En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1020
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :53
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1020
Şikayetçi:
 Belga Sağlık ve Zirai Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Cad. 4.Sokak 6/3 06520 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıyer Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, Büyükdere Mah. Çayırbaşı- Büyükdere Cad. 20 Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3564
Başvuruya konu ihale:
 2006/184772 İhale Kayıt Numaralı “Sarıyer İlçesi Dahilinde Sokak Hayvanlarının Toplatılıp Rehabilite Edilmeleri, Larva, Uçkun ve Haşerelerle Mücadele” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.03.66.0111/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sarıyer Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce 22.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sarıyer İlçesi Dahilinde Sokak Hayvanlarının Toplatılıp Rehabilite Edilmeleri, Larva, Uçkun ve Haşerelerle Mücadele” ihalesine ilişkin olarak Belga Sağlık ve Zirai Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 31.01.2007 tarih ve 3564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 12.7 nci maddesinde istenen TSE 8358 ve halk sağlığı, veterinerlik hizmetleri alanında alınmış ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin istenilmesinin ihale ilanıyla uyumsuz ve mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi işi ile larva uçkun ve haşerelerle mücadele edilmesi işinin farklı iki hizmet alanı olduğu, Kanunen aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin” başlıklı maddesinde “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.”hükmü,

 

Aynı Tebliğin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 9.1 inci maddesinde uçkunlar ve bunların larvaları ile mücadelede tercih edilen kimyasal maddeler ile alakalı olarak, bunların Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış veya ithaline izin verilmiş olması gerektiği ve ihale dosyasında ilaçları üreten ya da ithal eden firma tarafından düzenlenmiş satış belgesinin ihale dosyasında olacağı, 12.7 nci maddesinde ise TSE 8358 ve halk sağlığı, veterinerlik hizmetleri alanında alınmış ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin ihale dosyasında bulundurulması gerektiği hususları yer almıştır.

 

12.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan iş ait ihale ilanının Kalite ve standarta ilişkin belgeler başlıklı 4.3.4 nolu maddesinde “1- ISO 9001 Kalite Belgesi, 2-TS 8358 Türk Standartı Belgesi, 3- 27.01.2005 tarih, 25709 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığından alınmış olan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi” isteneceği yer almıştır.

 

İdarenin, şikayeti cevaplamak üzere yazmış olduğu 22.01.2007 tarihli yazıda, sözleşme tasarısının 9.2 nci maddesinde “İhale Dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının” yapıldığı, bu sıralamaya göre idari şartnamenin ilk sırada olduğu ve idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde istenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında “OHSAS” belgesinin istenmediği hususu yer almıştır.

 

Şikayetçi ihale dokümanını ihale tarihinden 11 gün önce almış, ancak şikayetini idarenin herhangi bir düzeltici işlem yapmasına imkan tanımayacak şekilde ihale günü gerçekleştirmiştir. “OHSAS” belgesinin ihale ilanında istenmemiş olması ve idarece şikayetçiye verilen yanıtta yer alan bu belgenin teklif veren isteklilerden aranmadığı  hususları bir arada değerlendirildiğinde, teknik şartnamede “OHSAS” belgesi istenmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte bu hususun rekabeti ve teklif vermeyi engellemediği anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu iş, esasen sokak hayvanlarının toplatılıp rehabilite edilmesi işi ile larva uçkun ve haşerelerle mücadele edilmesi işi olmak üzere iki ayrı iş olmakla birlikte, her iki işin de halk sağlığını sağlamaya yönelik olduğu ve işlerin birbirinden çok farklı teknik ve usuller gerektirmediği değerlendirildiğinde söz konusu hizmetlerin bir arada ihale edilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin” başlıklı maddesinde “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.” hükmü, yer almaktadır.

 

İdarenin, şikayeti cevaplamak üzere yazmış olduğu 22.01.2007 tarihli yazıda, sözleşme taslağının 9.2’nci maddesinde “İhale Dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının” yapıldığı, bu sıralamaya göre idari şartnamenin ilk sırada olduğu ve idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde istenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında “OHSAS” belgesinin istenmediği hususu yer almıştır.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenlemeler değerlendirildiğinde, idarece “iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi” istenmesinin mevzuata aykırı olduğu açıktır. İdare de şikayetçiye yazmış olduğu yazıda bu belgenin istenmemesi gerektiğini kabul etmiş, ancak idari şartnamenin sıralamada önceliğinden bahsederek, teknik şartnamedeki bu hususun önemi olmadığını ileri sürmüşse de, bu aykırılığın en azından şikayetçinin teklif vermesini engellediği anlaşılmıştır.

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ( b ) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

            Namık DAĞALP                   Muzaffer EREN                       K.Nejat ÜNLÜ

                II. Başkan                              Kurul Üyesi                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul