• Karar No: 2007/UH.Z-1066
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :2
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1066
Şikayetçi:
 Savan Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Özankara Toptancılar Sitesi 3.Blok Nu:94 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 6033
Başvuruya konu ihale:
 2006/152139 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.05.70.0202/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.02.2007 tarih ve 6033 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler Satın Alımı İşi” ihalesine istekli olarak katıldıkları, tekliflerinin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, açıklama talebinde menü içeriğine ilişkin gramajlar ile teknik şartnamede yer alan gramajların birbiriyle aynı olmaması dolayısıyla ihale birim maliyet fiyatları ile açıklama dosyasına yazılacak birim maliyet fiyatlarının birbiriyle eşit olmayacağı gerekçesiyle açıklama talebine cevap veremedikleri, ancak 18.01.2007 tarihinde diğer firmalardan yeni birer açıklama istenirken kendilerinin ilk açıklama talebine cevap vermedikleri için değerlendirme dışı bırakıldıkları ve taraflarından yeni bir açıklama talebinde bulunulmadığı, tesis edilen işlemin eşitlik ve rekabet ilkelerine uymadığı, ihale kararının ve ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yönündeki ivedilik ve kamu yararı kararının iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından alınan 21.12.2006 tarihli ara karar ile;

 

            En düşük teklifi veren Türkmen Yem. Gıda Mad.Tem. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin; teklif zarfında idarenin adresinin yanlış yazılması gerekçesiyle, Özata Gıda Soğ. Hava Tes. Sos. Hiz. Tic. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle, Özyol Tur. İnş. Tic. ve San. Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; sunulan banka referans mektubu tutarının asgari miktarı karşılamadığı gerekçesiyle, Sofra Yemek Üretim Hizm. A.Ş.’nin teklifinin; ihale tarihinden önceki yıla ait yıl sonu bilançosu yerine dokuz aylık döneme ilişkin bilançonun sunulması, gıda sicil ve çalışma izin belgesine teklifinde yer verilmemesi gerekçeleriyle, değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 12 teklifin ise Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek isteklilerden bu konuya ilişkin olarak açıklama istendiği, ancak talep edilen açıklama yazısının ekinde sunulan menü listesinde gramajların idarece hatalı düzenlenmiş olması sebebiyle yeniden sorgulama yapılmasına karar verildiği ve ikinci açıklama talebinin ilk açıklamaya cevap veren firmalara gönderilirken, ilk açıklama talebine cevap vermeyen Ece Yemek, Merdan Sağlık ve Savan Yemek firmalarının, düzenlemesinde hata bulunan ilk açıklamaya cevap vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin yapılan ikinci aşırı düşük teklif sorgulamasında alınan cevaplar doğrultusunda sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin, idarece yapılan ilk aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 22.12.2006 tarihli yazıyı 29.12.2006 tarihinde tebellüğ ettiği, ancak açıklama için verilen üç günlük süre içinde ve devamında herhangi bir açıklamada veya şikayet başvurusunda bulunmayarak iradesini ortaya koyduğu anlaşılmış olup, idarece 18.01.2007 tarihli yazı ile yapılan ikinci aşırı düşük teklif sorgulamasına konu edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul