En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1063
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :120
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1063
Şikayetçi:
 Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Emlak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Barbaros Mahallesi Çeşmeli Sokak Nu:14 Körfez/Kocaeli
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B. İzmit İnşaat Emlak ve Nato Enf. Bölge Başkanlığı,
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6120
Başvuruya konu ihale:
 2006/183199 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Araçları Kiralaması Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.05.85.G017/2007-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B. İzmit İnşaat Emlak ve Nato Enf. Bölge Başkanlığı tarafından 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Servis Araçları Kiralaması Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Emlak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.02.2007 tarih ve 6120 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak ve Nato Enf. Bölge Başkanlığı tarafından yapılan bazı tebligatların belirttikleri adrese yapılamadığından bahisle, yanıltıcı belge verdiklerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin adres beyanında hem merkez hem de irtibat bürosu olarak iletişim numaraları ile birlikte iki adres beyan ettikleri, idareye yanıltıcı belge veya bilgi vermedikleri, idarenin ihaleyi iptal ederek yeni bir ihale yapmakta olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarenin 2006/183199 İKN’li personel servis araçları kiralanması ihalesinin idarece başvuru sahibine 26.12.2006 tarihinde elden yapılan tebligat ile kendi uhdelerinde kaldığının tebliğ edildiği, ancak 24.01.2007 tarih ve 172(156) sayılı yazı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirilmesi üzerine 29.01.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verildiği, idare tarafından şikayete cevaben 06.02.2007 tarihinde başvuru sahibine yapılan tebligat ile cevap verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Kurumumuza idareye şikayet müracaatında bulunmadan üç defa usulüne uygun olmayan müracaatlarda bulunduğu (05.02.2007 tarih ve 3958 sayılı, 06.02.2007 tarih ve 4175 sayı ile 16.02.2007 tarih ve 5299 sayı ile), 16.02.2007 tarihli müracaatın ise her ne kadar 15 günlük süre içerisinde kalmış gibi görülmekte ise de bu müracaatın daha önce 06.02.2007 tarih ve 4175 sayı ile Kurumumuza yaptığı ilk müracaat dilekçesinin aynısı olduğu, yapılan başvurusuna delil olarak bazı evraklar sunduğu, ayrıca bu müracaatında idareye şikayet müracaatında bulunduğu ve idarenin verdiği cevap verdiğine dair hiçbir beyanının geçmediği tespit edilmiştir.

 

Dosya içerisinde M.S.B. İzmit İnşaat Emlak ve NATO Enf. Bölge Başkanlığı tarafından 2006/183199 İKN’li ihaleye ilişkin başvuru sahibine kesinleşen ihale kararının 26.12.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği, ihalenin Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Eml. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması uhdesinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibinin bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

İdarenin söz konusu ihaleye ilişkin başka bir firma tarafından (Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.) yapılan şikayet müracaatına verdiği cevap yazısında; Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Eml. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının Ticaret Sicil Gazetesindeki adresinin yanıltıcı olduğu, belirtilen adreste söz konusu firma adına herhangi bir faaliyette bulunulmadığı, adres değişikliğinin Körfez Ticaret Odası ile yapılan yazışmalar neticesinde buraya da bildirilmediği, ihaleye bu firmanın yanıltıcı belge sunduğu ve Kamu İhale Kanunun 10 ncu maddesinin (h) bendine uyan durum nedeniyle Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Eml. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının ihale dışı bırakılmasına, ihalede ikinci en avantajlı teklifin de bulunmaması nedeniyle ihale işlemlerinin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet müracaatına karşılık idare tarafından verilen cevabi yazıda; tebligatın bir veya birkaç sefere mahsus olarak elden yapılmış olmasının ihale sürecinde sürekli olarak elden yapılacağı anlamına gelmeyeceği, kural olan şirket ana sözleşmesi ve Ticaret Sicil Gazetesindeki şirket merkezinin tebligat adresi olduğu, irtibat bürosunun şirketin yasal yazışmalarında hukuki herhangi bir işlevi olmadığı, başvuru sahibi firmanın idare tarafından ihale dışı bırakılmasının nedeninin idareye yanıltıcı bilgi verilmesi olduğu, şirket hakkında yapılan şikayet başvurusunda belirtilen adreste böyle bir şirketin yer almadığının hem Körfez Ticaret Odası hem de Barbaros Mahallesi muhtarlığının yazı ve tutanakları ile sabit olduğu, Tebligat Kanununun dayanak gösterilerek yapılan şikayet başvurusunun yerinde olmadığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet müracaatında bulunmadan 05.02.2007 tarih ve 3958 sayı ile Kurumumuza yaptığı müracaata dair İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere başvurunun idareye gönderildiği, başvuru sahibine bu yönde Kurumumuzun 06.02.2007 tarih ve 521-1828 sayılı evrak ile bildirim yapıldığı halde bu bildirimin başvuru sahibinin dilekçesinde bildirdiği adres olan Barbaros Mah. Çeşmeli Sok. No:14 Körfez/KOCAELİ adresine gönderildiği ancak yapılan tebligatın başvuru sahibi firmanın belirtilen adresten taşındığı, ayrıldığı gerekçesiyle tebliğ edilemediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi firma adına Öznur Candan tarafından yapılan müracaatta Öznur Candan’ın imza sirküleri ekinde Kocaeli 1. Noterliğince onaylı 5 Nisan 2006 tarih ve 6528 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nüshasında Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Eml. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ticari ikametgah olarak Barbaros Mah. Çeşmeli Sk. No:14 Körfez-KOCAELİ adresini bildirdiği görülmüştür.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibi firmanın adres beyanında iki farklı adres bildirdiği ve halen ikamet ettiğini belirttiği adresten taşındığının yukarıda yapılan tespitlerle anlaşılmış olmasına rağmen şirket ana sözleşmesi ve Ticaret Sicil Gazetesindeki şirket merkezi adres değişikliğini ihaleyi yapan idareye bildirmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 29.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 06.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.02.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul