• Karar No: 2007/UH.Z-1019
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :52
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1019
Şikayetçi:
 Merka Koruma Güvenlik Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Behiç Cantürk, Vali Fahri Bey Cad. Huzur İş Merkezi Kat:4/12 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.Cumhuriyet Mah. Malatya Yolu 5. Km ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 7993
Başvuruya konu ihale:
 2006/143831 İKN|li Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.06.94.0158/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 27.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 14.03.2007 tarih ve 7993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

             İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine,

 

             Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin usul ve yasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, başvuru sahibinin önce idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kamu İhale Kurumu kayıtlarına 27.12.2006 tarih ve 41922 sayı ile giren aynı tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine başvuru dilekçesi ve eklerinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 28.12.2006 tarih ve sayılı yazı ekinde idareye gönderildiği ve 04.01.2007 tarihinde idareye tebliğ edildiği, başvuru sahibi ve vekiline de aynı tarihli yazılar ile bildirimde bulunulduğu, idareye 04.01.2007 tarihinde ulaşan şikayet başvurusuna idarece 30 gün içinde cevap verilmediği halde, başvuru sahibinin 30 günlük cevap verme süresinin dolduğu tarihi izleyen 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

 Her ne kadar, bu süre geçtikten sonra idare kayıtlarına 26.02.2007 tarih ve 764 sayı ile  giren 26.02.2006 tarihli dilekçe  ile Kurum tarafından idareye gönderilen dilekçeleri hakkında yapılan işlem sonucunun kendilerine bildirilmesi gerektiğinden bahisle tekrar yapılan başvuruya cevap verilmediği belirtilmiş ise de, bu ikinci başvuru sözkonusu önceki başvurunun cevabının istenilmesi niteliğinde olup, ikinci kez bir şikayet başvurusu niteliğinde olmadığı, kaldı ki, ikinci kez yapılan başvurunun geçmiş olan başvuru sürelerini ihya etmeyeceği açıktır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Kuruma itirazen şikayet süresi, idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece 30 günlük süre içinde cevap verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

     1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine,

 

     2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul