• Karar No: 2007/UH.Z-1008
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :38
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1008
Şikayetçi:
 Kosifler Tem. İnş. Otom. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad., Kartal Sok., Kaya İş Merkezi, No:16 Kat:2 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh Elektrik Dağıtım A. Ş. Rize İl Müdürlüğü, Tophane Mah., Cumhuriyet Cad., No: 248 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4347
Başvuruya konu ihale:
 2006/185364 İKN’li “Temizlik, İlaçlama ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.04.35.0183/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh Elektrik Dağıtım A. Ş. Rize İl Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik, İlaçlama ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Tem. İnş. Otom. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması   istenmediği, kendi teklifleri ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı arasında 15.710 YTL’lik bir fark olduğu,

 

2) Söz konusu ihalede TSE Hizmet Belgesi istendiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonunun, teklif edilmesi gereken asgari bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifini uygun görmeyerek dikkate almadığı tespit edilmiş olup, idarenin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda, teklif edilmesi gereken asgari bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifinin aşırı düşük olarak değil, şartnameye uygun olmayan teklif olarak değerlendiğinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine gerek görülmediğini ifade ettiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceği açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklama göz önünde bulundurulduğunda, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif sahiplerinden açıklama talep etmemesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, aşırı düşük teklif sahiplerinin teklif fiyatları  asgari maliyeti karşılamadığından, anılan husus esasa etkili görülmemiştir. 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Yapılan incelemede, idari şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde isteklilerden temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlik Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar”  başlıklı kısmında “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, ihale konusu işin idarenin hizmet binasında gerçekleştirilecek bir iş olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, idarece söz konusu ihalede hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesi mevzuata uygun değildir. 

22.01.2007 ve 23.01.2007 tarihinde olmak üzere iki istekli (Yıltem Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.) (Kosifler Tem. İnş. Otom. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu şikayet başvuruları üzerine 23.01.2007 tarihli  kararları aldığı ve işe ait sözleşmenin 30.01.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in 34’üncü maddesinde “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları” başlıklı kısmının “4) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında ise “İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir.” açıklaması yer almaktadır .

 

          Bu itibarla, idarenin şikayet başvuru üzerine aldığı kararların son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün beklemeden (şikayet başvurusu üzerine alınan kararların aynı gün (23.01.2007) tebliğ edildiği kabul edilse bile 15 günlük sürenin beklenilmediği sonucuna ulaşılmaktadır) sözleşmeyi imzalaması mevzuata uygun değildir. 

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 19.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1007 sayılı Kararı ile “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verildiğinden aynı ihaleye ilişkin olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul