• Karar No: 2007/UH.Z-1007
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :37
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1007
Şikayetçi:
 İ-B-A Toplu Temizlik,Yemek ve Telefon Hizmetleri-Hasan Avcı Tophane Mahallesi, Yunusemre Cad., No: 14/B RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Rize İl Müdürlüğü, Tophane Mah., Cumhuriyet Cad., No: 248 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4346
Başvuruya konu ihale:
 2006/185364 İKN’li “Temizlik, İlaçlama ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.04.37.0183/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh Elektrik Dağıtım A. Ş. Rize İl Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik, İlaçlama ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak İ-B-A Toplu Temizlik,Yemek ve Telefon Hizmetleri-Hasan Avcı’nın 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede kesinleşen ihale kararının Kamu İhale Kurumu’nca hazırlanan standart forma uygun olarak gönderilmediği, başka bir anlatımla kesinleşen ihale kararında teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme sebebinin yazılmadığı,

 

            2) Teklif fiyatlarının idari şartnamenin 26.3’üncü maddesinde belirtilen asgari giderleri       (1.1.2007 tarihinden itibaren uygulanan hesaplama modülüne göre) karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı, ancak söz konusu ihaleye ait ilanın 14.12.2006 tarihinde yayımlandığı göz önünde bulundurulduğunda asgari işçilik hesaplamalarında 2006 yılında geçerli asgari ücretin esas alınması ve 2007 yılında belirlenen asgari ücret farkının ise fiyat farkı olarak yükleniciye ödenmesi gerektiği, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) Söz konusu ihalede TSE hizmet yeterlik belgesi istendiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Söz konusu ihalede taraflarından aşırı düşük teklif açıklaması istenmediği,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca uygun görülmediği tespit edilmiş olup, idare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin formda başvuru sahibinin teklifinin uygun görülmeme gerekçelerinin yazılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi formunda (Standart form-KİK022.0/Y) “bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen istekliye gönderilmesi durumunda buraya isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçeleri kısaca yazılacaktır” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarelerin teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilere gönderecekleri kesinleşen ihale kararının bildirilmesi formunda buna ilişkin gerekçeleri kısaca yazmamaları yukarıda aktarılan açıklamaya uygun değilse de, isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi çerçevesinde açıklama talebinde bulunmaları mümkün olduğundan anılan husus esasa etkili görülmemiştir. 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, söz konusu ihaleye ait ilanın 14.12.2006 tarihinde yayımlandığı, ihale tarihinin ise 11.01.2007 olduğu tespit edilmiştir. 

            Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede ihale tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan ihalelerde; fiyat farkı verilecek ise 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilmesi ve değerlendirme yapılması, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişikliklerinin (1/7/2007 tarihindeki dahil) ise  fiyat farkı olarak hesaplanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, 11.01.2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihaleye katılacak isteklilerin teklif fiyatı hesabında 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücreti dikkate almaları gerekmektedir. 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak hesaplanan işin asgari maliyetinin 239.299,49 YTL, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise 230.256,00 YTL olduğu göz önünde bulundurularak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır .

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Yapılan incelemede, idari şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde isteklilerden temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlik Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar”  başlıklı kısmında “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, ihale konusu işin idarenin hizmet binasında gerçekleştirilecek bir iş olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, idarece söz konusu ihalede hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesi mevzuata uygun değildir.  

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonunun, teklif edilmesi gereken asgari bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifini uygun görmeyerek dikkate almadığı tespit edilmiş olup, idarenin başka bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusuna verdiği cevabında ise, teklif edilmesi gereken asgari bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifinin aşırı düşük olarak değil, şartnameye uygun olmayan teklif olarak değerlendiğinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine gerek görülmediğini ifade ettiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedileceği açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklama göz önünde bulundurulduğunda, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinden açıklama talep etmemesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, anılan husus başvuru sahibinin teklif fiyatı asgari maliyeti karşılamadığından esasa etkili görülmemiştir.  

22.01.2007 ve 23.01.2007 tarihinde olmak üzere iki istekli (Yıltem Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.) (Kosifler Tem. İnş. Otom. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)  tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu şikayet başvuruları üzerine 23.01.2007 tarihli  kararları aldığı ve işe ait sözleşmenin 30.01.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in 34’üncü maddesinde “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları” başlıklı kısmının “4) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında ise “İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir.” açıklaması yer almaktadır .

 

          Bu itibarla, idarenin şikayet başvuru üzerine aldığı kararların son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün beklemeden (şikayet başvurusu üzerine alınan kararların aynı gün (23.01.2007) tebliğ edildiği kabul edilse bile 15 günlük sürenin beklenilmediği sonucuna ulaşılmaktadır) sözleşmeyi imzalaması mevzuata uygun değildir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 30.1.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 31.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                                                      H.Hüseyin GÜRHAN                      

    II.Başkan                                                                       Kurul Üyesi                                         

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul