En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1068
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :5
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1068
Şikayetçi:
 Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Hepkebirler Mahallesi İplikçiler Çarşısı No:1/4 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Tosya Devlet Hastanesi Başhekimliği Dilküşa Mah. Kastamonu Cad. No:2 37300 Tosya / KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6913
Başvuruya konu ihale:
 2007/6679 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.06.41.0119/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tosya Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2007 tarih ve 6913 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede giyim için öngördükleri bedelin düşük bulunarak kıyafetlerin kalitesiz olacağı gibi afaki bir karar verildiği, idarenin böyle bir kanaati var ise firmalarından kıyafet numunesinin istenilerek görülebileceği, hatta karşılaştırma yapılabileceği, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 7 personel ile 10 ay süreli Özel Güvenlik hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

           İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre. sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.”

 

 Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;

 

          26.3.1. Yol Birim fiyatının hesap edilmesi ve özeti: Yüklenici her çalıştırdığı işçi için l (bir) günlük yol bedeli olarak brüt 2.00.YTL (iki YTL) alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak (2.00x26=52.00.-YTL) bir işçinin aylık yol bedeli hesaplanır Yüklenici kişilerin aylık brüt yol bedelini ücret bordrolarında göstermek şartıyla nakdi olarak ödemek zorundadır ve bu bedel teklif fiyata dahil edilecek.

 

            26.3.2 İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir, hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak işçilerin yemek ihtiyaçları hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak ayda 26 (yirmialtı) gün günde1 (bir) öğün olarak faydalandırılacaktır.

 

          26.3.3. Giyim Bedeli: Yüklenici her işçi için Devlet Hastanemizde görevlendirilecek tüm Koruma Güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymek için Teknik Şartnamede belirtilen miktar ve özelikteki kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak her bir görevli için ayrı , ayrı tek tip standartta uygun şekilde gereken tarihte ve yeni olmak üzere 5188 sayılı kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecek.

 

          26.3.4. Teknik şartnamede belirtilen güvenlik ekipmanları ve malzemelerini ayni olarak verilmesi ön görülmüş olup,  teklif fiyata dahil edilecek.

 

            26.3.5. 4857 sayılı iş kanunun 47 maddesi gereği ulusal bayram ve genel tatil günleri hizmet süresince toplam 37,5 Gün 7 adet Özel Koruma Güvenlik görevlisi ile çalışması (yemek yol ve giyim hariç) teklif fiyatına dahil edilecek ve çalışılan her gün için 1 işçiye 1 (bir) günlük ücret yüklenici tarafından ayrıca fatura edilerek idare tarafından hakediş düzenlenecektir.

 

            26.3.6, Resmi Gazetenin I4.10.2006 tarih ve 36319 sayılı nüshasında yayınlanan kamu ihale tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ gereğince asgari İşçilik maliyet ve bu maliyet üzerinden %3 sözleşme gideri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

           26.3.7. Söz konusu iş yeri Koruma Güvenlik işinde çalıştırılacak toplam 7 kişiye ilişkin olarak Kastamonu SSK Müdürlüğünün 05.10.2006 tarih ve 033697 sayılı yazılan ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı (%1,5) olarak dikkate alınmış olup teklif fiyata dahil edilecek.

 

          26.3.8. Teknik Şartnamede belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortası ücreti teklif fiyata dahil edilecek.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Kıyafete Ait Bilgiler” başlıklı maddesinde her bir eleman için ;

Gömlek (2 Yazlık, 2 Kışlık)

4

Adet

Pantolon (2 Yazlık, 2 Kışlık)

4

Adet

Kravat

2

Adet

Mont

1

Adet

Ayakkabı

1

Çift

Kışlık Mont

1

Çift

Kazak

l

Adet

Kep ve Pere (Yazlık - Kışlık)

2

Adet

Kemer veva Palaska

1

Adet

Yüklenici firma Görev sırasında yukarıda belirtilen malzemeleri sağlamak zorundadır.

 

            düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

     

          Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 10 ay ve çalışacak işçi sayısının 7 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yol ve %3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 53.831,30-YTL, idari şartnamede toplam 37,5 gün olarak belirtilen resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerine  ilişkin giderin %3 sözleşme gideri dahil 879,88-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) 54.711,18-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibi Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 56.737,19-YTL teklif fiyatı verdiği, aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasında asgari işçilik maliyeti için (yol dahil) 52.263,40-YTL, resmi tatil, bayram ve yılbaşı gününde yapılacak ödemeler için 854,25 –YTL, giyim bedeli olarak 7 işçi için 952, 00-YTL, sözleşme gideri ve genel giderler için 1.622,09-YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak 147,00-YTL öngördüğü, anılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyetin üzerinde olduğu, açıklama ekinde Kamu İhale Kurumunun asgari maliyet modülünde hesaplanan asgari işçilik maliyeti ile resmi - dini bayram ve yılbaşı günlerine ilişkin hesaplamalara yer verildiği, giyim bedeli ile ilgili Güneş Giyim’den alınan proforma fatura, özel mali sorumluluk sigorta bedeli için Anadolu Sigorta Acentesi Kal Sigorta’dan alınan teklif belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin sunduğu belgeler esas alındığında, anılan isteklinin açıklamasının uygun görülmeyerek ihale dışı bırakılmasında yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda esasa etkili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesi ve 2006/1 no’lu Kamu İhale Tebliği gereğince, incelemeye konu ihalenin, ihale tarihinden en az on dört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulması gerekirken, söz konusu ihalenin Kamu İhale Bülteninde ilan edilmediği, ihalenin ilan tahtası, belediye yayın araçları yoluyla yayımlanmak suretiyle ilan edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda idarece tesis edilen işlemde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmaktadır. Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesindeki; 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” hükmü uyarınca Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersiz olup, mevzuata uygun bir şekilde ilan yenilenmedikçe ihale yapılamayacağından, başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale ilanının 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen kurallara uygun yapılmaması çoğunluk oyuyla iptal sebebi sayılmıştır.

Bahse konu aykırılık şikayet başvurusuna konu edilmemiş, Kurum incelemesi aşamasında tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir. Ancak bu amaç aşılarak, şikayete konu aşamanın dışında kalan ve şikayet konusuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan işlemlerin de inceleme konusu yapılması ve 56 ncı madde çerçevesinde sonuçlandırılması hem Kanunun, hem de Yönetmeliğin bahse konu hükümlerine  aykırılık taşıyacak, dayanağını Kanundan almayan bir yetkinin kullanımı sonucunu doğuracaktır.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar veya suç teşkil eden fiiller tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması yeterli olacaktır.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Bütün bu gerekçelerle itirazen şikayet konuları içerisinde yer almayan ve şikayetin yöneldiği aşamayla da Yönetmeliğin amaçladığı anlamda bağlantısı olmayan aykırılık tespitlerinin, iddiaların incelenmesi sonucunda verilen kararlarda olduğu gibi ilgili mercilere yazılması şeklinde sonuçlandırılması gerektiği düşüncesiyle karara katılmıyorum. 

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul