En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1038
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :73
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1038
Şikayetçi:
 Altay Yemekçilik Tem. Tur. İnş. Tıbbi Gör. Ltd. Şti., Çınarlı Mah. 26. Sok. Yıldırım Apt. Kat 1 No:3 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5185
Başvuruya konu ihale:
 2006/194912 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Tetkik Sonucu Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.05.04.0097/2007-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Görüntüleme Tetkik Sonucu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altay Yemekçilik Tem. Tur. İnş. Tıbbi Gör. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarih ve 5185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 09.02.2007 tarih ve 2006/194912 İKN’li “Görüntüleme Tetkik Sonucu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, 29.12.2006 tarihli ihale ilanının 4.1.2.3. maddesinde isteklilerden ihaleye katılabilme şartı olarak Radyoloji Laboratuvarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Radyasyon Güvenliği Tüzüğü” hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Kullanma ve Bulundurma Lisanslı ve 19/4/1937 tarihli ve 3135 sayılı “Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun” hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel görüntüleme merkezi işlettiklerine dair belgelerin ihale komisyonuna sunmalarının istendiği, oysa görüntüleme merkezi hastane içerisinde kurulacağından hastanenin zaten bu konuda ruhsatı bulunmasından dolayı ayrıca bir ruhsat almaya gerek bulunmadığı, ilandaki bu düzenlemenin rekabeti bozucu nitelik taşıdığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan ihale dokümanı satın alındığına dair belgenin tarihinin 01.12.2006, ihale ilan tarihinin 29.12.2006 olduğu dikkate alındığında, doküman satın alındığına dair sunulan belgenin şikayet başvurusunda bulunulan ihaleye ait olmadığı, dolayısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 02.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul