En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1002
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :29
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1002
Şikayetçi:
 Beyazsaray İnşaat gıda San. Tic. Ltd. Şti. ,Bülbül Mah. Konuk Cad. Şebinkarahisar/GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Alt Mahalle Ordu Caddesi 28340 Piraziz/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4311
Başvuruya konu ihale:
 2006/188297 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2007 tarih ve 08.04.27.G014/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Piraziz İsmail Yücel Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyazsaray İnşaat  Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Kalite sistem belgelerinin noter onaylı olmaması nedeniyle uygun kabul edilmediği, anılan belgenin aslı idarece görülmüştür kaşesi taşıyan örneğinin idareye verildiği ve geçerli olduğu,

2- Özel sektöre yaptıkları işe ilişkin fatura ve SSK ödemelerine ilişkin belgelerin eklenmesine rağmen uygun kabul edilmediği, özel sektöre yapılan işlere ilişkin matbu sözleşme olmadığından verdikleri belgelerin iş deneyim belgesi kapsamında uygun kabul edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İsteklilerin ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu işle ilgili olarak(ISO EN 9001:2000) kalite sistem yönetim belgesinin noter tasdikli suretini ihale dosyasında bulundurmaları zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 7.5.3 maddesinde; “İstekliler,istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “ aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçi tarafından sunulan Kalite Yönetim Sistem Belgesinin  üzerinde “aslı idaremizce görülmüştür” ibaresinin yer aldığı ve Okul Müdürü Ali UĞURTAN tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde idare, kalite yönetim sistem belgesinin noter onaylı olarak sunulma zorunluluğu getirildiği, 7.5.3 maddesinde ise “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh taşıyan belgelerinde kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmelik hükmü de idari şartnamenin 7.5.3 maddesi ile aynı mahiyettedir. Dolayısıyla şikayetçinin kalite yönetim sistem belgesini mevzuata uygun olarak sunduğu anlaşıldığından iddia yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/B/b bendinde; “Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

İki adet sipariş mektubu başlıklı belge, yer teslim tutanağı, 25 adet fatura örneği, sigorta prim bildirgesi ve Erdemir Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunulduğu,

 

            03.08.2004 tarihli sipariş mektubunda, toplam sipariş tutarı olarak 457.884.000.000 TL, 07.09.2005 tarihli sipariş mektubunda da 959.764,68 YTL belirtildiği, sunulan belgeler arasında  sözleşme bulunmadığı tespit edilmiş olup, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde sipariş mektubunun sözleşme yerine geçmeyeceği açıktır. Bu nedenle iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayetçinin teklifi;  iş deneyimini  tevsik eden belgelerden birisi olan  Sözleşme” nin yerine “Sipariş Mektubu”nu  sunduğu, sipariş mektubunun da sözleşme  yerine  geçmeyeceği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

          Sipariş Mektubunun  sözleşme yerine geçmeyeceği anlaşılmıştır, şeklinde ki bir  değerlendirme   hukuki dayanaktan yoksundur.  818 sayılı Borçlar Yasasının 1. maddesine göre; “ İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun suretle rızalarını beyan ettikleri takdirde, sözleşme  tamam olmaktadır. Rızanın bildirilmesi, açıkça olabileceği gibi üstü kapalı da olabilir. Yine Borçlar Yasamızın 11. maddesine  göre yasada tersine bir kural bulunmadıkça bir sözleşmenin  geçerliliği  hiçbir şekil şartına   bağlı değildir. Başka bir  deyişle sözleşmenin varlığının kanıtlanması için istisnalar dışında  yazılı biçim  zorunluluğu da yoktur. “İcap” ve “Kabul” ile sözleşme tamamlanmış olmaktadır. Kaldı ki istekli iki adet sipariş mektubu yanında yer teslim tutanağı, 25 adet fatura örneği ve sigorta prim bildirgesini sunmakla  böyle bir sözleşmenin varlığının kanıtlarını da ortaya koymuştur. İş sahibinin önerisini kabul eden isteklinin yanıtının karşı tarafına ulaşmasıyla sözleşme oluşmuştur. 

 

            Bu itibarla; yukarıda açıklandığı üzere Borçlar Kanununda sözleşmelerin yazılı olma zorunluluğu bulunmamasına karşın, somut olayda anılan Kanun uyarınca sözleşmenin oluştuğunda tereddüt olmayan ve bunu geçerli belgelerle tevsik eden şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınmasını teminen incelenen ihale hakkında “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

           K.Nejat ÜNLÜ                                  Muzaffer EREN                                                                    Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi                                                                                                           

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul