En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1022
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :55
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1022
Şikayetçi:
 Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Alemşah Mah. Kalender Sokak Erkaya Apt. No 4/102 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gülkent Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Caddesi No 104/1 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5351
Başvuruya konu ihale:
 2006/180739 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 10 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.05.09.0078/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülkent Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “2007 Yılı 10 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 294.500,00.-YTL ile Münir TEMELLİ firmasının uhdesinde kaldığının kesinleşen ihale kararı ile anlaşıldığı, ihaleye firmaları tarafından 282.736,00.-YTL fiyat verildiği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilecek masraflarda personelin yol ve yemek ihtiyaçları ile ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yol bedeli verilmeyeceği, yemek ihtiyaçlarının hastane idaresi tarafından karşılanacağının yazıldığı, ayrıca idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan giyim bedeli ayni olarak karşılanacak ve teklif fiyat dahil edilecektir denildiği, tekliflerinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi üzerine 16.01.2007 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, idarece tekliflerinin kabul edilmediğinin 31.01.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararına 12.02.2007 tarihinde itiraz edildiği, 13.02.2007 tarihinde posta ile idarenin cevabının gönderildiği, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflara göre giderlerin hesaplandığı ve giyim bedeli ayni karşılanacağından ilgili üretici ve imalatçı firmadan ihaleden önce proforma fatura alınarak teklif fiyata dahil edildiği, idarenin cevabında günümüz piyasa koşullarında hiçbir üretici ve imalatçı firmanın bu  fiyatlardan malzeme veremeyeceğinin belirtildiği, bununla birlikte ilgili ihale için kullanılacak personel kıyafetleri için bir bedel öngörüldüğü ve bu bedelin ilgili firmanın antetli kağıda yazılı kaşeli ve imzalı olarak idareye sunulduğu, üretici firma ile firmalarının bir ticari ilişkisi bulunduğu, bununda açıklamalarında belgelendirildiği, üretici firmanın proforma faturada istenilen kıyafetleri yazılı bedeller üzerinden vermeyi kabul ve taahhüt ettiği, aşırı düşük teklif sorgulamalarında hastanede kullanılacak olan temizlik malzemeler için bir maliyet tekliflerine eklenmediği, bu malzemeler firmalarının stoklarından karşılanacağının ilgili bilgi ve belgeleriyle sunulduğu, işçilik maliyetine vazgeçilmez olan maliyet kalemleri eklenmek suretiyle (işçilik maliyeti, yemek, yol ve giyim v.b) tekliflerinin asgari maliyet altında olmadığı, kullanılacak temizlik malzemelerinin asgari maliyete dahil olmadığının ilgili mevzuatta açıkça belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendi uyarınca ihale konusu hizmetin 2007 yılı 10 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti olduğu,

 

            09.01.2007 tarihinde yapılan  söz konusu ihaleye toplam 11 istekli tarafından teklif verildiği,

 

            09.01.2007 tarihli İhale komisyonunun Teklif Zarfı Değerlendirme Tutanağında bütün isteklilerin belgelerinin tam ve uygun bulunduğunun belirtildiği ve 10.01.2007 tarihli İhale Komisyonu Tutanağı ile  Nurtem Temizlik Ltd.Şti., Pırıltı Tem.Taah.İnş.Medikal San.ve Tic.Ltd.Şti., Aktif Güvenlik Sistemleri Temizlik Hiz.Mak.San.ve Tic. A.Ş, Tokgöz Gıda Tem.Malz.Paz.Ltd.Şti., Münir Temelli, Atılım İnş.İnş.Malz.Gıd.ve Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti., Partem Parlayan Temizlik Taah.İnş.Medikal San.ve Tic.Ltd.Şti., Tuğra Temizlik Güv.Sis.Oto.Emlak Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti., Saytem Sağlık Hiz.Otom.Gıd.Tem.Nak.Ltd.Şti. ve Kıvılcım Medikal Ltd.Şti. olmak üzere ihaleye teklif sunan 11 istekliden 10’unun teklifi aşırı düşük bulunarak ilgili isteklilerin 19.01.2007 tarihine kadar tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesine karar verildiği,

 

            Tokgöz Gıda Tem.Malz.Paz.Ltd.Şti., Nurtem Temizlik Ltd.Şti., Atılım İnş.İnş.Malz.Gıd.ve Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Aktif Güvenlik Sistemleri Temizlik Hiz.Mak.San.ve Tic. A.Ş’nin 19.01.2007 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmamaları üzerine İhale Komisyonunun 22.01.2007  tarihli tutanağı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

           

            İdarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibi Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihli yazısı ekinde aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamada bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmamasına ilişkin olarak İhale Komisyonunun 30.01.2007 tarihli kararında özetle; Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı açıklamaları incelendiğinde asgari maliyet toplamı kalemleri içinde toplam 40 işçi için yer alan asgari ücretin asgari ücret SSK işveren hissesi ve işsizlik prim oranlarını karşıladığı, ancak yine bu maliyet kalemleri içinde yer alan 2’şer takım elbise ve 1 çift ayakkabı dahil bir personel için belirlediği birim fiyatın 0,024.-YTL ve tüm personel için 0,960.-YTL olduğu, işçilik hesaplama modülünde toplam giyim bedelinin bulunmadığı asgari işçilik maliyetleri üzerine %3 sözleşme giderlerini ekleyerek teklifin verildiği, giyim malzemelerine ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu, bu faturada 1 takım forma için 0,70.-YTL birim fiyat verildiği, 80 takım forma için toplam tutarın 56,00.-YTL olduğu, 1 çift ayakkabı için 1,00.-YTL birim fiyat verildiği toplam 40 çift ayakkabı için tutarın 40,00.-YTL olduğu, toplam giyim bedelinin 96,00.-YTL olduğu ve proforma  faturayı düzenleyen söz konusu firmanın %99 iskonto yaptığını ve bu malzemeleri 0,96.-YTL gibi bir tutara istekli firmaya vermeyi kabul ettiğini proforma faturada belirttiği, ancak toplam 0,96.-YTL gibi bir bedelle söz edilen giyim malzemelerinin istekli firmaya verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, salt belgelendirildiği gerekçesi ile açıklamasının yeterli görülmesinin mümkün bulunmadığı, isteklinin teklif fiyatına temizlik malzemeleri için bir maliyet eklemediği, malzemelerin imalatçı firmalardan tedarik edileceğinin ve stok ve envanterlerinde bulunduğunun bildirildiği, idarenin yaklaşık maliyet belirleme aşamasında anılan firmanın yaklaşık maliyetini bildirdiği belgede temizlik malzeme maliyeti için metrekareye 4,50.-YTL gibi bir fiyat verdiği halde ihaleye esas teklif fiyatında bu maliyet kalemi için bir bedel belirlenmemesinin çelişkili olduğu,  yapılan değerlendirme sonucunda yazılı açıklamaları uygun bulunmayarak isteklinin teklifinin reddedildiği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Teknik şartnamenin 6.3 ncü maddesinde istenilen temizlik malzemeleri teklif fiyata dahil edilecektir. Hastanemizin temizlik yapılacak toplam alanı 15.776 m2 dir.”,

 

            26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde arntış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

            26.3 üncü maddesinde; “Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.”,

 

            26.4 üncü maddesinde; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuat çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”,

 

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.”

 

            İdari şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin olarak 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 306 (üçyüzaltı) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.03.2007 işi bitirme tarihi 31.12.2007 dir. …”,

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 4.7 nci maddesinde; “Milli ve dini bayram günlerinde gerekli yerlerde temizlik hizmeti devam edecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır….

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır….”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:… 2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. …Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

 

          Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca söz konusu ihaleye ait aşırı düşük teklif sorgulamasında; asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan temizlik sarf malzemeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı, amortisman ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler için bir bedel öngörülmesinin istenilmeyeceği, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta amortismana tabi olmayan temizlik malzemeleri için öngördükleri bedelin maliyetini tevsik eden belgeleri sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Ayrıca; söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 4.7 nci maddesinde milli ve dini bayram günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtildiğinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret tutarının da teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde ödenecek ücretin belirlenebilmesi ve teklif maliyetine dahil edilerek teklif fiyatının hesaplanabilmesi için ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerine ilişkin olarak çalışılacak gün ve personel sayısının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 

            Bununla birlikte; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında belirtilmediğinden, mevcut ihale dokümanı ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücretin hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Söz konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücret ile temizlik sarf malzemeleri ve giysi bedeli hariç olmak üzere yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret üzerinden %3 sözleşme gideri dahil 40 işçi için 10 aylık asgari işçilik maliyetinin 282.735,00.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede başvuru sahibinden idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 16.01.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında; 40 işçi için giysi bedelinin toplam 0,96.-YTL olarak öngörüldüğü ve giyim bedelinin proforma fatura ile belgelendirildiği, temizlik malzemeleri için teklif fiyatına herhangi bir maliyet eklenmediği, ayrıca firma karı olarak 0,01.-YTL öngörüldüğü ve giysi bedeli dahil brüt asgari ücret ve %3 sözleşme gideri dahil hesaplanan 282.735,99.-YTL asgari işçilik maliyetine 0,01.-YTL kar eklenerek teklif bedelinin 282.736,00.-YTL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret ile ayni karşılanacak giysi bedeli dahil asgari işçilik maliyeti (274.500+0,96=274.500,96.-YTL) ve asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 sözleşme gideri dahil  olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti 282.735,99.-YTL (274.500,96 x 1,03) olarak bulunmuştur. Ancak teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının belirlenebilmesi için söz konusu bu tutara resmi tatiller için hesaplanacak ücret ile temizlik sarf malzemeleri bedelinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            Bununla birlikte; başvuru sahibinin teklif bedeli olan 282.736,00.-YTL’nin teklif maliyetine dahil olduğu anlaşılan temizlik sarf malzemelerine ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde ödenecek ücrete ilişkin bir bedel içermediği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak söz konusu ihaleye ait ihale dokümanında milli ve dini bayram günlerinde gerekli yerlerde temizlik hizmetinin devam edeceği belirtildiğinden teklif maliyetine resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışacak personele ödenecek ücretin de dahil bulunduğu anlaşılmasına karşın, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında belirtilmediği anlaşıldığından, mevcut ihale dokümanı ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücretin  hesaplanması mümkün bulunmadığından söz konusu ihalede teklif maliyetinin belirlenemeyeceği ve tekliflerin idarece değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihaleye ait ihale dokümanında milli ve dini bayram günlerinde çalışma yaptırılacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi “Teknik Şartnamenin 4.7 maddesinde; “Milli ve dini bayram günlerinde gerekli yerlerde temizlik hizmeti devam edecektir” biçiminde yer alan açıklama da; ihale kapsamı içinde bir çalışmayı zorlamamaktadır.

 

Açıklanan bu durum çerçevesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde ödenecek ücretin saptanılmasına ve ihale dokümanın da  bu günlere ilişkin olarak çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesine gerek bulunmadığından, şikayetin uygun bulunmadığı oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul