• Karar No: 2007/UH.Z-1021
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :54
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1021
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Cad. 380 K.7 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4697
Başvuruya konu ihale:
 2006/171411 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.04.63.0102/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Birim  Bilgi Teknolojileri  Tic. A.Ş.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-09.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye iştirak ettikleri, ihaleye en düşük fiyat teklifi vermelerine rağmen 4734 sayılı Kanunda yer almayan nedenlerle ihale dışı bırakıldıkları, idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesi uyarınca teklif ettikleri yazılımın kendi ürünleri olduğu, bunun Marka Tescil Belgesi ve Kültür Bakanlığı Tescil Belgesi ile belgelendiği, Bil-Kod numarasının da yazılım ekranlarında ve kurulum CD’lerinde yer aldığı, bunun yanı sıra sunulan belgelerde bir tereddüt olması halinde bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uyarınca tamamlatılabileceği,

 

2-İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “isteklilerden demonstrasyon istenilecektir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir” düzenlemesi bulunduğu, ihale dosyalarında bir ön bilgi olarak yazılım tanıtım CD’sini sundukları, teknik şartnameye verdikleri cevapta ve teklif eki belgelerde yeterlik demosu ile ilgili atıflarda bulundukları, dolayısıyla ihale dışı bırakılmalarını gerektirecek bir husus olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı  maddesinde; “Teklif edilen yazılımın isteklinin kendisine ait olduğunu gösterir belge, teklif edilen yazılımın firmanın kendi yazılımı olmaması halinde, teklif ettiği uygulama yazılımının yetkili
bayi veya ortak temsilcisi statüsünde olduğunu gösterir belge”
sunulması gerektiği düzenlemesi bulunmaktadır.


Başvuruya konu ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A. Ş. bu maddeye istinaden Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi Sureti vermiştir. İhale komisyonu Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A. Ş. tarafından sunulan Marka Tescil Belgesi Sureti’nin yazılımın kendi malı olduğunu göstermeyeceğini belirterek Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A. Ş.’nin ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

Söz konusu düzenlemeye istinaden başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A. Ş. tarafından sunulan Marka Tescil Sureti Belgesinde; “Bilgisayarlar, bilgisayar yazılım ve donanımları, kişisel bilgisayarlar, el tipi bilgisayarlar ve parçaları, yazıcılar, laser yazıcılar, tarayıcılar (scannerler), bilgisayarlar için ana bellekler(hard diskler), barkod okuyucular ve bunların parçaları ile aksesuarları, elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar, kesintisiz güç kaynakları gibi malzemelerin satışı hizmetleri, hastane bilgisayar otomasyonu yazılımları ve satışı hizmetleri, teknik bakım ve desteğin sağlanması hizmetleri, biletmatik ve sıramatik satışı hizmetleri, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre  11.09.2001 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiştir” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında yapılan düzenleme ile isteklilerin “yazılımın kendine ait olduğunu belgelemesi” konusunda ne tür bir belge sunulması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapılmamış olup, bunun belgelendirilmesi istenilerek, belgenin türü ve şekli isteklilerin belirlemesine bırakılmıştır. Başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A. Ş. ‘de kendisine göre yazılımın kendisine ait olduğunu gösteren belge olarak Marka Tescil Belgesi Sureti’ni sunmuş bulunmaktadır. Başvuruya konu bu ihalede, ihale komisyonunun idarece belirleme yapılmayan bir konuda istekli tarafından sunulan belgenin yeterli olmadığına ilişkin değerlendirme yapmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İlan ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde; “isteklilerden demostrasyon istenecektir. Firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Firmalar istenen şekilde demostrasyonu yapmakla mükelleftir. Demostrasyon için her türlü masraf ve ekipman istekli tarafından karşılanacaktır. Demostrasyonun uygun olup olmadığını oluşturulacak komisyon değerlendirip karar verecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yapılan bu düzenleme ile idare, demostrasyon istediğini, ancak demostrasyonun nasıl yapılacağını isteklinin bildirmesini istemektedir. Dolayısıyla idarece yapılan düzenlemede demostrasyonun nasıl yapılacağı hususu isteklinin takdirine bırakılmış bulunmaktadır. Başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. ise bu maddeye istinaden her hangi bir yazılı belge vermemiş, ancak demostrasyona ilişkin olarak ihale dosyasında yazılım tanıtım CD’si sunmuştur. İhale komisyonunca yazılım tanıtım CD’si açılmadan belge olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar verilmiştir. İstekli tarafından sunulan yazılımın tanıtımına yönelik CD’nin açılmadan ihale dışı bırakılması işleminde mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan teknik şartnamenin 14.2 nci maddesinde; “alıcı tarafından ihale öncesinde program demostrasyonu (DEMO) istenebilir. Satıcı bu isteği yerine getirmelidir” düzenlemesi bulunmaktadır. Birim Bilgi İşlem Teknolojiler A.Ş tarafından ihale dosyası içerisinde sunulan Teknik Şartnameye Cevaplar belgesinde teknik şartnamenin 14.2 nci maddesi için “Birim HBYS yukarıda bahsi geçen gerekleri yerine getirmektedir” cevabı verilmiştir.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

1-İhale ilanı ve idari şartnamede mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenildiği düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.-Server San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca iki adet iş deneyim belgesi sunulmuştur.

 

Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş. tarafından sunulan ve ihaleyi yapan Adana Numune Hastanesince düzenlenmiş 09.01.2007 tarih ve 39 sayılı iş bitirme belgesinin tutarı 1.395.360,00YTL’dir. Anılan iş deneyim belgesinde yüklenicinin Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.-Server San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu, Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.’nin iş ortaklığındaki hissesinin % 80 olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 1.395.360,00YTL tutarındaki iş deneyim belgesinde Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.’nin hissesi % 80 olup, 1.395.360,00YTL’nin % 80’i 1.116.288,00YTL olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgesine ilişkin 42 nci maddesinde; “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.-Server San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca sunulan “İş Ortaklığı Beyannamesi” belgesinde pilot ortağın %55 hisse ile Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş. olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla ihalede istenilen teklif edilen bedelin % 40’ı oranındaki iş deneyim belgesinin %70’inin pilot ortak olan Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş. tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.-Server San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif tutarı 4.513.000,00YTL’dir. Teklif tutarının % 40’ı 1.805.200,00YTL, bu tutarın da % 70’i 1.263.640,00YTL olarak ortaya çıkmaktadır ki, pilot ortak Keynet Bilgisayar ve Büro Mak. Tic. Ve San. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı bu tutarı karşılamamaktadır. İş deneyim belgesi yetersiz olan iş ortaklığının ihale dışı bırakılmayarak üzerine ihale yapılması mevzuata uygun değildir.

 

2-İlan ve idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” maddesinde;


1-İhaleye iştirak edecek firmalar teknik şartnamede istenilen yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek sayı ve nitelikte personel istihdam ettiğini  belgelemelidir.


2-Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarından en az bir er kişinin yetkili firmalardan alınmış kullanacağı veri tabanı, veri tabanı ve ağ kontrol server işletim sistemi,ve network cihazları üreticisinden eğitim sertifikası olmalıdır.


3-Her bir aşama için ön görülen adam-ay bilgisi ile teknik eleman isimleri ve unvanları da teklifte yer almalıdır. Firma teklifinde aşağıdaki bilgileri de vermelidir.


a-Firmada çalışan toplam yazılım/donanım mühendisi,tekniker,teknisyen veya diğer teknik personel ve eğitim sayıları.


b-Bu projede çalışacak elemanların özgeçmişleri,kimlik bilgileri ve konuları ile ilgili deneyimleri ve eğitimleri.”

 

Düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmü bulunmakta olup, idarece ihale dokümanında yapılan çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemenin bu hükme aykırı olduğu, dolayısıyla düzenlemenin katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici olduğu değerlendirildiğinden ihalenin iptali gerekir.

 

3- İlan ve idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler başlığı altında; “Firma şartnamenin tamamına teklif verebilecek özelliklerde, sistem entegratör kapasitede ve projeyi yürütecek tecrübede olmalıdır” düzenlemesi ve ayrıca “İstekliler teklif dosyalarında yerine getiremeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında açıkça belirtmeli tüm maddelere şartnamedeki madde numaraları belirtilerek tek tek anlaşılır şekilde cevap vermelidir. Teklifler en az iki kopya teslim edilecektir. Tekliflere şartnamede belirtilen madde numara sıralarına göre ve madde numarası belirtilip gerekli detaylı açıklamalar yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.


  İdarece ihale dokümanında “Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriteri” olarak belirlenen, “Firma şartnamenin tamamına teklif verebilecek özelliklerde, sistem entegratör kapasitede ve projeyi yürütecek tecrübede olmalıdır” düzenlemesi muğlak olup, nasıl belgeleneceği belirsizdir.

 

Ayrıca; “İstekliler teklif dosyalarında yerine getiremeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında açıkça belirtmeli…” düzenlemesi ile teklifler arasında eşit değerlendirme yapılmasını engelleyici bir düzenleme tesis edilmiş bulunmaktadır.


          4-İhale ilanı ve idari şartnamesinde, “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında; “İsteklinin yazılımının çalıştığı referans listesi” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile idare isteklilerden referans listesi istemektedir. Ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı VIII/I maddesinde; “Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir” hükmü yer almakta olup, düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı açıktır.

 

5-İhaleye ilişkin idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; ihalenin teklif birim fiyat olduğu belirtilmiş olmasına karşın, birim fiyat eki teklif cetvelinde birim fiyatlar belirtilmemiş, cetvel boş bırakılmıştır. Ancak isteklilerce ihaleye sunulan teklif mektubu eki birim fiyat cetvellerinde ihale dokümanı ekinde verilen ihtiyaç listesi esas alınarak; merkezi antivirüs yazılımı, veritabanı yönetim sistemi, HBYS, PC kullanıcı ve sistem sorumlusu personel, personel eğitim hizmetleri şeklinde olmak üzere 5 birim belirtilmiştir. İsteklilerce sunulan teklif mektubu eki birim fiyat cetvelleri bu haliyle ihale konusu işin birimlerini esas almakla birlikte, idarece verilen teklif mektubu eki birim fiyat cetveline uygun değildir.

 

İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik kriterlerine ilişkin yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olması yanında katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul