• Karar No: 2007/UH.Z-1004
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :31
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1004
Şikayetçi:
 ANG Sosyal Hiz. Sağlık İnş. Turz. Gıda Otom. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hoşdere Caddesi No:158/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi), Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No:5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5614
Başvuruya konu ihale:
 2006/160850 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Kabul ve Bakım- Veri Kayıt - Program Destek ve Teknik Servis, Biyomedikal Servis - Bakım Onarım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.05.36.0168/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi)’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hasta Kabul ve Bakım- Veri Kayıt - Program Destek ve Teknik Servis, Biyomedikal Servis - Bakım Onarım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak ANG Sosyal Hiz. Sağlık İnş. Turz. Gıda Otom. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin “İş Hacmini Gösterir Belgelerin Oranlarının Yetersiz Olması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            İşe ait idari şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler,bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır..” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” bölümünün “J.Bilanço ve İş Hacmine İlişkin Belgeler” başlığı altındaki 2 nci maddesinde; “İstekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini, gelir tablosu veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hak ediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunarak tevsik edeceklerdir.İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler; mal alımlarında toplam satış geliri, hizmet alımlarında toplam hizmet geliri, yapım işlerinde ise yapım işleri geliri olarak alınacaktır.Yeterlik belgeleri arasında sunulan iş bitirme veya iş durum belgeleri, sunulması gerekecek iş hacmini gösteren belgelerle aynı dönemi içeriyor olsalar bile, iş hacmini gösteren belgeler olarak kabul edilmeyecek, iş hacmi için hak ediş gibi belgeler ve eki belgeler sunulacaktır.Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hak ediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir..” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda; başvuru sahibinin sunmuş olduğu gelir tablosundaki net satış oranlarının güncellenip son iki yılın ortalamasının alınmasında teklif tutarı olan 5.613.040,19 YTL üzerinden toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’ni veya ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %10’nu sağlamadığı anlaşılmış olup, teklif gelir tablosu ekinde sunulan belgelerin ise hak edişlere ilişkin olmadığı ve sadece faturaları içerdiği tespit edildiğinden, teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Ayrıca aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir şikayet başvurusu üzerine Kurulun 19.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1003 sayılı Kararıyla, tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin düzeltici işlem kararı alınmıştır.           

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul