• Karar No: 2007/UH.Z-1034
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :69
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1034
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizm. Orgnz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 /ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Altınçay Mah. M. Kafadar Cad. No: 1/ HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6397
Başvuruya konu ihale:
 2006/182017 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.06.09.0025/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik  Hizm. Orgnz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddiüzerine, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarih ve 6397 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar

verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer vermedikleri için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki taahhütnamenin 1 inci maddesinde imza tarihi itibariyle ifadesinin yer aldığı ve taahhütnameyi ihale tarihi itibariyle imzaladıklarından “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilip verilmesinin herhangi bir öneminin olmadığı, buna rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir” denilmektedir.

 

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca hazırlanan ve Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan KİK027.0/H kod numaralı standart form:

 

            “1)[İşin adı] işine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

 

2)İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

 

3) Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve [hakkımda/hakkımızda] Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul [ediyorum/ediyoruz]” şeklinde düzenlenmiştir. Başvuru sahibince idareye sunulan taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmemiş, ancak taahhütname ihale tarihi itibariyle imzalanmıştır.

 

 Anılan standart formda iki husus ayrı ayrı taahhüt edilmektedir. Standart formun 1 inci bendinde, istekli taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını beyan ederek, bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt etmekte, 2 nci bentte ise ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ve ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Son bentte, isteklinin birinci ve/veya ikinci bende aykırı davranması halinde geçici teminatının gelir kaydedilmesini ve hakkında Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ettiği belirtilmektedir. Ancak ikinci bentte “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer almaması halinde isteklinin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunacağı belgelerin ihale tarihi itibariyle olması zorunluluğu ortadan kalkarak, herhangi bir tarihe ilişkin olması mümkün hale gelmekte ve bundan dolayı istekliye de hiçbir yaptırım uygulanamamaktadır. Halbuki, standart formda “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmesindeki amaç, isteklinin üzerinde ihale bırakılması halinde, taahhütname kapsamında sunacağı belgelerin “ihale tarihi itibariyle” o isteklinin durumunu göstermesini sağlamaktır. Bu nedenle, söz konusu belgenin usulüne uygun düzenlenmemiş olduğu gerekçesine dayanılarak başvuru sahibine ait teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.      

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37’nci maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            İncelenen ihalede; başvuru sahibi ile birlikte Egem Ltd. Şti. ve İzol Grup Ltd. Şti. isimli isteklilerin teklifleri yukarıda belirtilen taahhütnamede “İhale tarihi” ibaresinin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yukarıda açıklanan yöntemlerle sonucu, başvuru sahibi ile birlikte diğer iki isteklini tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici işlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

           K.Nejat ÜNLÜ                                                                            Muzaffer EREN                          Kurul Üyesi                                                          Kurul Üyesi                                                               

 

 

 

           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul