastane idaresinin uygun gördüğü şekilde ve idarenin belirlediği aralıklarla, hastane görevlilerinin kontrolünde mutfak, yemekhaneler ve kat ofislerinde haşere ile mücadele için gerekli ilaçlama işlemleri, insan sağlığına zararı olmayan maddelerle ve gerekli tüm önlemler alınarak müteahhit firma tarafından yerine getirilecektir.” düzenlemesi ve 10 (5) maddesinde, “Firma mutfak, yemekhane ve servislerde bulunan ofisleri muntazam olarak (15 günde bir) haşerelerden korunması için önlem alacak, ehli kişiler nezaretinde ilaçlama yapacaktır. Bu yoldaki masraflar firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İlaçlama giderinin firmaya ait olacağı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

           

            - İdari şartnamenin 7. 3.2 maddesinde, çalışacak işçi sayısı 8 kişi olarak belirlenmişken, teknik şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı maddesinde, “Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli işçilerin nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. İdari konumda çalışanlar (müdür, sekreter, şef, ambar sorumlusu) bunların dışındadır. İşçilerin iş konularına göre dağılımı: aşçı 2, aşçı yardımcısı 1, garson ve bulaşıkçı 5” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle işçi sayısında belirsizlik yaratıldığı,

 

            - İhale gününden bir gün önce düzenlenen zeyilname ile ihale tarihinin değiştirildiği ve buna ilişkin düzeltme ilanının yapılmadığı,

 

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre, ilan yapıldıktan ihale dokümanında yapılan değişikliklere ilişkin zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekmekte olup bu durumda ihale gününden bir gün önce zeyilname yapılmasının ve ihale tarihi ve saati Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca ilanda bulunması zorunlu hususlardan olduğundan anılan Kanunun 26 ncı maddesine göre ilanın yayımlanması takip eden 10 günlük düzeltme ilanı süresinde düzeltme ilanı yapılmaksızın ihale tarihinin değiştirilmesinin anılan hükümlere aykırılık teşkil ettiği,

 

            -Teknik şartnamedeki düzenlemelerden çalışmanın haftanın yedi günü yapılacağı anlaşıldığı halde Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirlenmediği,

 

            hususları görülmüş olup, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          Namık DAĞALP

                                                                                                              Kurul Üyesi

                                                                                                               II. Başkan

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul