En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1010
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :40
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1010
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç - 1 Sokak No:20/5 Kızılay Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5298
Başvuruya konu ihale:
 2006/172690 İKN|li “Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.07.0167/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2007 tarih ve 5298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin “Uyulacak Genel Prensipler” başlıklı 4. maddesinin  alt bendinde; “Ayrıca idare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretlerinin, işçilerin hesaplarına aktarılması sağlanacaktır. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemede yer verilen “herhangi bir sebeple” ifadesi ile idarece ödeme yapılmayacak durumlar hakkında net bir bilgiye yer verilmemesinin, hizmet işinde istihdam edilecek olan personel sayısının 516 kişi olduğu gerçeğinden hareketle, Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine esastan aykırı olup, isteklileri hak kaybına uğratacak nitelikte olduğu ve bu düzenleme çalışanların haklarını korumak gibi görünse de, kendileri tarafından ihaleye teklif verildiği takdirde ihale dokümanında belirtilen koşulları kabul etmiş sayılacaklarından, anılan düzenlemenin firmalarını zarara uğratacak nitelikte olup hak kaybına yol açacağı,

2) İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer verilen düzenlemeler ve bu düzenlemeler gereği talep edilen belgelerin ihalenin hangi aşamasında sunulacağına ilişkin açıklamaya yer verilmemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

3) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (a) bendinde: “Malzemeli temizlik işinin yürütülebilmesi için; bu hizmetin koordinasyonunu yüklenici adına yapacak ve hizmetin ifasını yaparken idarenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışacak 1 adet Hizmet Müdürü istihdam edilecektir. Hizmet Müdürünün yardımcısı olarak 3 kişi istihdam edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak anılan personellerin toplam işçi sayısına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4. maddesi ile sözleşme tasarısının 13.1 inci maddesinde;“Ayrıca idare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretlerinin, işçilerin hesaplarına aktarılması sağlanacaktır. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “ Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” ; aynı Kanunun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde ise “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının 13.1.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin, çalışanların ücretlerinin süresinde ödenmesine ilişkin olduğu; yüklenicinin sözleşmenin uygulanmasından doğan alacağının dönemler veya iş sonu itibarıyla düzenlenecek ödeme belgeleriyle alabilecekleri; ancak, ödeme zamanına kadar hizmetin ifası için yapılan harcamaların yüklenici tarafından karşılanmasının hizmet sözleşmesinin olağan sonucu olduğu açıktır. Bu itibarla; İş Kanununun mezkur hükümleri paralelinde yüklenicinin işçi aylıklarının ödenmesine ilişkin süreli yükümlülük altına sokulmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin 3 nolu alt maddesinde, personellerin yeterliliklerini gösteren belge, sertifika ve mezuniyet belgelerini işe başlamadan idareye ibraz edileceği açıktır. İdarece yapılan düzenlemeden söz konusu belgelerin ihaleye katılım aşamasında istenilmediği, işe başlamadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; 23 aylık sürede 516 personelle yaptırılacak olan hizmet alımı işi olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

           

Hizmet Müdürü ve Yardımcısı : …………………….      4 kişi

            Hasta ve ziyaretçi bilgilendirme, Yönlendirme,

Sekreterya Danışmanlık, Transport, Santral : …….       210 kişi

            Bahçıvan: ……………………………………………..      5 kişi

            Çamaşırcı ve Ütücü : ………………………………..      20 kişi

            Büro ve Kat Personeli (Temizlik personeli) : ………     225 kişi

            Kaloriferci ve Teknik Personel : …………………….     52 kişi

            TOPLAM : ……………………………………………. 516 kişi

 

            Olarak belirtilmiştir.

 

            İdarece yapılan düzenlemeden hizmet müdürü ve yardımcısı olarak belirtilen 4 adet personelin 516 kişi içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul