En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1014
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :44
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1014
Şikayetçi:
 Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han 145/25 Dörtyol-Cebeci Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bandırma Sokak 30/a 06500 Beşevler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5921
Başvuruya konu ihale:
 2006/152795 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.05.60.0130/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 20.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2007 tarih ve 5921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kendi tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının,

 

2) Resmi ve dini bayramlar ile tatil günü çalıştırılacak personelin ücret giderini karşılamayan teklifin üzerinde de ihalenin bırakılmasının,

 

Mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi ve teknik şartname esas alınarak (Yol ve ücret giderlerinin nakdi olarak, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı) yapılan hesaplamada, ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin 1.837.142,20 YTL olduğu,

 

Başvuru sahibinin giyim bedeli için toplam 17 YTL, kişi başına 0,10 YTL öngördüğü, giyim bedeli olarak öngördükleri tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan açıklamanın ihale komisyonunca uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan işlemlerde, yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 26.1 maddesinde bulunan; “… Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılan personele 4857 sayılı iş kanununa göre verilecek farklar isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilerek verilecektir.”

 

Teknik şartnamenin; 2.22 maddesinde bulunan; “Yüklenici hafta sonu ve özel tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümleri aynen uygulayacaktır.”

 

4.1 maddesinde bulunan; “Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla (istenen şekilde) hizmet verecek, özel güvenlik hizmetleri işini aksatmayacaktır.”

 

4.10 maddesinde bulunan; “Özel güvenlik elemanlarının çalışma yerleri ve mesai günlerinde, hafta sonu ve özel tatil günlerinde çalışma şekilleri idarenin isteği doğrultusunda yapılacak olup, idare gerektiğinde bunu değiştirme hakkına sahiptir.”

 

5.4 maddesinde bulunan; “Çalıştırılacak personele, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırıldığında 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesi gereğince istekli tarafından ücret farkı verilecektir.”

 

Şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin yükleniciden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırmasını isteme imkanının bulunduğu, ancak bu günlerde kaç personelin ne kadar süreyle çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu günler için herhangi bir ücret öngörmesi imkanı bulunmadığı, bu nedenle, anılan isteklinin sunduğu teklif miktarının söz konusu günlere ait ücreti karşılamadığı sonucuna ulaşmanın söz konusu olamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” bölümünde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesi ile teknik şartnamenin 2.22, ve 4.1, 4.10, 5.4 maddelerinde yer alan ve yukarıda açıklanan düzenlemeler incelendiğinde; idarenin yükleniciden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırmasını isteme imkanının bulunduğu, ancak bu günlerde kaç personelin ne kadar süreyle çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiş olduğu görülmüştür.

 

Bu durum hem isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında belirsizlik oluşturmakta, hem de sunulan tekliflerin ihale komisyonunca mevzuata uygun olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda tereddüde yol açmaktadır. Söz konusu eksiklik Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine de açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle, ihaleye verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkanı kalmamasına yol açan bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilmesi mümkün değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul