En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1006
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :36
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1006
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Loj. San ve Tic. A.Ş., Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Cad. Tekinler İş Merkezi No:17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Davutlar Belediye Başkanlığı, Türkşanlı Mahallesi Menderes Caddesi 09430 Davutlar Kuşadası/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6135
Başvuruya konu ihale:
 2006/191389 İhale Kayıt Numaralı “Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.05.78.G017/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Davutlar Belediyesi’nce 22.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Loj. San ve Tic. A.Ş.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.02.2007 tarih ve 6135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde, benzer iş olarak, isteklinin manyetik yemek kartı vererek yerine getirilen ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olan yemek verme hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, kendi firmalarının teklifinin geçersiz sayılmasının rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 7.4 maddesi ile ihale ilanının 4.4. maddesinde söz konusu ihalede benzer iş olarak, isteklinin kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu yemek hizmetlerine ait iş deneyim (İş bitirme ve İş durum) belgesinin değerlendirileceği, yemek verme hizmetini manyetik yemek kartı vererek yerine getiren hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Kısmında yer alan 55.1 maddesine göre; manyetik yemek kartının personele verileceği, yüklenicinin manyetik kartı kullanan personelin hesap ekstresini ay sonuna kadar saklamak zorunda olduğu, yemek bedelinin belediyeye getirilen personelin ay sonu ekstrelerine göre toplamının üzerinden ödeneceği; 55.3 maddesine göre de; bir öğün yemek hizmetinin 1 porsiyon etli yemek, 1 porsiyon tali yemek (makarna, pilav, çorba vb.) 1 porsiyon tatlı (komposto, yoğurt, cacık, meyve), alkolsüz bir içecek (su, ayran, cola, gazoz) olmak üzere memur yiyecek yönetmeliğinde belirtilen kişi başına 6000 kalori miktarı uygulanacağı ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin söz konusu ihaleye verdiği teklifin “İhale ilanında belirtilen 4.4 maddesi ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen iş deneyimini (yemek işi ile ilgili) ve kartlı sistem ile hizmet verdiğine dair belgesinin olmaması” sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede benzer iş olarak, kamu ya da özel sektöre manyetik yemek kart ile yapmış olduğu yemek hizmeti işine ait iş bitirme belgesi benzer iş olarak kabul edileceğinin belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyim belgeleri, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”, 7.4 üncü maddesinde de benzer iş; “kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu yemek hizmetlerine ait iş deneyim (İş bitirme ve İş durum) belgesi değerlendirileceği, yemek verme hizmetini manyetik yemek kartı vererek yerine getiren hizmet işleri” olarak düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yapılan benzer iş tanımında belirtilen manyetik yemek kartı ile verilen yemek hizmetinin sadece kamu kurumlarını kapsadığı, bu kısıtlamanın rekabete uygun olmadığı, ayrıca ihale konusu yemek hizmetinin manyetik yemek kartı vererek alınmasının öngörüldüğü, idare tarafından sadece manyetik yemek kartı ile yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği, anılan bu düzenlemenin de 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, katılımı engelleyici ifadeler içerdiği ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı, “memur personele öğle yemeği verilmesi” olarak belirlenmiştir. 11/12/1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde “…Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir…” hükmü yer almaktadır. İhale İlanının 2. maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı kısmı; 26 memur, 260 işgünü=6760 öğün manyetik kartlı öğle yemeği hizmeti verilmesi olarak tarif edilmiştir. Yukarıda anılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine göre yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması gerekmekte ancak söz konusu ihalede idarece 26 memur personele yemek hizmeti verilmesi öngörülmekte olup bu durum anılan mevzuat hükmüne aykırılık taşımaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde; “4734 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunmayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir” denilmektedir.

 

Açıklanan tebliğ hükmü uyarınca ilan ve doküman içeriğinde bulunan benzer iş tanımına; ilişkin şikayetini ihaleye teklif verdikten sonra başlatan başvuru sahibinin bu talebinin reddi gerekeceğinden vaki şikayetin reddi ile iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul