En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1041
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :76
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1041
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1. Sok. No:16/15 06640 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4134
Başvuruya konu ihale:
 2006/152297 İKN|li “Bakırköy İlçesi Sınırları Dahilinde Çevre Temizliği Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.04.16.0184/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Bakırköy Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü)’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakırköy İlçesi Sınırları Dahilinde Çevre Temizliği Hizmeti Alımı İşi”  ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 05.02.2007 tarih ve 4134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1- Teknik şartnamede giyeceklerin niteliklerinin belirtilmemiş olmasının teklif bedellerini  belirlemelerini güçleştirdiği,

 

           2- İhalede TSE 13111 “Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istendiği, söz konusu belgenin istenmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

           3- Yine TSE 13111 “Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin” yalnızca TSE tarafından düzenlenebildiği, akredite edilmiş kuruluşlardan alınan diğer belgeler ile ihaleye katılımın mümkün olmadığı, bunun da mevzuata aykırı olduğu,

 

           4- Çalışacak her personel için aylık 100 YTL yol bedeli öngörüldüğü bu güne göre hesaplandığında küsuratların aşağı ya da yukarı tamamlaması durumunda tekliflerinin ya aşırı düşük teklif ya da yüksek teklif olacağı,

 

            5- İdari şartnamenin 4.3 maddesinde yer alan “İstekli ihale dokümanının satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” ve birim fiyat teklif mektubunda yer alan “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” düzenlemeleri nedeniyle firmalarının şikayet haklarının ellerinden alındığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 13 üncü alt maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, istenilen giyeceklerin sayısı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 12.h maddesinde de; “Temizlik işlerinde koruyucu giysi ile eldiven kullanılacak, yasal olarak belirlenen işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasına uyulacaktır. İstihdam edilen personel, Bakırköy Belediyesinin uygun göreceği kıyafeti giyinecektir.”,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdarece teknik şartnamede yapılan düzenleme ile itirazen şikayet konusu hususa ilişkin olarak ilgili mevzuata atıfta bulunulduğu ve isteklilerin istenen giysilerin asgari özelliklerini bu çerçevede belirleyebilmesinin mümkün olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin yapılacağı yerin “Bakırköy İlçesi sınırları dahilinde ana arterler, caddeler, sokaklar ve bu yollara cephesi bulunan umuma açık alanlar (park ve yeşil alanlar, meydanlar, otoparklar, semt pazarları)” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde de, hizmet yeri; “Evsel atıkların temizlik elemanlarınca alınması için toplandığı veya depolandığı yer ve yerler ile temizlik gerektiren umuma açık yerlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinin son fıkrasında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartname ile teknik şartnamenin anılan düzenlemeleri çerçevesinde, ihale konusu işin idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek bir hizmet olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca TSE 13111 standardı, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsamaktadır.

 

Bu itibarla, işin niteliğine uygun ve standardı açıkça belirtilmiş hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında; İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü mevcuttur.

 

TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi yalnızca TSE tarafından düzenlenmekle birlikte, bu hususun, idarece söz konusu belgenin istenmesine engel teşkil etmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, çalıştırılacak her personel için aylık 26 gün üzerinden toplam 100 YTL brüt yol bedeli verileceği belirtilmiştir.

 

26 gün üzerinden toplam 100 YTL olarak belirtilen yol bedelinin günlük tutarı, (100 YTL / 26 gün) 3,84615… YTL olarak hesaplanmaktadır. Yürürlükteki en küçük para biriminin 1 YKr olduğu ve kuruşun alt birimi olmadığı dikkate alındığında, bu tutarın 3,85 YTL olarak dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu itibarla, söz konusu hususun isteklilerin teklif bedellerini sağlıklı bir şekilde oluşturmalarına engel teşkil etmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5)      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini” başlıklı 4 üncü maddesinde, “4.3.İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.”, birim fiyat teklif mektubunda da “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, istekli olabileceklerin ihale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişileri tanımladığı hüküm altına alınmıştır.

 

Yine anılan Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde, “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

 

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

 

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü mevcuttur.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları A. İdareye şikayet başvurusu
2 ) Başvuru süresi” başlıklı maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde; ihale dokümanını alan ve ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecek kişilerin satın aldıkları dokümanda yer alan koşul ve kuralları kabul etme zorunluluğu olmadığı ve şikayet ve itirazen şikayet başvuru haklarının ortadan kalkmadığı sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul