• Karar No: 2007/UH.Z-1043
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :78
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1043
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası Kat:2 07280 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6505
Başvuruya konu ihale:
 2006/179423 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.03.0187/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Mamul Yemek Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.O maddesinde yer alan “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 Sayılı Gıda Üretimi ,Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmündeki Kararname kapsamındaki ürünler için; Gıda Sicil Sertifikası, Gıda Üretim Sertifikası” ile neyin kastedildiğinin anlaşılamadığı, istenen yemek üretiminde kullanılacak malzemelere ilişkin ise bu hususun sözleşmeye başlandıktan sonra istenebileceği ve idarece kontrolünün yapılacağı, ihaleye katılacak firmalara kurum ve kuruluşlarca verilen belgenin istenmesi söz konusuysa, hizmet idare mutfağında yapılacağından, işyerlerine mahsusu bu belgelerin istenemeyeceği,

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (e) bendinde; ticaret ve sanayi odasından alınmış günlük 3000 öğünlük yemek kapasitesini gösterir kapasite raporunun aslı veya noter onaylı suretinin istenmesinin rekabeti engellediği,

            3) Teknik şartnamede istihkakın ödenmesi için işçi ücretleri, SSK primlerinin ve gerekli vergilerin ödenmiş olması, işçilerin kıyafetlerinin firmaca karşılanması ve her zaman temiz ve noksansız olması gerektiği, eksik personel çalıştırılması halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesine rağmen , teklifin verilmesinde önemli bir maliyet kalemi olan asgari personel sayısının ve kullanılacak kıyafetlerin sayı ve niteliklerinin belirtilmemiş olmasının teklif vermelerine engel olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İşe ait idari şartnamenin 7.1.o maddesinde “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 Sayılı Gıda Üretimi ,Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun hükmündeki Kararname kapsamındaki ürünler için; Gıda Sicil Sertifikası, Gıda Üretim Sertifikası” istendiği,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” düzenlemesi,

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Dolayısıyla idarece hizmetin yerine getirilmesi açısından zorunlu olan bu belgelerin istenmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (e) bendinde “Ticaret ve Sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 3000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti.” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin miktarı olarak 128.520 adet kahvaltı, 152.388 adet öğle yemeği, 128.520 adet normal akşam yemeği ve 260.100 adet ara öğün (kuşluk, ikindi, gece) belirtilmiş, işe ait sözleşme tasarısının “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde “01.03.2007 işe başlama tarihinden 31.12.2007tarihine kadar 306 gün / 10 aydır” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalede verilecek toplam yıllık yemek sayısının 669.528 adet olduğu ve işin süresinin 306 gün olduğu göz önüne alındığında, günlük verilecek yemek adedinin 2.188 olduğu, idarece şart koşulan 3.000 (öğün/gün) kapasitesinin hizmetin verileceği kurumlarda kalan kişi sayısının değişebileceği dikkate alınarak buna yakın olarak belirlendiği, dolayısıyla idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; İhaleyle ilgili beş teknik şartnamenin her birinin 5 inci maddesinde ödeme evrakına eklenecek belgeler arasında işçi ücretleri, SSK primlerinin yatırıldığına ilişkin belgelerin sayıldığı, 3 üncü maddesinin 24 nolu alt bendinde firma personelinin firmaca karşılanacak mutfak ve yemekhane hizmetine uygun iş elbisesi giyeceği, aynı maddenin 15 nolu bendinde çalışacak personel listesinin işin başında idareye verileceği ve bu listede idarenin bilgisi dışında değişiklik yapılamayacağının düzenlendiği, ayrıca başvuru sahibinin iddiasının aksine Erkek Yetiştirme Yurdu’na ilişkin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 15 nolu alt bendinde çalıştırılacak personel sayısının 1 aşçıbaşı, 2 aşçı, 2 bulaşıkçı ve tabakçı, 3 dağıtım elemanı veya garson olmak üzere belirlendiği, Aksu 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne ilişkin teknik şartnamenin aynı maddesinde de çalışacak personelin Erkek Yetiştirme Yurdu’nda çalışacak personel olacağı, Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü’ne ilişkin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 15 nolu alt bendinde çalıştırılacak personel sayısının 1 aşçıbaşı, 3 aşçı, 4 bulaşıkçı ve tabakçı, 5 dağıtım elemanı veya garson olmak üzere belirlendiği, Kadın Konukevi Müdürlüğü ve Umutevi Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne ilişkin teknik şartnamelerin aynı maddelerinde de çalışacak personelin Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü’nde çalışacak personel olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Dolayısıyla başvuru sahibinin asgari personel sayısının belirtilmediği yönündeki iddiası yerinde olmadığı gibi, idarece giyim malzemelerinin belirlenmediği, bu nedenle teklif maliyetlerinin çıkarılamadığına yönelik iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede de, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına yönelik bir hizmet olmadığı dikkate alındığında, personelin giyim maliyetlerinin önemli bir maliyet bileşeni olmadığı, bu nedenle de idarece belirlenmesinin zorunlu olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul