En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1027
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :60
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1027
Şikayetçi:
 Zhs İnşaat Proje Müh. Dek. Tes. Mak. Elk. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., 159. Sokak No:10/1 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5530
Başvuruya konu ihale:
 2006/185171 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.33.0201/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 05.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zhs İnşaat Proje Müh. Dek. Tes. Mak. Elk. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İdarenin 11.01.2007 onay tarihli iptal işleminin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarece yapılan ihaleye dört firmanın iştirak ettiği, ihale yapıldıktan birkaç gün sonra idareyi telefonla aradıkları ve idarece ihalenin Depar Bilgisayar lehine sonuçlandırıldığının bildirildiği ancak idarece yapılan hesaplamanın yanlış olduğunun hatırlatılması üzerine ihale iptal edilerek itiraz süresi beklenmeden yeniden ihaleye çıkıldığı, ihalenin Depar Bilgisayar için organize edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin idarece iptal edilmesine ilişkin gerekçelerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.01.2007 tarihinde Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu üyelerince 08.01.2007 tarihinde ihalenin iptaline ilişkin tutanak düzenlenmiş olup, sözkonusu tutanakta “…isteklilerin teklif ettikleri bedellerin incelenmesinde Aşırı Düşük Teklifin olup olmadığının hesabı sırasında İdaremizce hazırlanan bu işe ait yaklaşık maliyet hesabının %15 oranındaki müteahhit karının yanlış hesaplanmış olduğu, bunun neticesinde bu yanlışlığın tekliflerin değerlendirilmesini olumsuz etkilediğinden yapılan ihalenin iptal edilerek bu işe ait bilgi ve belgelerin tekrar gözden geçirilip düzeltildikten sonra ihaleye çıkılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” ifadesine yer verilmiş, aynı tarihli ihale komisyonu kararında da “… verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının hesabı aşamasında ihale dokümanında bazı hataların olduğu görülmüştür. Bu nedenle ihalenin iptal edilerek ihale öncesi hazırlanan işe ait ihale dokümanlarının gözden geçirilip düzeltildikten sonra yeniden ihaleye çıkılması komisyonumuzca uygun görülmüş…” denilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği, komisyon kararının 11.01.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede iptal gerekçesine konu olan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde; İdarece yaklaşık maliyet hesabında ihale konusu işte çalışacak toplam 12 personelin maliyetinin hesaplandığı, ayrıca hesap cetvelinin son satırında %15 müteahhitlik karı ve genel giderlere yer verildiği, ancak %15 müteahhitlik karı ve genel giderlerin aritmetik hata yapılmak suretiyle eksik hesaplandığı anlaşılmıştır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesap cetvelinin personel maliyetlerine ilişkin diğer kalemlerinde de hatalı hesaplamalara yer verildiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde; “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki  mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde “İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmüne,

 

“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (H /b) bendinde;

            “…

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet, 12 adet personele ilişkin ücret, işveren sigorta prim toplamı ve sözleşme giderlerinden oluşmaktadır. Teklif fiyata dahil olan masrafların idari şartnamede açık olarak belirtilmesi karşısında, idarece yaklaşık maliyetin hatalı olarak hesaplanmasının isteklilerce teklif bedellerinin sağlıklı olarak belirlenmesine engel teşkil etmeyeceği izahtan varestedir. İdarece iptal gerekçesine konu olan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde müteahhitlik karı ve genel giderlerin hesaplanmasında yapılan aritmetik hatanın aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine engel teşkil etmeyeceği, ayrıca yaklaşık maliyet hesap cetvelinin diğer kalemlerinde hatalı hesaplama yapılmakla birlikte, ihalenin yalnızca personel maliyetleri ile sözleşme giderlerinden oluştuğu gözönüne alındığında, personel maliyetlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan sabit tutarlar olması nedeniyle teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanarak aşırı düşük tekliflerin tespiti ve sorgulanmasının mümkün bulunduğu anlaşılmıştır.           

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale idare tarafından iptal edilmiş olup şikayetçi, idarenin iptal kararının yerinde olmadığı iddiasıyla Kuruma başvurmuştur.

 

            İdarenin iptal gerekçesi Kurul Kararında yer almakta olup idarenin aldığı kararın yerinde olduğu görüşüne varılmıştır.            

 

            Öte yandan 4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” olarak belirlenmiştir. İhale konusu iş 12 personelin idarede çalıştırılması işidir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine idarede personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

            Açıklanan nedenlerle incelenen ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiğinden 4734 sayılı Kanunun ( c ) bendi uyarınca “İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” oyu ile karara katılmıyoruz.

                                                               

 

 

K.Nejat ÜNLÜ                       H.Hüseyin GÜRHAN                            Muzaffer EREN

  Kurul Üyesi                                  Kurul Üyesi                                            Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul