• Karar No: 2007/UH.Z-1046
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :81
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1046
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Üçgen Mevkii No:1 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4132
Başvuruya konu ihale:
 2006/168258 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Bilgisayar Kullanıcısı, Tıbbi Sekreter ve Bilgisayar Teknisyeni Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.04.14.0198/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Bilgisayar Kullanıcısı, Tıbbi Sekreter ve Bilgisayar Teknisyeni Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 8.8. maddesinde yer alan “ Çalışan personelin izinli, raporlu vb. durumlarda yüklenicinin yerine getireceği personelin de asli personel kadar nitelikli olması zorunludur.” ve 8.7. maddesinde yer alan “…firma eksik işçi çalıştıramaz. Herhangi bir nedenle çalışmayan işçi yerine firma yedek işçi temin eder.” düzenlemelerine göre İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yasal olarak işçilerin çalışmış sayılacağı ve ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamayacak olan yıllık izin, ölüm ve evlenme izinleri ile 7 güne kadarki raporlarda çalışamayacak işçilerin yerine yeni personel istendiği ve bunların ücretlerinin firmaca karşılanmasının öngörüldüğü ve bu durumun kanuna aykırı olarak firmaya ek bir külfet getirdiği,

 

            2)Teknik şartnamenin 8.4. maddesinde yer alan “Hastane yönetimi tarafından kontrol edilecek olan, çalışan işçilerin işe geliş gidişlerini ve devam durumlarını gösteren imza föyleri hastane müdürü tarafından kontrol edilecektir. İmza föyünde bir ay içinde iki defa işe gelmediği anlaşılan işçiler ikaza gerek kalmadan işten çıkarılacaktır.” düzenlemesinin İş Kanununun 25 inci maddesinde yer alan “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” halinde işverene haklı nedenle fesih hakkı tanıyan düzenleme ile çeliştiği,

 

3)Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında yer alan 13. maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almasına rağmen teknik şartnamede, kıyafetin maliyet giderini belirlemede en önemli etkenlerden biri olan kumaşın, ayakkabı ve çizmenin cinsi, kalitesi, elbiselerin dikiş özellikleri ve modeline yönelik düzenlemenin yapılmamasının firmalarını teklif belirlemede tereddüde düşürdüğü çünkü piyasa şartlarında kumaşın cinsine, kalitesine ve dikiş özelliğinin yüksek veya düşük olması durumlarına göre kıyafet bedellerinin ve dolayısıyla firmalara getireceği maliyetlerin değiştiği,  idarenin iddia ettiği gibi teknik şartnamede kıyafetin özelliklerine yönelik bir düzenleme bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan söz konusu işe ait teknik şartnamenin 8.7. maddesinde “İdarenin yaptığı günlük çalışma programına göre bayram ve genel tatil günleri dışında ilgili firma eksik işçi çalıştıramaz. Herhangi bir nedenle çalışmayan işçi yerine ilgili firma yedek işçi temin eder.” düzenlemesi ile 8.8. maddesinde “Çalışan personelin izinli, raporlu vb. durumlarda yüklenicinin yerine getireceği personelin de asli personel kadar nitelikli olması zorunludur.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamede bu düzenlemelere yer verilmesinin amacının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında işin aksamaması bakımından personel  sayısının idari şartnamenin 26.4. maddesinde toplam 13,5 gün olarak öngörülen resmi tatil günleri dışında çalışacak personel sayısının (120 işçi, 1 yönetici, 4 bilgisayar teknisyeni) sabit tutulması olduğu, resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının da idari şartnamenin anılan maddesinde 12 olarak belirlenmiş olduğu; ayrıca, işin yürütülmesi aşamasında yıllık izin, ölüm ve evlenme izinleri ile hekim raporu nedenleriyle çalışmayacağı düşünülen personel sayısının önceden bilinemeyeceği ve teklif hazırlanırken ihtimal dahilinde istekliler tarafından genel giderler hesaplanırken bu hususun da göz önünde bulundurularak tekliflerine yansıtılabileceği, bu nedenle teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemelerin teklif hazırlamaya engel teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

          

 

 

 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8.4. maddesinde “Hastane yönetimi tarafından kontrol edilecek olan, çalışan işçilerin işe geliş gidişlerini ve devam durumlarını gösteren imza föyleri Hastane Müdürü tarafından kontrol edilecektir. İmza föyünde bir ay içinde iki defa işe gelmediği anlaşılan işçiler ikaza gerek kalmadan işten çıkarılacaktır.” düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanununun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 25 inci maddesinde ise “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:


g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. …” hükmü yer almaktadır. Teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin anılan İş Kanunu hükmüne uygun olmadığı görülmekle birlikte bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında İdare tarafından İş Kanunu hükümlerine aykırı işlem tesis edilemeyeceği göz önüne alındığında, teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin uygulanma olanağı kalmayacağı, bu nedenle bu hususun teklif hazırlamaya engel olacak bir durum olmadığı  görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan 13 üncü maddede “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.  Şikayet konusu işe ait teknik şartnamenin “Teknik personelin dış görünüşü ve kıyafeti” başlıklı 4.5. maddesinde ise “Renk, Kumaş cinsi ve modeli Hastane yönetimi tarafından belirlenecek aşağıda belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temin edilerek hastane yönetiminin kontrolünde her bir işçiye imza karşılığı teslim edilecektir.

 

Erkek İşçi: İki adet pantolon (biri yazlık biri kışlık) Dört adet gömlek (İki yazlık iki kışlık) ve iki adet kravat, iki takım iş gömleği (kışlık),

 

Bayan İşçi: İki adet pantolon (biri yazlık biri kışlık) Dört adet gömlek (İki yazlık iki kışlık) ve iki takım iş gömleği (kışlık). Yaz döneminde Erkek personel sandalet veya terlikle, bayan personel ise terlikle işe gelmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesinden anlaşılması gereken, ihale konusu işin özelliği gereği gereken kıyafetin nelerden oluştuğu (gömlek, pantolon vb.) ve bunların sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiğidir. İdarece teknik şartnamede yapılan düzenlemede erkek ve bayan işçiler için ihale konusu iş için gereken kıyafetlerin neler olacağı ve sayısının belirtilmiş olduğu görülmüştür. Ayrıca, ihale konusu işin Bilgisayar Kullanıcısı, Tıbbi Sekreter ve Bilgisayar Teknisyeni Hizmetleri Alımı” olduğu dikkate alındığında ihale konusu iş için özel bir kıyafetin giyilmesi zorunluluğu da bulunmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul