• Karar No: 2007/UH.Z-1044
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :79
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1044
Şikayetçi:
 Porte Turizm Organizasyon Ltd. Şti., Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek Sokak No:2/15 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü,Hanımeli Sokak No:7 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8194
Başvuruya konu ihale:
 2007/20149 İhale Kayıt Numaralı “Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu Organizasyon İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.07.08.0188/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 01.03.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu Organizasyon İşi” ihalesine ilişkin olarak Porte Turizm Organizasyon Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarih ve 8194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;06/03/2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 12.03.2007 tarihinde İvedilik ve Kamu Yararı nedeni ile ihale sürecine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı aldığını, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi istenmektedir.

 

             Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine 12.03.2007 tarihli yazı ile Uluslar arası düzeyde ülke menfaatleri göz önüne alınarak, 4734 sayılı Kanunun 55. maddesi ile İhalelere karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca Uluslar arası Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu (CIESM) 38. Kongresi 09 – 13 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağı, ülkemizin 16 Şubat 2007 günü mutabakat muhtırası imzalanarak resmiyet ve kesinlik kazandığı sürenin kısa olduğu birlikte değerlendirildiğinde Organizasyon Hizmeti Alım İşi İhalesinde ivedilik bulunduğunun bildirilerek ihale işlemlerine devam kararı aldığını başvuru sahibine bildirmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar aldığı, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı ve hukuki duruma uyduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul