• Karar No: 2007/UH.Z-1013
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :43
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1013
Şikayetçi:
 Işık Temizlik Hizmetleri- Burhan ışık, Adnan Menderes Bulvarı Şükrü Boyacı Apt. Kat.3 Merkez/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sk. No:3 07100 Merkez/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6136
Başvuruya konu ihale:
 2006/191566 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.84.0148/2007-7E Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Satın Alınması’’ ihalesine ilişkin olarak Işık Temizlik Hizmetleri- Burhan Işık’ın 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi   üzerine, başvuru sahibinin 23.02.2007 tarih ve 6136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Temizlik ihalesine ilişkin olarak teklif hazırlanırken, yemek ve yol giderlerine ilişkin gün sayısı belirtilmediği için 26 gün üzerinden hesaplama yapılarak teklif sunulduğu,

 

            Asgari maliyetin altında teklif veren ve ihale dışında bırakılması gereken Batuhan Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ihale kararının iptal edilerek ihale dosyasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

             

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 30 temizlik işçisi ve 1 teknik personel olmak üzere toplam 31 kişi ile yapılacağı,

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 01.02.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında 334 gün olduğu,

 

            düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, personele ödenecek yol ve yemek giderlerinin teknik şartnamenin 6 ncı sayfasının iki numaralı çizelgede olduğu gibi hesaplanacağı,

 

            Teknik şartnamenin “Personel” başlıklı 9 uncu maddesinde,

 

Maliyet türü

Brüt asgari ücretin % x

Sigorta risk prim oranı

Brüt yemek bedeli YTL/gün

Brüt yol bedeli YTL/gün

Temizlik işçisi

100,0

2

3

2

Teknik personel

350,0

2

3

2

 

9.3. İş elbisesi

 

Temizlik işçileri için 1. kalite pamuk 60 adet iş elbisesinin temini yüklenicinin sorumluluğundadır.

 

            Teknik Şartnamenin 8.1 inci maddesinde, “genel çalışma şartları başlığı altında işçilerin günlük çalışma saatlerinin 9 saat ve haftalık çalışma süresinin 5 ( beş ) gün olacak şekilde yürütüleceği, resmi ve bayram günlerinde çalışılmayacağı’’ belirlemelerinin yapıldığı  görülmüştür.

 

            İhale dokümanında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde maliyet hesabı yapılırken;

 

İhale üzerinde bırakılan Batuhan  Ltd. Şirketince aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabi yazı ve eklerinin incelenmesinden, işçilik maliyeti hesaplamasının aylık 22 gün üzerinden  yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde, “…yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, ….İdari Şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeler çerçevesinde ve özellikle Teknik şartnamenin 8.1 inci maddesi dikkate alınarak isteklilerin 22 gün üzerinden maliyet hesabı yaparak teklif vermeleri gerekmektedir. ihale üzerinde bırakılan firmanın 22 gün üzerinden hesaplama yaptığı ve idarenin de bunu kabul ederek ihaleyi bu yönde sonuçlandırdığı, bu nedenle başvuru sahibi firmanın 26 gün üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği iddiasının yerinde olmayıp, şikayetin uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale dokümanı eki Teknik Şartnamenin 8.1’inci maddesinde, “Genel Çalışma Şartları başlığı altındaki işçilerin 9 saat ve haftalık süresinin beş gün olacak şekilde yürütüleceği, resmi ve Bayram günlerinde çalışamayacağı” öngörülmüştür.

 

            Bu düzenlemede, yemek ve yol için “aylık gün” sayısı belirtilmemiştir.

 

            Bu belirsizlikten dolayı; üzerine ihale bırakılan Batuhan Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerinin incelenmesinden bu isteklinin işçilik maliyet hesabını aylık 22 gün üzerinden yaptığı, buna mukabil Pamukkale Ltd. Şti.’nin ise işçilik maliyet hesabını aylık 20 gün üzerinden yaptığı görülmektedir.

 

            Bu konuda Kamu İhale Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Tebliğe göre hesaplamanın 26 gün olarak yapılması gerekmekteyse de bazı isteklilerin hesabı 20 gün üzerinden bazı isteklilerin ise hesabı 22 gün üzerinden yapmaları nedeniyle bu ihalede tekliflerin aynı bazda değerlendirme olanağı bulunmamaktadır.

                                                               

Bu itibarla, incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca ihalenin “İptal”ine karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum

 

 

 

                                                                                                                                                                                 K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul