• Karar No: 2007/UH.Z-1031
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :66
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1031
Şikayetçi:
 Koç Özel Güv. Yemek Üretim ve Dağ. Tem. Hizm. ve Malz. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hacivat Mahallesi No: 39/4 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Zübeydehanım Doğumevi Başhekimliği Hüdavendigar Mah. Hat Cad. No: 2 16090 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5325
Başvuruya konu ihale:
 2006/154261 İhale Kayıt Numaralı “149 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri, Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.12.0119/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Zübeydehanım Doğumevi Başhekimliği’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “149 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri, Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Koç Özel Güv. Yemek Üretim ve Dağ. Tem. Hizm. ve Malz. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5325 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçesi ile  26.02.2007 tarih ve 6273 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 19.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihalenin iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) 11.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye firmalarının teklif verdiği, daha sonra ihale yetkilisinin 19.12.2006 tarihli kararı ile “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri, Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri” nin bir arada ihale edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olmasının gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, söz konusu ihalede ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye çıkıldığı, ihale dokümanı ve benzer iş tanımında rekabeti engelleyici bir düzenleme bulunmadığı, ihale dokümanına herhangi bir şikayet başvurusu bulunulmadığı halde ihale onayını imzalayan ihale yetkilisinin Kanunun temel ilkelerine aykırılık ve rekabetin engellenmesi hususlarını gerekçe göstererek ihaleyi iptal etmesinin tereddüt oluşturduğu, ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı,

 

            2) İdareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevap yazısının mevzuatta aranılan şekil şartlarını taşımadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, ihalenin idarece 19.12.2006 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılmıştır. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmet “149 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri, Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri” olarak tanımlanmıştır.

            Anılan şartnamenin 7.4. maddesi; “Kamu veya özel sektörde yapılan temizlik hizmeti ve/veya, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti ve /veya, çamaşır yıkama hizmetleri ve/veya, yemek hazırlanması dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiş, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin 11.12.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye beş isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca teklif zarfı ve belge kontrol aşamasının gerçekleştirildiği, daha sonra Burcum San. ve Tic. Ltd. Şti.- Çağan San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Koç Özel Güv. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere en düşük iki teklif sahibinden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, anılan isteklilerin açıklamalarını idareye sunduğu, ihale komisyonunun 18.12.2006 tarihinde “14.12.2006 tarih ve 1401 sayı ile idareye yapılan şikayet başvurusundaki hususların değerlendirilerek, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olduğu gerekçe gösterilerek” ihalenin iptal edilmesine karar verdiği, söz konusu kararın ihale yetkilisince 19.12.2006 tarihinde onaylandığı, daha sonra iptal gerekçesinin açıklanması ile ilgili olarak başvuru sahibi tarafından idareye yapılan başvuruya idarece verilen cevap yazısında da; “söz konusu hizmetlerin bir arada ihale edilemeyeceği, bu şartlardaki bir ihalede rekabetin engelleneceği” belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasında;

            İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

            “(Değişik: 4964/ 24 md.) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”hükmü,

      Anılan Kanunun 40 ncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında;

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            (Değişik: 4964/ 25 md.) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır”. hükmü yer almaktadır. 

 

İhale konusu hizmetin genel anlamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmasına rağmen “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri, Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri” gibi hizmet gerekleri ve personel nitelikleri bakımından birbirinden farklı hizmet kollarının aynı ihaleye konu edildiği, her ne kadar “Kamu veya özel sektörde yapılan temizlik hizmeti ve/veya, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti ve /veya, çamaşır yıkama hizmetleri ve/veya, yemek hazırlanması dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri” şeklinde yapılan geniş bir benzer iş tanımı ile hizmet kollarından herhangi birine ait iş deneyim belgesi sunulması yeterli görülmüş ise de, ihalede kısmi teklife izin verilmediği ve /veya konsorsiyumların katılımına imkan tanınmadığı, bu durumda salt temizlik hizmetlerinde iş deneyimi olan bir firmanın,  “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti” veya “yemek hizmet alımı” gibi ihale konusu olan işlerde ehil kabul edilerek şartnamede öngörülen hizmetleri yerine getirebilecek olmasının kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. 

 

Bu bağlamda; şikayete konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca  ihalede katılım ve rekabetin sağlanmasını teminen; ihale konusu hizmet kapsamında olan ve işin gerekleri ile personel nitelikleri bakımından birbiriyle farklı nitelikteki hizmetlerin kısım bazında ayrılarak ihalede kısmi tekliflere izin verilmesi veya ayrı ihaleye konu edilmesinin uygun olacağı düşüncesi ile idarenin iptal gerekçesinin yerinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer yandan, ihale dokümanına herhangi bir şikayet başvurusu bulunulmadığı halde ihale onayını imzalayan ihale yetkilisinin söz konusu gerekçe ile ihaleyi iptal etmesinin tereddüt oluşturduğu iddiası ile ilgili yapılan incelemede;  ihale onay belgesinin 13.10.2006 tarihinde ihale yetkilisince imzalanarak ihaleye onay verildiği, ihalenin 11.12.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Burtem İlaçlama Temizlik Özel Güv. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2006 tarih ve 1401 sayı ile idareye kayıtlarına alınan dilekçesinde söz konusu hizmetlerin bir arada ihale edilmesinin rekabeti engellediği iddiası ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihale komisyonunun 18.12.2006 tarihli kararında bu konudaki şikayet başvurusunun da gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiği,  söz konusu kararın ihale yetkilisince 19.12.2006 tarihinde onaylandığı, idarece tesis edilen işlemlerde 4734 sayılı Kanunun 39 ncı maddesi ile 40 ncı maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde;

İdarece şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

a) İhale kayıt numarası,

b) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

c) Başvuruya konu ihale,

d) Başvuran,

e) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

g) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

h) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

ı) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği,

i) İhale yetkilisinin adı-soyadı ve imzası.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin idareye 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna verilen 26.01.2007 tarihli cevap yazısının  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şekil unsurlarını tam olarak karşılamadığı, ancak söz konusu yazıda ve daha önce ihalenin iptal gerekçesinin açıklanmasına ilişkin yapılan başvuruya verilen cevap yazısında, ihalenin iptal gerekçesinin açıkça belirtildiği görülmüş olup, idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısındaki şekil şartlarına ilişkin eksikliğin esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.         

 

Açıklanan nedenlere;           

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul