• Karar No: 2007/UH.Z-1032
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :67
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1032
Şikayetçi:
 Can Yemek Sanayi-Nursel Baymaz, Ceyhun Atıf Kansu Cad. 43.Sokak No:8 Balgat Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ulucanlar Cad. No:59 06240 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6389
Başvuruya konu ihale:
 2006/177653 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.05.93.0025/2007-10 (Ek) sayılı  Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Yemek Sanayi-Nursel Baymaz’ın 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun reddine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ek Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin idari ve teknik şartnamesinde ihalenin adının 2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri olduğu, kesinleşen ihale kararında ise işin adının 20 kişi ile Yemek Pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri olarak belirtildiği,

 

            2) Teknik şartnamenin B maddesinde toplam çalıştırılacak işçi sayısının 20 olarak öngörüldüğü, C maddesinde personel sayısının 17 olarak gösterildiği, idarenin ihale kararına ilişkin açıklama isteklerini ayrıntılı olarak cevaplandırmadığı,

 

            3) İdari şartnamenin 7.1-i maddesinde “…17 inci maddede konsorsiyumların ihaleye teklif vermesi öngörülmüş ise,…”,7.1-j maddesinde ise “bu maddenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi” ibarelerine yer verilmiş olmasına rağmen, 17 inci maddede konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyecekleri,18 inci maddede alt yüklenici kullanılmayacağı belirtilerek mevzuata aykırı davranıldığı,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; başvurunun ihale dokümanına yönelik olduğu, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik gereği, ihale dokümanını satın aldığı ve dolayısıyla şikayete yol açan durumun farkına varması gerektiği 18.12.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine, Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayet süresi geçtikten sonra idareye yapılan başvuru üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul