• Karar No: 2007/UH.Z-1065
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :1
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1065
Şikayetçi:
 Can Yemek Sanayi / Nursel Baymaz, Ceyhun Atıf Kansu Cad. 43. Sokak Nu:8 Balgat Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6187
Başvuruya konu ihale:
 2006/152139 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.05.82.0202/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Can Yemek Sanayi / Nursel Baymaz’ın 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.02.2007 tarih ve 6187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi” ihalesine istekli olarak katıldıkları, tekliflerinin aşırı düşük bulunarak 22.12.2006 tarihinde taraflarından aşırı düşük teklif sorgulaması istendiği, açıklama talebinde menü içeriğine ilişkin gramajlar ile teknik şartnamede yer alan gramajların birbiriyle aynı olmaması sebebiyle idareye bu hususa ilişkin açıklama talebi içeren 18.01.2007 tarihli bir yazı ile başvurdukları, aynı tarihte idareden gelen bir yazıda aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin istenen ilk açıklama talebinde sehven hata yapıldığı ve düzeltilen menüler ile bir gün içinde yeniden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama talebinde bulunulması gerektiğinin yazılı olduğu, yaptıkları başvuruya ilişkin cevap yazısının ise 23.01.2007 tarihini taşıdığı ve taraflarına 27.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvurularına ilişkin cevabın ne olduğunu bilmedikleri halde taşıdıkları sorumluluk gereği aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin ikinci açıklama yazılarını idareye sundukları, üstelik düzeltildiği iddia edilen menülerin yine hatalı hususlar içerdiği, idarenin cevabının ise yukarıda açıklandığı gibi açıklama yazısından sonra taraflarına tebliğ edildiği, bunun idari bir hata olduğu, 06.02.2007 tarihinde ulaşan yazı ile ihalenin Ogtim Ltd. Şti. ve Vip Hanımeli Ltd. Şti iş ortaklığı üzerinde bırakıldığını öğrendikleri, ihale üzerinde bırakılanın en düşük teklif sahibi firma olmadığı, firmalarının teklifinin yaklaşık maliyete en yakın teklif olduğu, ihalenin düzeltici işlemle kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından alınan 21.12.2006 tarihli ara karar ile; en düşük teklifi veren Türkmen Yem. Gıda Mad.Tem. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin; teklif zarfında idarenin adresinin yanlış yazılması gerekçesiyle, Özata Gıda Soğ. Hava Tes. Sos. Hiz. Tic. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle, Özyol Tur. İnş. Tic. ve San. Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; sunulan banka referans mektubu tutarının asgari miktarı karşılamadığı gerekçesiyle, Sofra Yemek Üretim Hizm. A.Ş.’nin teklifinin; ihale tarihinden önceki yıla ait yıl sonu bilançosu yerine dokuz aylık döneme ilişkin bilançonun sunulması, gıda sicil ve çalışma izin belgesine teklifinde yer verilmemesi gerekçeleriyle, değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 12 teklifin ise Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek isteklilerden bu konuya ilişkin olarak açıklama istendiği, ancak talep edilen açıklama yazısının ekinde sunulan menü listesinde gramajların idarece hatalı düzenlenmiş olması sebebiyle yeniden sorgulama yapılmasına karar verildiği ve ikinci açıklama talebinin ilk açıklamaya cevap veren firmalara gönderilirken, ilk açıklama talebine cevap vermeyen Ece Yemek, Merdan Sağlık ve Savan Yemek firmalarının, düzenlemesinde hata bulunan ilk açıklamaya cevap vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin yapılan ikinci aşırı düşük teklif sorgulamasında alınan cevaplar doğrultusunda sonuçlandırıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin açıklaması uygun bulunan istekliler arasında en düşük tutara sahip teklif olduğu anlaşılmış olup, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtilmiş olması karşısında, başvuru sahibinin, tekliflerinin yaklaşık maliyete en yakın teklif olması sebebiyle ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Öte yandan idarece 18.01.2007 tarihinde yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, menülere ilişkin gramajlara yer verilmediği, bunun yerine teknik şartnamede belirtilen gramajlara atıf yapıldığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin sorgulamadaki menülerde hata bulunduğuna ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul