• Karar No: 2007/UH.Z-1067
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :3
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1067
Şikayetçi:
 Kaçkar Özel Güv. Eğit. ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti., Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Cad. Belediye Blokları 5.Blok Kat 5 Merkez/RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı Nu:27 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6116
Başvuruya konu ihale:
 2006/138614 İhale Kayıt Numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Kampüs ve Gölbaşı Tesislerinin Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.05.77.0105/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı’nca 23.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Kampüs ve Gölbaşı Tesislerinin Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kaçkar Özel Güv. Eğit. ve Koruma  Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ancak idarece özel güvenlik sigorta poliçesinin sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit belgelerinin bulunmadığı dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak ihalenin ilan tarihi itibariyle geçerli mevzuatta bu konuda bir düzenlemenin olmadığı, dolayısıyla idarenin değerlendirme dışı bırakma işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle Kamu İhale Kurulunun 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-804 sayılı Kararı ile, “İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata aykırı yapıldığı, teklif bedele dahil olan amortismanların ayrıca sorgulanmadığı, idari şartnamede çalıştırılacak personelin çalışma zamanının tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine rağmen bu kuralın ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin söz konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata aykırı yapıldığı, teklif edilen bedele dahil olan amortismanların ayrıca sorgulanmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işte kullanılacak olan teçhizat ve güvenlik malzemelerinin bir edinme ve/veya amortisman maliyeti olacağı tabi olup şikayete konu maddeye idari şartnamede yer verilmemiş olması halinde dahi bu maliyetin isteklilerce tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınması gerektiği açıktır. Başvuru sahibinin iddiasına dayanak gösterdiği mevzuat hükümleri teklif fiyata hangi unsurların dahil edilmesi gerektiği hususunu değil aşırı düşük teklif sorgulamasında takip edilecek usulü düzenlemektedir.

 

            Kaldı ki teklif birim fiyat cetvelinde de amortisman giderlerinin ayrı bir kalem olarak öngörülmediği dolayısıyla isteklilerce bu nitelikte bir iş kalemine birim fiyat teklif cetvellerinde  de yer verme gereği de bulunmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin idari şartnamede çalıştırılacak personelin çalışma zamanının tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine rağmen bu kuralın ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamenin 49.2. maddesinde; “İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi bulunduğu,

 

            Teknik şartnamenin 15. maddesinde ise; “Güvenlik görevlileri haftanın yedi günü yirmidört saat hizmet vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26. maddesinde ise dini, milli bayramlar ile resmi tatillerde kaç kişinin çalışacağı ve kaç iş günü çalışılacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin bu iddiası dokümana yönelik olup doküman alındıktan sonra 15 günlük süre içinde idareye bu konuda bir başvuruda bulunmadığından süresinde yapılmış bir başvurudan bahsedilemeyecekse de, idarenin yukarıda belirtilen işlemi tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini doğrudan etkileyen hususlardan olup, hem asgari maliyetin hesaplanmasını hem de isteklilerin mevzuat hükümlerine göre doğru teklif vermesini sağlamaktan uzaktır. Bu durum da 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;   

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-804 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden, aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Haftanın yedi günü yirmi dört saat vardiyalı olarak 85 güvenlik görevlisinin çalıştırılmasının öngörüldüğü karar konusu ihalenin; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği de dikkate alındığında resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ve ödenecek ücrete ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı görüşünde olduğumdan karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                            Muzaffer EREN

                                                                                                     Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul