En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1039
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :74
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1039
Şikayetçi:
 Erenler İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Barbaros Mah. Başkan Sok. Soyak Gökyüzü Konutları A Blok No: 2 Üsküdar/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:54 42310 Ereğli/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5144
Başvuruya konu ihale:
 2006/159554 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.05.00.0063/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Ereğli Belediye Başkanlığı’nca14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Erenler İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.02.2007 tarih ve 5144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde düzenlenen “22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine istinaden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretinin” teklif dosyasında olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirilmeye alınmadığının belirtildiği,

 

Söz konusu Bakanlığın 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 22.07.2005 tarih ve 25883 Resmi Gazetede yayımlanmış “Tıbbi Kontrol Yönetmeliğinin” bulunduğu,

 

İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi ve Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan firmalar İçin Lisans Belgesinin istenildiği, oysa İl Çevre Orman Müdürlüğünden Tıbbi Atıklar İçin Tıbbi Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans, Tıbbi Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi ve TSE’den alınmış Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesinin verildiği, Tehlikeli Atık Taşıma Lisans belgesi diye bir belgenin bulunmadığı,

 

Şartnamenin bahse konu maddesinde Tehlikeli Atık Taşıma Lisanlarının Tıbbi Atık Taşıma Lisanları olarak istenilmesi gerektiği, Şartnamede bu konuda bir açıklık bulunmadığı,

 

Firmalarının, Yönetmeliğe uygun olarak tıbbi atık aracını hazırladığı ve TSE’den Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesini aldıkları ve Tıbbi Atık Taşıma Lisansı için ilgili kurumlara başvurulduğu,

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin açıklamalarda hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kalite belgelerinin açıklık getirildiği ve bahsi geçen belgelerin bu sınıfa dahil edilmediği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi firma 22.11.2006 tarihinde ihale dokümanı satın almış, ihale dokümanı satın alan firmaların tamamının İdareden ihale dokümana ilişkin bir açıklama taleplerinin olmadığı gibi dokümana ilişkin de herhangi bir şikayet başvurusu olmamış ve başvuru sahibi firma 14.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin başvuru süresinin düzenlendiği bölümün dokuzuncu fıkrasında; “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibinin gerek ihale dokümanını aldıktan sonra ihale dokümanına ilişkin olarak 15 gün içerisinde İdareye şikayette bulunmaması gerekse bahse konu ihaleye teklif vermesi nedeniyle ihale dokümanının içeriğine ilişkin şikayet başvurusunda bulunamayacağı gibi ihale dokümanı da kesinleşmiştir.

 

14.12.2006 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında ve aynı tarihli Uygun Olmayan ve/veya Eksik Olan Belgelerin Gerekçelerine İlişkin Tutanakta başvuru sahibinin Tehlikeli Atık Taşıma Belgesinin bulunmadığı, 19.12 2006 tarihli ihale komisyonu kararında “Tehlikeli Atık Taşıma Lisans belgeleri eksik olduğundan belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı” belirtilmiştir.

 

19.12.2006 tarih ve 235 sayılı kesinleşen ihale kararında “İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde belirtilen Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgeleri eksik olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verilerek ihalenin Gözde Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı bildirilmiş ve kesinleşen ihale kararının 28.12.2006 tarihinde postayla başvuru sahibine tebliği edilmiştir.

 

19.12.2006 tarih ve 235 sayılı kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin teklifinin neden değerlendirmeye alınmadığı bildirilmesine rağmen, başvuru sahibinin İdare kayıtlarına 29.12.2006 ve 6978 sayı ile giren dilekçesiyle İdareden 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince teklifinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçesine ilişkin açıklama talebinde bulunulmuş, bunun üzerine İdare 04.01.2007 tarih ve 3 sayılı yazı ile İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde atıfta bulunularak “Bu maddeye istinaden teklif dosyasında söz konusu belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olmadığının Belge Kontrol Tutanağından anlaşıldığı, dosyada bulunan Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün yazısında Tıbbi Atık Taşıma Aracı Lisans Belgesini almaya hak kazandığı ve Firma Lisans Belgesinin Müdürlüğe ulaştığı takdirde Araç Lisans Belgesinin tanzim edileceğinden bahsedildiği, fakat İdari Şartnamenin ilgili maddesinde aslı veya noter tasdikli suretlerinin teklif dosyası içerisinde sunulmasının gerektiği, daha sonradan tamamlanması ve bu nedenle sonradan alınacak belgenin kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde ise yukarıda belirtilen belgeler olmadığından Tıbbi Atık taşıtılamayacağının açıkça belirtildiği, firmadan istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olmadığından dolayı ihalede değerlendirme dışı bırakıldığının” anlaşıldığı belirtilmiş, söz konusu karar 11.01.2007 tarihinde başvuru sahibine postayla tebliğ edilmiştir .

 

Bunun üzerine, başvuru sahibi İdare kayıtlarına 17.01.2007 tarih ve 202 sayı ile giren dilekçeyle itirazen şikayet dilekçesinde yer alan hususlarda İdareye şikayet başvurusunda bulunmuş, dilekçe ekinde 06.12.2006 tarihinde düzenlenen TSE Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbi Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi ile Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 08.01.2007 tarihinde ihale tarihinden sonra verilmiş Tıbbi Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi ile İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 08.01.2007 tarihinde verilmiş Tıbbi Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi sunulmuştur .İdare 18.01.2007 tarih 437 sayılı yazı ile şikayet reddedilmiş ve söz konusu yazı 01.02.2007 tarihinde başvuru sahibine postayla tebliğ edilmiştir .

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Tehlikeli Atık Taşınması, Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Tıbbi Atıkların Taşınması amacıyla Valiliklere yapılacak lisans başvurularında istenecek bilgi ve belgeler arasında her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklere sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesinin sunulması istenilmiştir. Dolayısıyla bahse konu Yönetmeliklerde belirtilen Lisansların alınabilmesi için öncelikle söz konusu uygunluk belgesinin firmalar tarafından alınması zorunludur.

 

İhale ilanının 4.3.4 maddesinde “İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretinin vermeleri” istenilmiş,

 

Söz konusu husus İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde “İsteklilerin, 22.07.2007 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine istinaden; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans ve Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesinin aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi” olarak düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamede Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine atıfta bulunmasına rağmen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğince düzenlenen lisansların istenildiği, aynı zamanda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesinin olmadığı, söz konusu belgenin TSE Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbi Atık Taşıma Uygunluk Belgesinin olduğu anlaşılmakta ise de; idarenin tekliflerin değerlendirilmesinde Tıbbi Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi, Tıbbi Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi ve TSE Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbı Atık Taşıma Uygunluk Belgesi sunan firmalar ile Tehlikeli Yük Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi, Tehlikeli Yük Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi, ve TSE Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbi Atık Taşıma Uygunluk Belgesini sunan firmaların tekliflerinin kabul edildiği, ihale üzerinde bırakılan firma dahil 3 firmanın Tehlikeli Atık Taşıma Lisansını TSE Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbi Atık Taşıma Uygunluk Belgesi olarak değerlendirerek teklif ekinde sundukları, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede sadece Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği firmaya ve araca verilen lisans belgelerinden hiç birisini sunmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, İdare tarafından yapılan düzenlemenin açık olmadığı düşünülebilir ise de gerek ihale dokümanına ilişkin herhangi bir açıklama talebinin ve/veya şikayet başvurusunun olmaması nedeniyle ihale dokümanın kesinleşmesi ve başvuru sahibinin söz konusu doküman uyarınca teklif verdiğinin görülmesi gerekse gerek İdarenin yukarıda belirtilen değerlendirmeler sonucunda İdari Şartnamenin bahse konu maddesinin ihale komisyonunca geniş yorumlanarak teklifleri değerlendirdiği ve ihale üzerinde bırakılan firmanın bahse konu belgeleri teklif ekinde sunduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan ihaleye katılan firmaların İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru sahibi firma İdari Şartnamenin 7.3.2.2. maddesinde sayılan belgelerden hiç birisinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı, sadece Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan 13.12.2006 tarih ve 1851 sayılı yazının sunulduğu, söz konusu yazıda “Tıbbi Atık Taşıma Lisansı için 11.12.2006 tarihinde sunulan dosyanın ve 11.12.2006 tarihinde 34 EG 4741 plakalı tıbbi atık taşıma aracının incelenmesine istinaden yapılan çalışmalar neticesinde araca lisans belgesi verilmesi uygun görülmüş olup, belge işlemleri devam ettiği, firma lisans belgesinin Müdürlüklerine ulaştığı zaman Araç Lisans Belgesinin tanzim edilerek firmaya verileceği” belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “tekliflerin değerlendirilmesinin” düzenlendiği 32.1 maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu  ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir” düzenlemesi yer almakta olup, İdare tarafından başvuru sahibinin İdari Şartnamenin ilgili maddesinde istenilen belgelerin neler olduğu belirtilmiş söz konusu Lisanslar yerine 13.12.2006 tarih ve 1851 sayılı Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan yazının sunulması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında TS 13111 Kent Temizliği Yapan İşyerleri İçin Hizmet Yeterlik Belgesi ve çöp toplama temizlik hizmetleri ile ilgili ISO-14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile yukarıda bahsedilen belgelerin istenilmesinde ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır.

               

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul