En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1017
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :49
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1017
Şikayetçi:
 Cihan Özel Güv. ve Eğit. Hizm. Ltd. Şti., Şair Sırrı Hanım Sokak Ustabaşı Apt. Kat:5 Nu:10 Ofis Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 DİSKİ Genel Müdürlüğü,Elaziğ Cad. DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5042
Başvuruya konu ihale:
 2006/174574 İhale Kayıt Numaralı “52 Adet Koruma ve Güvenlik Personelinin Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.04.89.0102/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DİSKİ Genel Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “52 Adet Koruma ve Güvenlik Personelinin Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Cihan Özel Güv.  ve Eğit.  Hizm. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 52 işçi ile özel güvenlik hizmeti alımı ihalesine katıldıkları, ihalenin Metro Özel Güvenlik Eğt. Hiz. Ltd. Şti. firmasında kaldığı, ancak bu firmanın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, bunu idareye bildirmelerine rağmen şikayetlerinin reddedildiği, idari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alındığında en düşük maliyetin 566.988,18YTL olması gerektiği, Metro Özel Güvenlik Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin  520.461,14YTL tutarındaki teklif fiyatını belgelendiremeyeceği, ihalenin yeni bir karara bağlanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 52 Adet Koruma ve Güvenlik Personelinin Çalıştırılması işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 13 sayıda isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 21.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 12 isteklinin katıldığı, 11.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Metro Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük fiyat olduğunu, bu firmanın teklif ettiği tutarları belgelendiremeyeceğini ileri sürmektedir.

 

            İhale konusu işin adı, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “52 personel ile özel güvenlik hizmeti alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri ile giyim bedeli (ayni) isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir” düzenlemesi,

 

26.3 üncü maddesinde; “istekli tarafından personele yemek giderlerini nakdi olarak günlük net 3,58YTL ödenecektir. Nakdi olarak karşılanacak olan yemek bedeli aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 365 takvim günüdür” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 5.2 nci maddesinde; “yüklenici tesislerin güvenliğini 7 gün 24 saat süreyle aralıksız her türlü resmi ve dini tatil günleri dahil olarak 52 güvenlik görevlisi olarak sağlayacaktır. Çalışma saatleri DİSKi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar dahilinde düzenlenecektir. Haftalık çalışma saatleri her bir çalışan için 45 saat olarak esas alınmıştır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir. 2007 yılı için hesaplanan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri 8 gün olarak hesaplanmıştır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; “yüklenici firma nöbet yerlerinin denetimi amacıyla 1 adet çift kabin pick up araç tahsis edecektir. Tahsis edilen araç en az 2004 model, ısıtma-soğutma sistemi olan ve her mevsim arazi şartlarında çalışabilir özellikte olmalıdır. Bu aracın kat edeceği günlük yol miktarı yaklaşık 120 km olacaktır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 9.4 üncü maddesinde; “ihaleyi alan firma çalıştıracağı personelin işe gidiş gelişini kendisi sağlayacaktır. Bu amaçla en az 15 kişilik kapasiteli 1 adet servis minibüsü tahsis edilecektir. Aracın en az 2004 model ve ısıtma tertibatına sahip olması gerekmektedir. Minibüs ortalama 150km/gün yol yapacaktır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 9.8 inci maddesinde; “firma çalıştıracağı personele yazlık ve kışlık olmak üzere üniforma temin edecektir. Giyim eşyası 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır. Giyim eşyası bedeli ayni olacaktır. Giyim eşyası listesi aşağıya çıkarılmıştır. 104 adet yazlık gömlek, 104 adet kışlık gömlek, 52 adet yazlık pantolon, 52 adet kışlık pantolon, 52 adet kravat, 52 adet kazak, 52 adet mont, 52 adet yağmurluk, 52 adet parke, 52 çift bot, 52 çift yazlık ayakkabı, 52 adet şapka” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

İhale komisyonu, ihaleye teklif veren 12 firmadan 9 firmanın teklif fiyatını aşırı düşük teklif olarak belirleyip, teklifi oluşturan bileşenler ile ilgili açıklama talebinde bulunmuştur.

 

İhale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilerden; 52 personel gideri, sözleşme giderleri, resmi-dini bayram günleri gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, giyim bedeli, minibüs, çift pikap konularında tekliflerine açıklama getirmelerini istemiştir. Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda ayrıca not olarak; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 8 gün X 52 personel=416 gün hesaplanacaktır” ve “minibüs ve pikap için şoför maliyetleri dikkate alınacaktır” açıklaması yapılmıştır.

 

Sorgulama yapılan 9 firmadan 6’sı aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermiştir. 3 firma ise aşırı düşük sorgulamasına açıklama yapmamıştır. Yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda 11.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 520.461,14YTL teklif fiyat veren Metro Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Metro Özel Güvenlik Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada; 52 işçinin normal mesaisi için 402.586,08YTL, yemek bedeli için toplam olarak 66.867,84YTL, resmi ve dini bayram günleri için 8.948,16YTL, %3 sözleşme gideri için 14.571,96YTL, giyim için 52 kişi üzerinden toplam 6.240,00YTL(kişi başına 120,00YTL), mali sorumluluk sigortası için 1.090,00YTL, minibüs için şoför ve giderler dahil 11.140,00YTL, pikap için şoför aidatı ve gideler dahil 9.017,00YTL tutar olmak üzere toplam 520.461,14YTL açıklamış olup, bu açıklamalarına ilişkin fatura, poliçe taahhütleri, sözleşme ve araç ruhsat fotokopilerini açıklaması ekinde sunmuştur.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeler, aşırı düşük teklif sorgulamasında yapılan düzenlemeler ve açıklanması istenilen birimler esas alınarak yapılan hesaplamada; 52 işçinin 12 aylık yemek, giyim ve %3 sözleşme gideri dahil normal mesai tutarı 489. 958,31YTL, resmi ve dini bayram çalışma tutarı 9.216,60YTL olmak üzere toplam 499.174,91YTL olarak gerçekleşmektedir. Bu tutara; başvuru sahibinin mali sorumluluk sigortası için açıkladığı 1.090,00YTL, bir minibüs için beyan ettiği 11.140,10YTL ve bir  çift kabin pikap  için beyan ettiği 9.017,00YTL tutarlar eklendiğinde 520.422,01YTL ortaya çıkmaktadır ki bu tutar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından düşük bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin üzerinde olması, açıklamalarına ilişkin belgeleri açıklaması ile birlikte sunması dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, bu fiyatını belgelendiremeyeceği yönündeki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1-İdari şartnamenin “Teklif fiyat dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yemek ve giyime ilişkin düzenleme yapılmış, ancak resmi ve dini bayram günleri, kontrol için iki araç bulundurulması gerektiği ile ilgili olarak ise bir düzenleme yapılmamıştır. Bu düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmiştir. Kamu İhale Tebliğinin XIII/G.13 üncü maddesinde; “teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlere çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” hükmü bulunmaktadır. İhale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 8 gün X 52 personel=416 gün hesaplanacaktır. Minibüs ve pikap için şoför maliyetleri dikkate alınacaktır” açıklaması yaparak, bu maliyetlerin açıklanmasını istemiştir. Ancak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu açıklamalar yer almamaktadır. İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde yer verilmeyen bir hususun aşırı düşük sorgulamasında teklif birimi olarak açıklanmasının istenilmesi mevzuata uygun değildir.

 

2-İdari şartname ve teknik şartnamede ihale konusu işin 52 personel ile güvenlik hizmeti alımı olduğu belirtilmiş olup, teknik şartnamenin 5.1 inci maddesinde; “yüklenici tesislerin genel güvenliğini 7 gün 24 saat süreyle aralıksız her türlü resmi ve dini tatil günleri dahil olarak 52 güvenlik görevlisi olarak sağlayacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Tebliğinin VIII/G maddesinde; “özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da Cumartesi ve/veya Pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında işin 52 kişi ile görüleceği belirtilmiş olup, anılan hükme uygun düzenleme yapılmadığı değerlendirilmektedir.

 

3-İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı belirtilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G.6 ncı maddesinde; “… yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir” hükmü yer aldığından, prim oranına ilişkin düzenlemenin şartnamede yapılmaması mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Netice itibariyle idarece ihale dokümanında yapılan ve mevzuata uygun olmayan yukarda yer verilen düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkilediği dolayısıyla ihalenin iptali gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Ahmet ÜLKER                                                         Muzaffer EREN

          Üye                                                                           Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul