En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1015
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :45
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1015
Şikayetçi:
 Temaks Temizlik İlaçlama Hizm. İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öveçler 4. Cadde 26. Sokak Nu 6/12 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (Alım İkmal Dairesi Başkanlığı), TRT Oran Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran Şehri Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5462
Başvuruya konu ihale:
 2006/167305 İhale Kayıt Numaralı “Kurum Merkez ve Diğer Hizmet Binalarının 1 Yıl Süre İle Malzemeli Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.05.25.0130/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (Alım İkmal Dairesi Başkanlığı)’nca 28.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kurum Merkez  ve Diğer Hizmet Binalarının 1 Yıl Süre İle Malzemeli Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Temaks Temizlik İlaçlama Hizm. İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, kullanılacak makinelerin masrafları yükleniciye ait olmak şartı ile uygunluk testlerinin yaptırılmasının öngörüldüğü, ancak bu konuya ilişkin olarak idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar maddesinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği,

 

2) İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde; gerektiğinde işçilere ek çalışma (fazla mesai) yaptırılabileceğinin  ve ek çalışma ücretinin ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeneceğinin belirtildiği, oysa, bu çalışmanın miktarı hakkında herhangi bir belirlemeye yer verilmemesinin tekliflerin hazırlanmasını etkilediği gibi, götürü bedel teklif alınacak olan ihalede mevzuat gereğince iş artışı yapılmasının da mümkün olmadığı,

 

3) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar maddesinde, işçilere verilecek kıyafetlerin özelliklerinin belirtilmeyerek, bu konunun idarenin belirlemesine bırakılmasının tereddüt oluşturduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartname ve teknik şartname hükümleri incelendiğinde, söz konusu şartname hükümlerinin başvuru sahibinin belirttiği yönde düzenlenmiş olduğu, idarenin şikayet başvurusunu reddine ilişkin yazısında; “… uygunluk testi yapılmasını gerektirmeyecek şekilde teknik şartnameye uygun iş makineleri teslim eden yüklenicilere, mali külfet getirecek bir hüküm olmadığı … Dolayısıyla bu uygunluk testleri bir zorunluluk değil yüklenici tarafından Teknik Şartnameye uygun olarak verildiğine inanılan ancak yapılan kontroller sonrasında istenilen niteliklere taşımadığı sonucuna varılan iş makineleri için söz konusu olup, anılan testlerin hangi hallerde yaptırılacağı hususunda yeterince açık bir hükme yer verildiğinden maliyet unsurunu etkileyen ve ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasını sağlıksız etkileyecek bir belirsizliğin söz konusu olmadığı açıktır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamede yer verilen düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi üzerinde esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği ve ihale üzerinde kalan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenleneceği belirtilmektedir.

 

Şikayete konu düzenleme, idarenin inisiyatifine bağlı olarak, çalıştırılan işçilere ek çalışma – fazla mesai yaptırılabileceğini ve bu çalışmanın karşılığının idarece ödeneceğini belirtmektedir. Hizmet alımı sözleşmelerinde bu tür bir ödemenin yapılabilmesi ancak iş artışı yoluyla mümkündür. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince, sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışına gidilebilmesi teklif birim fiyat üzerinden akdedilen hizmet alımı sözleşmelerinde mümkün olup, götürü bedel üzerinden yapılan hizmet alımı sözleşmelerinde böyle bir imkan bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, idari şartnamede, ek çalışma-fazla mesai yaptırılması düşünülen süreye ilişkin herhangi bir netlik içermeyen söz konusu düzenlemeye yer verilmesi mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 maddesinin 4 üncü alt bendinde; “İşçilerin giymesi için kışlık ve yazlık olmak üzere iki çeşit elbise verilecektir. Mayıs ayında verilecek yazlık ve Ekim ayında verilecek kışlık iş kıyafetlerinin cinsi, rengi ve şeklini idare belirleyecektir. Ayrıca, yüklenici tarafından park bahçe hizmetlerinde çalışanlara; yazlık ve kışlık bahçıvan kıyafeti ve bu kıyafete uygun ayakkabı, çizme, şapka, kaban, yün eldiven, kar beresi, yağmurluk, diğer personele ise çalıştıkları görev alanına uygun kıyafet verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu düzenleme, temizlik hizmetinde çalıştırılacak işçilerin kullanımı için temin edilecek kıyafetlerin niteliği ve sayısı hakkında herhangi bir netlik taşımamaktadır. Bu durum, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak giyecek malzemesinin niteliği ve sayısı konusunda belirsizlik oluşturmaktadır. İhaleye ait teknik şartnamede de, söz konusu malzemelerin niteliği hakkında ilave bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, işçilerin kullanacağı giyeceklere ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenleme mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

28.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 27.12.2007 tarihinde doküman satın alınarak 11.01.2007 günü ihaleden sonra şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

           

            Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için, başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kanunun ‘’İlanın uygun olmaması’’ başlıklı 26 ve ‘’İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması’’  başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhaleden sonra yapılan şikayet başvurusunun, ‘’İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmenlik’’  in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerek ‘’iddiaların incelenmesi’’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenle söz konusu şikayet başvurusuna ilişkin iddialardan mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere idaresine bildirilmesi gerektiği görüşü ile kurulun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Hakkı  USTAÖMER                                                     

                                                                                                                 Kurul Üyesi                                                            

                                                                                             

                                                                                                                            

 

KARŞI OY

 

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 28.12.2006 olarak belirlendiği, ihale ilanının 17.11.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 27.12.2006 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden bir gün önce 11.1.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 14 gün sonra ve başvuru süresinin son günü şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul