• Karar No: 2007/UH.Z-1033
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :68
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1033
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Uğurlu İş Merkezi 97/22-23 Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü, Mithatpaşa Cad. No:18 Yenişehir Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6137
Başvuruya konu ihale:
 2006/188176 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.05.83.0097/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü’nce 22.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik  Koruma  ve Eğitim  Hizm. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

22.01.2007 tarihinde ihalesi yapılan 2006/188176 İKN’li “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi” ne teklif verdikleri, firmalarının teklifini 2007 yılının ilk altı ayı ile ikinci altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti dikkate alarak verdiği, oysa idarenin asgari ücrete ilişkin ihale dokümanında yaptığı düzenlemenin keyfi olduğu, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin tekliflerini idarenin yaptığı düzenleme doğrultusunda verdiklerini ancak bu durumun isteklileri zarara uğrattığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

26.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin SFK Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Sistemleri ve Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı

 

Şikayetçinin 12.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 13.02.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 15.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 23.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

           

Başvuru sahibi itirazen şikayet dilekçesinde; firmalarının tekliflerini 2007 yılı için belirlenen brüt asgari ücret üzerinden verdiğini, tekliflerini oluştururken ayrıca 2007 yılının ikinci altı ayı için geçerli olan brüt asgari ücreti de dikkate aldığını, oysa idarenin asgari ücrete ilişkin ihale dokümanında yaptığı düzenlemenin keyfi olduğunu, isteklilerin tekliflerini idarenin yaptığı düzenleme doğrultusunda verdiklerini ancak bu durumun isteklileri zarara uğrattığını iddia etmektedir.

           

İdare, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.1. maddesinde “Özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir” şeklinde düzenlemeye yer vermiştir.

 

Başvuru sahibi 22.01.2007 tarihli yazı ile idareden personele ödenecek ücrete ilişkin yapılan düzenleme hakkında açıklama talebinde bulunmuş, idare 24.01.2007 tarihli cevap yazısı ile; özel güvenlik elemanlarının vasıflı eleman olarak değerlendirildiğini ve personele ödenecek ücrete ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda işlem tesis edildiğini bildirilmiştir.

 

Dolayısıyla idare tarafından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyet başlıklı 9 uncu maddesi dayanak alınarak, idari şartnamede, özel güvenlik elemanlarının vasıflı eleman olarak nitelendirildiği ve brüt asgari ücretin % 20 fazlasının ödeneceğini düzenlediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 48 inci maddesinde Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesine göre asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişikliklerden kaynaklanan farkın ödeneceği de düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından idari şartnamede özel güvenlik elemanlarına ilişkin yapılan ücret düzenlemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirildiği ve Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinin uygulanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı dikkate alındığında, isteklilerin zarara uğratılmasının sözkonusu olmadığı düşünülmektedir. Bu açıdan, idarenin ücrete ilişkin düzenlemesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

Başvuru sahibi, idareye yaptığı şikayet başvurusunda ise ihale üzerinde bırakılan SFK Özel Güv. Kor. ve Eğit. Sis. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu 551.184,00 YTL’lik teklifin aşırı düşük olduğu,  bu teklif bedelinin ihale konusu işi karşılamasının mümkün olmadığı iddialarına yer vermiştir.

 

İhale tarihi  22.01.2007 tarihi itibariyle geçerli olan asgari ücretin % 20 fazlası ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ücret kalemine göre giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti hesaplandığında;

 

Çalışılacak gün sayısının 26 ve işçi sayısının 40 olduğu; ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücretin 562,50 YTL olduğu ve bunun % 20 fazlasının 675,00 YTL olduğu, idari şartnamenin 26.3 maddesine göre yemek bedelinin (5,00 YTLx26 gün/ay) ve yol bedelinin (3,50 YTL x26 gün/ay) olarak öngörüldüğü ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 535.113,84 YTL bedele karşılık geldiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.5. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının 12,5x40=500 olarak belirlendiği ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında 14.080,10 YTL tutar resmi tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek toplam ücreti göstermektedir.

 

İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak giyim bedelinin, 26.3.6. bölümünde ise özel güvenlik mali sorumluluk sigorta giderinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir.

 

Giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç toplam teklif edilmesi gereken bedel 535.113,84+14.080,10=549.193,94 YTL tutara karşılık gelmektedir.

 

İdare 23.01.2007 tarihli yazısıyla ihaleye en düşük teklifi veren SFK Özel Güv. Kor. ve Eğit. Sis. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istemiştir.

 

Giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç toplam teklif edilmesi gereken 549.193,94 YTL’lik bedel karşısında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu 551.184,00-YTL’lik bedelin, ihale konusu işi karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına isteklinin yaptığı açıklamada;

 

            Giyim giderinin kişi başına 27,70 YTL, mali sorumluluk sigorta giderinin 840,00 YTL bedelle karşılanacağı bildirilmiştir.

 

            İdari şartnamede öngörülen ücret kalemleri ile giyim gideri kişi başı 27,70 YTL esas alınarak % 3 sözleşme gideri dahil hesaplama yapıldığında; teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 536.255,08 YTL tutara karşılık gelmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli mali sorumluluk sigorta giderini 840,00 YTL’ye karşılayacağını bildirmiş ve buna ilişkin belgeyi idareye sunmuştur. Dolayısıyla 536.255,08+840,00=537.095,08 YTL giyim ve sigorta gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı tutarıdır. Bu tutara 14.080,10 YTL resmi ve dini bayram tatillerinde çalışılacak gün ücretleri eklendiğinde 537.095,08+14.080,10 = 551.175,18 YTL tutara karşılık gelmektedir.

 

Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu 551.184,00 YTL’lik teklifin ihale konusu iş için öngörülen ücret kalemlerini karşıladığı görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde idarenin yapmış olduğu aşırı düşük teklif sorgulamasında mevzuata aykırı bir husus tespit edilmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul