• Karar No: 2007/UH.Z-1042
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :77
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1042
Şikayetçi:
 Serdar Aygar (Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.), Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kışla Mah. 46. Sk. No:7 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4371
Başvuruya konu ihale:
 2006/179423 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.04.34.0187/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serdar Aygar (Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.)’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4371 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesi (c) bendinde; kuruluşun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde belediyeden alınmış yemekhane ruhsatı, yok ise belediye sınırları içinde yemekhane açılış ruhsatı olan bir firma veya il/ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren bir lokanta ile yapılan noter onaylı anlaşma, (e) bendinde; ticaret ve sanayi odasından alınmış günlük 3000 öğünlük yemek kapasitesini gösterir kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti; (d) bendinde; tüm rizikolar için sigorta poliçesi verileceğine dair taahhütname istendiği, ilgili mevzuat hükümlerine göre bu belgelerin istenmemesi gerektiği, sigorta için ise sorumlu, sigorta türü ve teminatın bildirilmesi gerektiği, mevzuata aykırı hükümler içeren şartnamenin iptali edilerek ihalenin yenilenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İşe ait idari şartnamenin “İhale konusu hizmetin yapılacağı yer” başlıklı 2 inci maddesinin (b) bendinde “1.MUTFAK:Yemek Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü Mutfağında Pişecek ve Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Umutevi Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü; 2.MUTFAK:Yemek Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Mutfağında pişecek ve Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Aksu Sevgi Köyü 80.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Yemekhanelerine teslim edilip servis,dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetleri verilecektir.” düzenlemesiyle ihale konusu hizmetin yapılacağı ve sunulacağı yerin idare mutfakları ve yemekhaneleri olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde “Kuruluş mutfağında herhangi bir nedenle yemek pişirilememesi durumunda yemek pişirme ve dağıtım  işinin yürütülmesi için kuruluşun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde belediyeden alınmış yemekhane açılış ruhsatı, yok ise belediye sınırları içinde yemekhane açılış ruhsatı olan bir firma veya il/ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren bir lokanta ile yapılan noter onaylı anlaşma” istendiği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin Sosyal Hizmetlere ait kurumlarda kalan yaşlı ve çocuklara yönelik olması, hizmetin aksaması durumunda hizmetten yararlanacakların mağdur olacağı, sadece kuruluşun bulunduğu yer sınırları içinde yemekhane açılış ruhsatı olan firmalardan değil, lokantalar ile yapılan noter onaylı anlaşmaların da kabul edildiği ve anlaşma yapılabilecek işyeri sayısı ve anlaşmaların ihaleyi kazanma şartına bağlı olarak da yapılabileceği dikkate alınırsa, söz konusu belgelerin istenmesinin rekabeti engellemeyeceği ve mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (e) bendinde “Ticaret ve Sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 3000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti.” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin miktarı olarak 128.520 adet kahvaltı, 152.388 adet öğle yemeği, 128.520 adet normal akşam yemeği ve 260.100 adet ara öğün (kuşluk, ikindi, gece) belirtilmiş, işe ait sözleşme tasarısının “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde “01.03.2007 işe başlama tarihinden 31.12.2007tarihine kadar 306 gün / 10 aydır” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalede verilecek toplam yıllık yemek sayısının 669.528 adet olduğu ve işin süresinin 306 gün olduğu göz önüne alındığında, günlük verilecek yemek adedinin 2.188 olduğu, idarece şart koşulan 3.000 (öğün/gün) kapasitesinin hizmetin verileceği kurumlarda kalan kişi sayısının değişebileceği dikkate alınarak buna yakın olarak belirlendiği, dolayısıyla idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; işe ait idari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinin (d) bendinde “Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname” istendiği, dolayısıyla sigortanın yangın ve besin zehirlenmelerine karşı, teminatında bunlardan kaynaklanan tüm rizikolara karşı istendiğinin açık olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin sigorta türü ve teminatın belli olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul