• Karar No: 2007/UH.Z-1023
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :56
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1023
Şikayetçi:
 Norm Sanayi Ürn. İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlıevler Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kızılçam D:3 34752 İçerenköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Belediye Başkanlığı, Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. Belediye Hizmet Binası 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7899
Başvuruya konu ihale:
 2007/9596 İhale Kayıt Numaralı “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Atıkların Toplanması ve Bertarafı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.06.85.0120/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Belediye Başkanlığı’nca 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Atıkların Toplanması ve Bertarafı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Norm Sanayi Ürn. İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ihale yapılmadan önce 22.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.03.2007 tarih ve 7899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, 1- Her türlü katı atık toplama ve taşıma işi, 2- Düzenli depolama işi, 3- Karışık evsel atıkların tümünün ayrıştırıldığı geri dönüşüm işi. Yukarıdaki işlerden herhangi ikisini beraberce yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olduğu, karışık evsel atıkların tümünün ayrıştırıldığı geri dönüşüm işinin teknik ve çok kapsamlı olduğu, benzer iş kavramının bu şekilde bırakılması halinde firmalarının ihaleye girmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, ihale dokümanına yönelik iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin;

            a) Adı: Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde atıkların toplanması ve bertarafı hizmeti alımı işi

            c) (Fiziki) miktarı ve türü: Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde cadde, sokak, park-bahçe, yeşil alan vb., yerlerin süpürülmesi ile evsel ve evsel nitelikli atıkların, inşaat atıklarının, endüstriyel atıkların, tıbbi atıkların vb. toplanarak düzenli depolama sahasına nakli ve depolanması hizmet alımı işi” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

1-      Her türlü katı atık toplama ve taşıma işi,

2-      Düzenli depolama işi,

3-      Karışık evsel atıkların tümünün ayrıştırıldığı geri dönüşüm işi.

            Yukarıdaki işlerden herhangi ikisini beraberce yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Balıkesir Belediyesi Sınırları Dahilinde Cadde ve Sokakların Süpürülmesi İşi ile İlgili Teknik Şartnamenin “Şartnamenin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde “Yüklenici ile idare arasında akdedilecek olan sözleşme çerçevesinde; Balıkesir Belediyesi sınırları dahilinde cadde, sokak, vs. süpürülmesi işi ile ilgili yüklenicinin yapacağı iş ve hizmetler ile diğer yükümlülükler iş bu Teknik Şartnamenin konusunu oluşturur.” düzenlemesi ve Balıkesir Belediyesi Sınırları Dahilinde Katı Atıkların Düzenli Depolanmasına Ait Teknik Şartnamenin “Şartnamenin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde “Yüklenici ile idare arasında; Balıkesir Belediyesi Savaştepe Yolu üzeri 7. Kilometrede bulunan katı atık deponi sahasının işletimi işi ile ilgili olarak akdedilecek olan sözleşme çerçevesinde yüklenicinin yapacağı iş ve hizmetler ile diğer yükümlülükler iş bu Teknik Şartnamenin konusunu oluşturur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, ihale konusu işin Cadde, Sokak, Park ve Yeşil Alanların Süpürülmesi ile Evsel, İnşaat, Endüstriyel ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Depolama Sahasına Nakli şeklinde üç ana başlık altında toplandığı anlaşılmaktadır.

 

            İhale konusu iş kapsamında yer alan atıkların toplanması ve taşınması ile bunların depolanması hizmetine benzer iş tanımında yer verildiği ancak ihale konusu iş kapsamında yer almayan karışık evsel atıkların tümünün ayrıştırıldığı geri dönüşüm işinin de benzer iş tanımında istenildiği görülmüştür. İstekliler tarafından sunulacak iş deneyim belgesinde, benzer iş tanımında ayrı başlıklar altında düzenlenen işlerin herhangi ikisinin birlikte yapılmış olması şartının aranmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” olarak tanımlanmıştır.

 

            Anılan mevzuat hükmünde idarelerce yapılan benzer işin ihale konusu işe nitelik ve nicelik bakımından benzerlik göstermesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

            İdari şartnamede yer alan benzer iş tanımı için yapılan söz konusu düzenleme irdelendiğinde, ihale konusu işin zaten benzer iş tanımı içerisindeki iki başlığın kendisi olduğu, ihale konusu işi yapmış olanların ihaleye katılmasında bir engel olmadığı dikkate alındığında iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul