En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1016
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :48
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1016
Şikayetçi:
 Özyıldız İnşaat Turizmi Nak. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Mustafa Kemal Paşa Cad. Karakoç Apt.Nu:72/1 05100 Merkez/AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul 70 Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eski Londra Asvaltı Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4582
Başvuruya konu ihale:
 2006/183705 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş ve Kontrol Elemanı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.04.56.0141/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul  70 Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş ve Kontrol Elemanı” ihalesine ilişkin olarak Özyıldız İnşaat Turizmi Nak. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4582 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda yer alan  tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin 08.01.2007 tarihinde yapıldığı, idare tarafından Ocak 2007 tarihindeki geçerli olan, asgari ücret dikkate alınmadan, teklif değerlendirilmesinin hatalı bir şekilde yapıldığı,iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “ 26.3. Ayrıca, işçilerin yemek İhtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarım karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir, istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. işçilerin giyecek ihtiyaçları ise istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Senede iki defa yazlık ve kışlık olarak kıyafet öngörülmüş olup bedeli teklif fiyata dâhildir. Personele yol ücreti verilmeyecektir.

Otomasyon bölüm sorumlusu     7 Kişi Asgari ücretin %   145 fazlası olacaktır.

Otomasyon birim sorumlusu     15 Kişi Asgari ücretin %    85 fazlası olacaktır.

Otomasyon veri giriş elemanı    28 Kişi Asgari ücretin %    45 fazlası olacaktır.

26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta pirim oranı %1,5´dir. Yaklaşık maliyet, bu oran üzerinden tespit edilmiştir. şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale ilan tarihi 12.12.2006, ihale tarihi ise 08.01.2007’dir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret tutarı 562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50-YTL olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihleri 01.02.2007-31.12.2007 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından11.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Merdan Sağ. Hiz. Bil. Tic A.Ş üzerinde bırakıldığının 18.01.2007 tarihinde şikayetçi firmaya bildirildiği tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine Özyıldız İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 24/01/2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine başhekimlikçe oluşturulan raportör grubu, ihale komisyonunca ihalenin 2007 yılında yapılmış olmasına rağmen, 2006 yılı asgari ücretleri üzerinden değerlendirildiği oysa Kurulun 08/10/2003 tarih ve 2003/UKZ-500 sayılı kararına istinaden yaklaşık bedelini 2007 asgari ücreti üzerinden güncelleyerek teklifleri değerlendirmesi gerektiği doğrultusunda 26/01/2007 tarih ve 25 sayılı raporun başhekimliğe sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu rapor üzerine ihale komisyonunca, 30.01.2007 tarihinde yeniden toplanılarak ihale yaklaşık bedelini ve isteklilerin tekliflerinin 2007 asgari ücretine göre güncellendiği teklifleri yeniden değerlendirildiği, bu yeni değerlendirmeye göre 662.114,51-YTL´ lik güncellenmiş rakamla Merdan Sağ. Hiz. Bil. İşl. San, Dış Tic. A.Ş. ´ne ait teklifin ekonomik yönden en avantajlı firma,. ekonomik yönden en avantajlı 2 nci teklif sahibi firmanın ise Özyıldız İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında;  “…2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde ise;   “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….

 

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

 “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre Fiyat Farkı Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi 08.01.2007 tarihinden itibaren 01.07.2007 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi Kanunen mümkün olmadığından, ihale komisyonunca isteklilerin tekliflerinin 2007 asgari ücretine göre güncellenerek, söz konusu teklif değerlendirmesinin güncellenmiş tutarlar üzerinden yapılması yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Ayrıca, idare tarafından ihale onay belgesinin 05.12.2006 tarihinde düzenlendiği, yaklaşık maliyet hesaplanırken 2006 yılı asgari ücretinin baz alındığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından teklif değerlendirilmesi yapılırken, yaklaşık maliyetin 2007 asgari ücreti üzerinden güncellenerek yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, ihale tarihi 08.01.2007 olduğu ve bu tarihten önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret tutarının 562,50-YTL olarak belirlendiği ve İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği hususu da dikkate alındığında, ihaleye verilen tekliflerin hiçbir güncellemeye tabi tutulmadan yeniden teklif değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil)

 

ÇALIŞACAK PERSONEL

Asgari İşçilik Maliyeti (Giyim bedeli hariç, % 3 Sözleşme gideri dahil)

Otomasyon bölüm sorum. 7 Kişi Asgari ücretin % 145 fazlası

132.799,04 YTL

Otomasyon birim sorumlusu 15 Kişi Asgari ücretin % 85 fazlası

214.879,68 YTL

Otomasyon veri giriş elemanı 28 Kişi Asgari ücretin % 45 fazlası

314.381,67 YTL

TOPLAM

662.060,39 YTL

 

Olarak hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük bulunarak sorgulanması gerekmekte ise de ihale konusu işte asgari işçilik maliyeti (giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil) 662.060,39 YTL, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 625.035,84 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığı anlaşıldığından, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4735 sayılı Kanunun 6. maddesinde yer alan “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,Düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin idare tarafından ihale dokümanının ekinde verilen birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelini değiştirerek, idarenin belirlediği maliyet kalemlerinin dışında yukarıda yer alan hükme aykırı olarak, giyim bedelini eklediği anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul