• Karar No: 2007/UH.Z-1037
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :72
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1037
Şikayetçi:
 Volkan Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti., Eski Mahalle Karaseller Sokak No:15 Devrek/ ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Devrek Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Alanı Belediye Sarayı Kat:3 67800 Devrek/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7866
Başvuruya konu ihale:
 2006/168976 İhale Kayıt Numaralı “Devrek Belediyesi İşçilik Hizmet Alımı’’ İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2006 tarih ve 08.06.88.0148/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devrek Belediye Başkanlığı tarafından 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Devrek Belediyesi İşçilik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Volkan Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarih ve 7866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvurunun süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye en düşük teklifin firmalarınca verildiği halde, ihalenin idarece kasıtlı olarak iptal edildiği, ihale dosyasının incelenmesi ve ihale komisyonu hakkında yasal işlem yapılması, ihale sürecine devam edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 11.01.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunmadan Kurum kayıtlarına 15.01.2007 tarihinde alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu nedenle dilekçe ve eklerinin 25.01.2007 tarih ve 359-1087 sayılı yazı ile  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderildiği, söz konusu yazının da 29.01.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı, bu haliyle idareye süresi içerisinde usulüne uygun başvuruda bulunulmadığı, ayrıca ihalenin idare tarafından iptal edilmiş olduğu, başvuruya idarece cevap verilmediği iddialarıyla   Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

                Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

           

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul