• Karar No: 2007/UH.Z-1028
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :61
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1028
Şikayetçi:
 Esas Özel Güv. Eğit. ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti., İstiklal Mah. Ertuğrulbey Sok. Nu:2 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, Ordu Bulvarı Nu:64 03200 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5201
Başvuruya konu ihale:
 2006/177601 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Şube ve Bağlı İşyerleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve08.05.03.0171/2007-5E sayılı  Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Afyonkarahisar Şube ve Bağlı İşyerleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güv. Eğit. ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti.’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2007 tarih ve 5201 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; “ihale konusu işe ilişkin asgari maliyetin ihale komisyonunca yanlış hesaplanması neticesinde gerçekte asgari maliyetin altında olan teklifi veren firma üzerinde ihalenin bırakılmış olmasının mevzuata aykırı olduğu” iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu işin yemek, yol ve işçilik ücreti ile bunlara ilişkin sözleşme gideri dahil (giyim ve mali sorumluluk sigortası giderleri hariç) asgari işçilik maliyeti 631.896,96 YTL’dir.

 

İhale üzerinde bırakılan Yamanlar Güv. Ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının yemek, yol, işçilik, giyim ve mali sorumluluk sigortası ile bunlara ilişkin sözleşme giderleri dahil 640.512,20 YTL dir.

 

Anılan teklif miktarının yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış, isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilen konularda belge sunmuş ve idare tarafından sunulan söz konusu belgeler kabul edilerek teklif değerlendirmeye alınmış ve en avantajlı 1. teklif olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin fazla mesai ücreti dikkate alınmadığı için asgari işçilik maliyetinin yanlış hesaplandığına yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemelerde;

 

Güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat görev yapacağı ve idarenin uygun göreceği vardiya esasına göre çalıştırılacağı, izin durumunun 4857 sayılı Kanun çerçevesinde yine idare tarafından belirleneceğine ilişkin düzenlemeye ihalede kullanılan teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde yer verilmiştir.

 

Vardiya, idarenin uygun göreceği şekil ve şartlarda haftalık 45 saati geçmiyecek şekilde yapılması planlandığından ihale dokümanında fazla mesaiye ilişkin düzenleme yapılmadığı, gerek duyulması halinde idarenin kadrolu olan 6 adet güvenlik görevlisinin de bu işlerde istihdam edileceği idarenin başvuru sahibine hitaben yazılmış 01.02.2007 tarih ve 740 sayılı yazısında belirtilmiştir.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin  G- Özel Güvenlik Alımı İhaleleri başlığı altında, “İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir” . hükmü bulunduğundan ihale dokümanında fazla mesaiye ilişkin bir düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı değildir.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin ihale komisyonunca fazla mesai dikkate alınmadığı için yanlış hesaplanması neticesinde gerçekte asgari işçilik maliyetin altında kalan teklifi veren firma üzerinde ihalenin bırakılmış olmasının mevzuata aykırı olduğuna yönelik iddiası yerinde değildir.

 

Şikayete konu ihalede sözleşme imzalanmış olduğundan, sözleşmenin imzalanmasında herhangi bir usulsüz işleme yer verilip verilmediğine yönelik yapılan incelemelerde;

 

İhale Komisyonu kararının tebliğinden sonra Esas Özel Güvenlik Eğitim  ve İstihdam Hiz. Ltd. Şti. nin  08.01.2007 tarihli başvuru dilekçesi üzerine şikayete ilişkin karar alınmadan, ihalenin 31.01.2007 tarihine kadar yetiştirilmesinin elzem olduğu gerekçesiyle 11.01.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alınmıştır..

 

Bunun üzerine söz konusu başvuru sahibi, Kuruma ivedilik kararının kaldırılmasına yönelik talebinin içeren 23.01.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile başvuruda bulunmuş, 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-352 nolu Kurul Kararı ile Kamu İhale Kurulu tarafından şikayetin süre yönünden reddine karar verilmiştir.

 

Kararın tebliğini müteakip 30.01.2007 tarihinde en avantajlı 1. teklif sahibinin sözleşmeye davet edilmiş ve 31.01.2007 tarihinde sözleşme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40, 41, 42  ve 55 inci maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda usulüne uygun olarak imzalanmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul