• Karar No: 2007/UH.Z-1012
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :42
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1012
Şikayetçi:
 Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti., Babalık Mah. İş Merkezi No: 20 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Devlet Hastanesi, 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5352
Başvuruya konu ihale:
 2006/162350 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 220 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.05.10.0148/2007-5E Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Devlet Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 220 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri’’ ihalesine ilişkin olarak Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

             Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun  4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Malzemeli temizlik ve bahçe bakım hizmetleri ile ilgili olarak İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi başlığı altında yer verilen teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak yapılan düzenlemede;

            “Personel kıyafeti olarak 1(bir) takım elbise ve birer takım ayakkabının yüklenici firma tarafından karşılanacağı,

            İşçilere yol parası verilmeyeceği,

            İşçilere verilecek yemeğin hastaneden çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacağı,

            Hastanenin kapalı alanlarının (22.561metrekare) temizliğinde kullanılacak olan ve teknik şartnamede cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen malzemelerin yüklenici firma tarafından tedarik edileceği, temin edilecek malzemelerin teklif fiyata dahil edileceği,

Ulusal bayram ve genel tatillere rastlayan 10,5 güne ve her gün için 36 personelin görevlendirileceği, buna ilişkin giderlerin de teklif fiyata dahil olacağı’’ düzenlemelerinin yapıldığı,

 

            Bütün giderler dahil edilerek firmalarınca sunulan teklifin idarece uygun görülmediği,

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu teklifin ise işçilik maliyetinin yanı sıra giyim bedeli ile temizlik malzeme ve ekipmanlarını karşılamadığı, tekliflerin yeniden değerlendirilerek kesinleşen ihale kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare, ihale üzerinde bırakılan Münir Temelli Limited Şirketinin sunmuş olduğu teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirerek, sorgulama yapmıştır.

 

            Firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı eklerinden, 220 işçi için   giyim bedeli, 36 işçi için resmi-dini bayram, yılbaşı günleri için 10,5 gün üzerinden hesaplanan ücret ile Teknik şartnamede sayısı ve nitelikleri belirtilen temizlik malzemesi için ayrı ayrı bedel öngördüğü, giyim ve temizlik malzemeleri için de proforma fatura sunduğu, idarece faturaların uygun bulunduğu, temizlik malzemesi ve giyim bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin üzerinde teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak; teknik şartnamede sayısı ve nitelikleri belirtilen temizlik malzemesine ilişkin olarak  sunulan proforma fatura ile malzemelerin sayı ve nitelikleri birbirine uygun olmakla birlikte, paspas aparatı (saplı) ile ilgili olarak sunulan proforma faturada birim fiyat 0.39 YTL olduğu halde ihale üzerinde bırakılan firma tarafından açıklama yapılırken birim fiyatın 0.30 YTL. üzerinden hesaplandığı, 100 adet aparat için oluşan 9 YTL lık fiyat farkının temizlik malzemesi için sunulan 6.058,50 YTL teklifte 9 YTL. lık eksiklik oluşturacağı, söz konusu açıklamada yer alan malzeme sayısının fazlalığı nedeniyle sehven maddi hataya düşüldüğü, temizlik malzemeleri için önerilen  miktara kıyasla 9 YTL. lık eksiğin  kabul edilebilir nitelikte olmakla birlikte diğer taraftan teklifin mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak idarece yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda   aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 4 üncü maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenmemesi gerektiği halde,

 

            10.11.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2. maddesi  ile İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddelerinde, “İdarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair taahhütname’’ istenerek yukarıda belirtilen hükümlere aykırı düzenleme yapılmakla birlikte bu gerekçe ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığından, yapılan hatanın bu aşamada sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

           

            2) Çağan - Süpervizör ortak girişiminin teklifinin iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname sunulmaması nedeniyle  değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

           

            İşe ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin (n) bendinde; “Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” nin verileceğine dair düzenleme yapıldığı,

 

            İhaleye Çağan Güvenlik Tem. İnş. Sosyal Hiz. İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti  Ortaklık oranı   % 99 (pilot ortak) ile Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. Blg. İşl. İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San Tic. Ltd. Şti. Ortaklık oranı % 1(diğer ortak ) olmak üzere iş ortaklığı şeklinde ihaleye iştirak edildiği,

 

            Abant İzzet Baysal Üniversitesinden alınan Çağan Güvenlik Limited Şirketi adına verilen 31.10.2006 tarihli iş deneyim belgesi ile 06.11.2006 tarihli KOSGEB den alınan Süpervizör Ltd. şirketi adına verilen tüzel kişilerin kendi adına iş deneyim belgelerinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin F. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile isteklilerin ortaklık ve / veya hisseleri için verecekleri beyanname başlığı altında yapılan 5 inci fıkrasında “…ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.’’ düzenlemesi mevcut bulunmaktadır.

 

            Anılan düzenleme çerçevesinde, pilot ortak ve diğer ortak tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin bizzat söz konusu tüzel kişiler adına düzenlendiği anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname sunmanın gerekli olmadığı ve bu gerekçe ile firmanın  değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uygunluk bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

                Ancak, giyim ve temizlik malzemeleri hariç olmak üzere firmanın teklifinin asgari maliyeti karşıladığı tespit edilmişse de mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde idarece sorgulama yapılarak teklifin değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734  sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan H. Aşırı Düşük Teklif  Değerlendirmesi maddesinin öngördüğü şekilde uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                    Muzaffer EREN                                                                                                                                 

                                                                                                               Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul