En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1030
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :65
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1030
Şikayetçi:
 Şen Yemek Temz. Turz. Güv. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Yeşiltepe 27/1 Sokak No:16 Merkez/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Akçakoca Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Mahallesi 81650 Akçakoca/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3877
Başvuruya konu ihale:
 2006/177881 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.03.93.0201/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akçakoca Devlet Hastanesi tarafından 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şen Yemek Temz. Turz. Güv. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarih ve 3877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, 2007/UH.Z-855 sayılı Kurul Kararı ile ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3. 7(a) bendinde yer alan “ihale süresi boyunca et, ekmek, süt ve süt ürünleri temin edileceği tesisler belirlenerek bu konuda hem tesis hem de istekli tarafından taahhütname verilecektir.” ifadesine ve 7.1. (k) bendinde yer alan “bu şartnamenin 8 inci veya 36 ıncı maddelerinde istenmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeler” ifadesine ilan metninde yer verilmediği, ayrıca ihale ilanının istenilen belgeler bölümünde “ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” ifadesinin bulunduğu ancak idari şartnamenin yeterlik kriterleri bölümünde bu ifadeye yer verilmediği, ilan ve idari şartname arasında çelişki bulunduğu

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yer alan personelin portör olmadıklarına ve 6 ayda bir sağlık raporu alacaklarına dair düzenlemenin, ihale süresi boyunca et, ekmek, süt ve süt ürünleri ihtiyacının temin edileceği tesisler belirlenerek bu konuda hem tesis hem de istekli tarafından taahhütname verileceğine dair düzenlemenin, et ve ekmek ihtiyacının temin edileceği tesise ait Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikası ile süt ve süt ürünlerinin temin edileceği tesise ait TSE yada Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi ve Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası istenilmesine yönelik düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

            3) İhaleye katılım için idareye geldiklerinde ihale üzerine bırakılan firma tarafından tacizlere maruz kalındığı, komisyondan talep edilmesi sonucu polis çağrıldığı, ihaleye katılan firmaların can güvenliğinin sağlanmadığı, ayrıca 22.01.2007 tarihli idarenin şikayet başvurusuna cevabi yazısında idarece başvurunun süresinde yapılmadığının belirtildiği ancak idareye 09.01.2007 tarihinde faks çekildiği, teyit raporunun ekte bulunduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereğince, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 22.12.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.01.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Erdem Oğdenmert Sos. Hiz. Tur. Gıda Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.11.2006 tarihinde Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-855 sayılı kararıyla 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul