En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1064
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :132
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1064
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Camişerif Mahallesi 5238 Sokak Nu:8 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8303
Başvuruya konu ihale:
 2006/188672 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 08.07.14.0041/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hazır Yemek Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarih ve 8303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin 05.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınmaksızın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle alınan ihale sürecine devam kararının, 12.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği; söz konusu karara karşı, anılan Yönetmeliğin aynı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kararın bildiriminden sonraki 3 (üç) gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra Kuruma 16.03.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve başvuru dilekçesinde idarece alınan ihale sürecine devam kararının gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verildiği tespit edildiğinden Daire Başkanlığınca başvurunun ihale sürecine devam edilmesi kararına yönelik itirazen şikayet başvurusu olarak incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı,

 

Ancak görevlendirilen uzman tarafından başvuru dilekçesinde idarece alınan Kararın kaldırılmasına yönelik açık beyan olmadığı ve başvurunun ihalede esasın incelenmesine yönelik itirazen şikayet başvurusu niteliğinde kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesiyle; idarece idareye şikayet başvurusu hakkında henüz nihai karar alınmadığı ve karar alınması için öngörülen 30 günlük sürenin tamamlanmadığı dikkate alınarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurunun idareye gönderilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklifle birlikte sundukları kalite yönetim sistem belgesinin ortam sınırlaması olmadan her türlü tesiste yemek üretimi yapma ve müşterilere sunma imkanı sağlayan bir belge olduğu ve ihaleye konu hizmet için bire bir uygun olduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece başvuru hakkında değerlendirme yapılmaksızın ihale sürecine devam kararı alındığı, hizmetin sürekliliğinin sağlanması için 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre alım yapılabilmesi mümkün iken ihale sürecine devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde “… İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan itirazen şikayet başvuruları, gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir.

 

Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılması zorunludur. …”; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde “ …İhale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan idare kararı başvuruyu sonuçlandıran nitelikte olmayıp, başvuru idare tarafından sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak geçici tedbir niteliğinde bir karardır. Bu karara itiraz edilmesi veya edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine yapılacak başvuruyu etkilemez.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği düzenlenmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 05.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin nihai karar alınmaksızın Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca ihale sürecine devam edilmesine yönelik karar alındığı; anılan Kararın 12.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği belirlenmiştir. Şikayetçinin, incelemeye esas başvurusunun idarece alınan ihale sürecine devam edilmesine ilişkin Karara karşı yapıldığı anlaşılmış olup idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 (üç) gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.03.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir.

 

Diğer yandan, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde; başvurunun süre yönünden reddedilmesinin, idareye yapılan başvuru hakkında idarece karar alınması veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması hakkını ortadan kaldırmayacağı açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul